rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (688) z dnia 10.02.2010

Ustalanie wyniku finansowego i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223; ostatnia zmiana w Dz. U. nr 165, poz. 1316) w załączniku nr 1 w części dotyczącej rachunku zysków i strat przewiduje dwa warianty tego rachunku, tj. wariant kalkulacyjny i wariant porównawczy. Wariant sporządzanego rachunku zysków i strat jest ściśle związany z przyjętym do stosowania przez jednostkę rozwiązaniem w zakresie ewidencji oraz rozliczania kosztów działalności operacyjnej.

Wynik finansowy netto jest ustalany przez jednostki w księgach rachunkowych na koncie 86 "Wynik finansowy" poprzez przeniesienie sald kont wynikowych:

a) przy sporządzaniu porównawczego rachunku zysków i strat:

1) na stronę Wn konta 86 "Wynik finansowy" podlegają przeksięgowaniu:

a) koszty według rodzajów - saldo konta 40-0 - 40-9 "Koszty według rodzajów",

b) zmniejszenie stanu zmiany produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych) - konto 49 "Rozliczenie kosztów", 

2) na stronę Ma konta 86 "Wynik finansowy" podlegają przeksięgowaniu:

a) przychody ze sprzedaży produktów - saldo konta 70-0 "Sprzedaż produktów",

b) przychody ze sprzedaży towarów - saldo konta 73-0 "Sprzedaż towarów",

c) przychody ze sprzedaży materiałów - saldo konta 74-0 "Sprzedaż materiałów",

d) zwiększenie stanu zmiany produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych) - saldo konta 49 "Rozliczenie kosztów",  

Jeżeli jednostka prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 i 5 koszty sprzedaży - saldo konta 52 "Koszty sprzedaży", koszty ogólnego zarządu - saldo konta 55 "Koszty ogólnego zarządu" przenoszone są na konto 49;

b) przy sporządzaniu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat:

1) na stronę Wn konta 86 "Wynik finansowy" podlegają przeksięgowaniu:

a) koszt wytworzenia sprzedanych produktów (wyrobów i usług) - saldo konta 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",

b) koszty sprzedaży - saldo konta 52 "Koszty sprzedaży",

c) koszty ogólnego zarządu - saldo konta 55 "Koszty ogólnego zarządu", 

2) na stronę Ma konta 86 "Wynik finansowy" podlegają przeksięgowaniu:

a) przychody ze sprzedaży produktów - saldo konta 70-0 "Sprzedaż produktów",

b) przychody ze sprzedaży towarów - saldo konta 73-0 "Sprzedaż towarów",

c) przychody ze sprzedaży materiałów - saldo konta 74-0 "Sprzedaż materiałów"; 

c) zarówno w wariancie porównawczym, jak i kalkulacyjnym:

1) na stronę Wn konta 86 "Wynik finansowy" podlegają przeksięgowaniu:

a) wartość sprzedanych towarów w cenach nabycia (zakupu) - saldo konta 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach nabycia (zakupu)",

b) wartość sprzedanych materiałów w cenach nabycia (zakupu) - saldo konta 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów",

c) pozostałe koszty operacyjne - saldo konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

d) koszty finansowe - saldo konta 75-1 "Koszty finansowe",

e) straty nadzwyczajne - saldo konta 77-1 "Straty nadzwyczajne",

f) podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - saldo konta 87 "Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego", 

2) na stronę Ma konta 86 "Wynik finansowy" podlegają przeksięgowaniu:

a) pozostałe przychody operacyjne - saldo konta 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

b) przychody finansowe - saldo konta 75-0 "Przychody finansowe", 

c) zyski nadzwyczajne - saldo konta 77-0 "Zyski nadzwyczajne".  

Na koniec roku obrotowego konto 86 "Wynik finansowy" może wykazywać saldo kredytowe lub debetowe, które oznacza osiągnięty przez jednostkę wynik finansowy - zysk lub stratę. Ustalony za rok obrotowy na koncie 86 wynik finansowy (zysk lub strata), przenosi się - po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający - na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Z tego konta następuje ewidencyjny podział zysku (np. na wypłatę dywidendy, czy na zasilenie kapitału zapasowego) lub pokrycie straty (np. z kapitału zapasowego).

