rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (688) z dnia 10.02.2010

Ustalanie wyniku finansowego i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223; ostatnia zmiana w Dz. U. nr 165, poz. 1316) w załączniku nr 1 w części dotyczącej rachunku zysków i strat przewiduje dwa warianty tego rachunku, tj. wariant kalkulacyjny i wariant porównawczy. Wariant sporządzanego rachunku zysków i strat jest ściśle związany z przyjętym do stosowania przez jednostkę rozwiązaniem w zakresie ewidencji oraz rozliczania kosztów działalności operacyjnej.

Wynik finansowy netto jest ustalany przez jednostki w księgach rachunkowych na koncie 86 "Wynik finansowy" poprzez przeniesienie sald kont wynikowych:

a) przy sporządzaniu porównawczego rachunku zysków i strat:

1) na stronę Wn konta 86 "Wynik finansowy" podlegają przeksięgowaniu:

a) koszty według rodzajów - saldo konta 40-0 - 40-9 "Koszty według rodzajów",

b) zmniejszenie stanu zmiany produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych) - konto 49 "Rozliczenie kosztów", 

2) na stronę Ma konta 86 "Wynik finansowy" podlegają przeksięgowaniu:

a) przychody ze sprzedaży produktów - saldo konta 70-0 "Sprzedaż produktów",

b) przychody ze sprzedaży towarów - saldo konta 73-0 "Sprzedaż towarów",

c) przychody ze sprzedaży materiałów - saldo konta 74-0 "Sprzedaż materiałów",

d) zwiększenie stanu zmiany produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych) - saldo konta 49 "Rozliczenie kosztów",  

Jeżeli jednostka prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 i 5 koszty sprzedaży - saldo konta 52 "Koszty sprzedaży", koszty ogólnego zarządu - saldo konta 55 "Koszty ogólnego zarządu" przenoszone są na konto 49;

b) przy sporządzaniu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat:

1) na stronę Wn konta 86 "Wynik finansowy" podlegają przeksięgowaniu:

a) koszt wytworzenia sprzedanych produktów (wyrobów i usług) - saldo konta 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",

b) koszty sprzedaży - saldo konta 52 "Koszty sprzedaży",

c) koszty ogólnego zarządu - saldo konta 55 "Koszty ogólnego zarządu", 

2) na stronę Ma konta 86 "Wynik finansowy" podlegają przeksięgowaniu:

a) przychody ze sprzedaży produktów - saldo konta 70-0 "Sprzedaż produktów",

b) przychody ze sprzedaży towarów - saldo konta 73-0 "Sprzedaż towarów",

c) przychody ze sprzedaży materiałów - saldo konta 74-0 "Sprzedaż materiałów"; 

c) zarówno w wariancie porównawczym, jak i kalkulacyjnym:

1) na stronę Wn konta 86 "Wynik finansowy" podlegają przeksięgowaniu:

a) wartość sprzedanych towarów w cenach nabycia (zakupu) - saldo konta 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach nabycia (zakupu)",

b) wartość sprzedanych materiałów w cenach nabycia (zakupu) - saldo konta 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów",

c) pozostałe koszty operacyjne - saldo konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

d) koszty finansowe - saldo konta 75-1 "Koszty finansowe",

e) straty nadzwyczajne - saldo konta 77-1 "Straty nadzwyczajne",

f) podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - saldo konta 87 "Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego", 

2) na stronę Ma konta 86 "Wynik finansowy" podlegają przeksięgowaniu:

a) pozostałe przychody operacyjne - saldo konta 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

b) przychody finansowe - saldo konta 75-0 "Przychody finansowe", 

c) zyski nadzwyczajne - saldo konta 77-0 "Zyski nadzwyczajne".  

Na koniec roku obrotowego konto 86 "Wynik finansowy" może wykazywać saldo kredytowe lub debetowe, które oznacza osiągnięty przez jednostkę wynik finansowy - zysk lub stratę. Ustalony za rok obrotowy na koncie 86 wynik finansowy (zysk lub strata), przenosi się - po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający - na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Z tego konta następuje ewidencyjny podział zysku (np. na wypłatę dywidendy, czy na zasilenie kapitału zapasowego) lub pokrycie straty (np. z kapitału zapasowego).

Ustalony wynik finansowy jednostki prezentują w sprawozdaniu finansowym w rachunku zysków i strat, według zakresu informacyjnego zawartego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. W rachunku tym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

W rachunku zysków i strat wynik finansowy jest prezentowany narastająco "etapami", tj. po uwzględnieniu poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów, a mianowicie ustala się:

1) zysk (stratę) z działalności operacyjnej (odpowiednio poz. I lub F) - tj. wynik finansowy działalności operacyjnej wraz z pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi (wyodrębnia się także zysk (stratę) ze sprzedaży, jako różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami działalności operacyjnej),

2) zysk (stratę) z działalności gospodarczej (odpowiednio poz. L lub I) - jest to wynik finansowy z działalności operacyjnej po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych,

3) zysk (stratę) brutto (odpowiednio poz. N lub K) - jest to wynik finansowy z działalności gospodarczej po uwzględnieniu zdarzeń nadzwyczajnych,

4) zysk (stratę) netto (odpowiednio poz. R lub N) - jest to wynik finansowy brutto po uwzględnieniu obowiązkowych obciążeń, np. z tytułu podatku dochodowego. 

Ustalony wynik finansowy na koncie 86 "Wynik finansowy" figuruje w tej samej wysokości w rachunku zysków i strat oraz w bilansie - poz. A.VIII. "Zysk (strata) netto".

Należy zwrócić uwagę, iż w jednostkach prowadzonych przez osoby fizyczne we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w spółkach osobowych, gdzie podatnikami podatku dochodowego nie jest dana jednostka, lecz osoby fizyczne bądź poszczególni wspólnicy spółki, którzy indywidualnie rozliczają się z podatku dochodowego, wynik finansowy brutto ustalony na koncie 86 "Wynik finansowy" jest równy wynikowi finansowemu netto. W związku z tym jednostki te nie prowadzą konta 87 "Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego".

Wynik finansowy w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące spółkami handlowymi mogą prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdanie finansowe w sposób uproszczony, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.). W myśl § 2 ust. 4 tego rozporządzenia, jednostki ustalają i rozliczają wynik finansowy w rachunku wyników w sposób szczególny, a mianowicie jako różnicę pomiędzy przychodami a kosztami. Oznacza to, że rozliczenie przychodów i kosztów w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej następuje bezwynikowo.

Do przychodów jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej (§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia) zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje, a w przedstawicielstwach przedsiębiorców zagranicznych - także środki pieniężne otrzymane od przedsiębiorcy zagranicznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działalności przedstawicielstwa.

Natomiast do kosztów działalności jednostki (§ 2 ust. 3 ww. rozporządzenia) zalicza się koszty realizacji zadań statutowych - w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

W jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej wynik finansowy ustalany jest także na koncie 86 "Wynik finansowy" poprzez przeniesienie na koniec roku obrotowego sald kont wynikowych, wyrażających przychody i zyski nadzwyczajne oraz koszty i straty nadzwyczajne.

Na stronę Wn konta 86 przenosi się zatem:

1) koszty realizacji zadań statutowych (saldo konta odpowiednio 40 lub 50),

2) koszty finansowe (saldo konta 75-1),

3) pozostałe koszty (saldo konta 76-1),

4) straty nadzwyczajne (saldo konta 77-1). 

Natomiast na stronę Ma konta 86 przenosi się:

1) przychody działalności statutowej (saldo konta 70-0),

2) przychody finansowe (saldo konta 75-0),

3) pozostałe przychody (saldo konta 76-0),

4) zyski nadzwyczajne (saldo konta 77-0). 

Konto 86 "Wynik finansowy" na dzień bilansowy po przeniesieniu ww. przychodów i kosztów może wykazywać:

1) saldo debetowe wyrażające nadwyżkę kosztów nad przychodami,

2) saldo kredytowe wyrażające nadwyżkę przychodów nad kosztami. 

Ustalony wynik finansowy w postaci różnicy pomiędzy przychodami a kosztami - po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - zwiększa odpowiednio:

1) przychody działalności statutowej - konto 70-0,

2) koszty działalności statutowej - konto 40 lub 50. 

Powyższą różnicę wskazane jest przenosić na przychody bądź koszty działalności statutowej za pośrednictwem odpowiednio konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" lub konta 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe". W praktyce często jednostki stosują też technicznie do rozliczenia ustalonego wyniku finansowego w postaci nadwyżki przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami, konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", tak jak to ma miejsce w jednostkach gospodarczych. Ponadto - zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia - różnica dodatnia (tj. nadwyżka przychodów nad kosztami) może być odniesiona na zwiększenie funduszu statutowego (różnica ujemna nie może być zatem pokrywana z funduszu statutowego).

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, stosujące regulacje ww. rozporządzenia, sporządzają rachunek wyników (w odróżnieniu od rachunku zysków i strat w jednostkach gospodarczych) w wersji uproszczonej w jednym wariancie, określonym w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia. W rachunku tym prezentuje się:

1) wynik finansowy na działalności statutowej - poz. C - jako różnicę pomiędzy przychodami z działalności statutowej a kosztami realizacji zadań statutowych,

2) wynik finansowy brutto na całokształcie działalności - poz. I (wielkość dodatnia lub ujemna) - jako różnicę pomiędzy ww. wynikiem z działalności statutowej a kosztami administracyjnymi, pozostałymi przychodami a kosztami oraz przychodami a kosztami finansowymi,

3) wynik finansowy ogółem - poz. K - jako nadwyżkę przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami - poprzez uwzględnienie w wyniku finansowym z poz. 2 zysków i strat nadzwyczajnych. 

Ustalony w rachunku wyników wynik finansowy jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej prezentuje się także w bilansie - poz. A.III. pasywów. 

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PIT 2016 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60