Ustalony wynik finansowy jednostki prezentują w sprawozdaniu finansowym w rachunku zysków i strat, według zakresu informacyjnego zawartego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. W rachunku tym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

W rachunku zysków i strat wynik finansowy jest prezentowany narastająco "etapami", tj. po uwzględnieniu poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów, a mianowicie ustala się:

1) zysk (stratę) z działalności operacyjnej (odpowiednio poz. I lub F) - tj. wynik finansowy działalności operacyjnej wraz z pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi (wyodrębnia się także zysk (stratę) ze sprzedaży, jako różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami działalności operacyjnej),

2) zysk (stratę) z działalności gospodarczej (odpowiednio poz. L lub I) - jest to wynik finansowy z działalności operacyjnej po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych,

3) zysk (stratę) brutto (odpowiednio poz. N lub K) - jest to wynik finansowy z działalności gospodarczej po uwzględnieniu zdarzeń nadzwyczajnych,

4) zysk (stratę) netto (odpowiednio poz. R lub N) - jest to wynik finansowy brutto po uwzględnieniu obowiązkowych obciążeń, np. z tytułu podatku dochodowego. 

Ustalony wynik finansowy na koncie 86 "Wynik finansowy" figuruje w tej samej wysokości w rachunku zysków i strat oraz w bilansie - poz. A.VIII. "Zysk (strata) netto".

Należy zwrócić uwagę, iż w jednostkach prowadzonych przez osoby fizyczne we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w spółkach osobowych, gdzie podatnikami podatku dochodowego nie jest dana jednostka, lecz osoby fizyczne bądź poszczególni wspólnicy spółki, którzy indywidualnie rozliczają się z podatku dochodowego, wynik finansowy brutto ustalony na koncie 86 "Wynik finansowy" jest równy wynikowi finansowemu netto. W związku z tym jednostki te nie prowadzą konta 87 "Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego".

Wynik finansowy w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące spółkami handlowymi mogą prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdanie finansowe w sposób uproszczony, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.). W myśl § 2 ust. 4 tego rozporządzenia, jednostki ustalają i rozliczają wynik finansowy w rachunku wyników w sposób szczególny, a mianowicie jako różnicę pomiędzy przychodami a kosztami. Oznacza to, że rozliczenie przychodów i kosztów w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej następuje bezwynikowo.

Do przychodów jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej (§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia) zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje, a w przedstawicielstwach przedsiębiorców zagranicznych - także środki pieniężne otrzymane od przedsiębiorcy zagranicznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działalności przedstawicielstwa.

Natomiast do kosztów działalności jednostki (§ 2 ust. 3 ww. rozporządzenia) zalicza się koszty realizacji zadań statutowych - w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

W jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej wynik finansowy ustalany jest także na koncie 86 "Wynik finansowy" poprzez przeniesienie na koniec roku obrotowego sald kont wynikowych, wyrażających przychody i zyski nadzwyczajne oraz koszty i straty nadzwyczajne.

Na stronę Wn konta 86 przenosi się zatem:

1) koszty realizacji zadań statutowych (saldo konta odpowiednio 40 lub 50),

2) koszty finansowe (saldo konta 75-1),

3) pozostałe koszty (saldo konta 76-1),

4) straty nadzwyczajne (saldo konta 77-1). 

Natomiast na stronę Ma konta 86 przenosi się:

1) przychody działalności statutowej (saldo konta 70-0),

2) przychody finansowe (saldo konta 75-0),

3) pozostałe przychody (saldo konta 76-0),

4) zyski nadzwyczajne (saldo konta 77-0). 

Konto 86 "Wynik finansowy" na dzień bilansowy po przeniesieniu ww. przychodów i kosztów może wykazywać:

1) saldo debetowe wyrażające nadwyżkę kosztów nad przychodami,

2) saldo kredytowe wyrażające nadwyżkę przychodów nad kosztami. 

Ustalony wynik finansowy w postaci różnicy pomiędzy przychodami a kosztami - po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - zwiększa odpowiednio:

1) przychody działalności statutowej - konto 70-0,

2) koszty działalności statutowej - konto 40 lub 50. 

Powyższą różnicę wskazane jest przenosić na przychody bądź koszty działalności statutowej za pośrednictwem odpowiednio konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" lub konta 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe". W praktyce często jednostki stosują też technicznie do rozliczenia ustalonego wyniku finansowego w postaci nadwyżki przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami, konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", tak jak to ma miejsce w jednostkach gospodarczych. Ponadto - zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia - różnica dodatnia (tj. nadwyżka przychodów nad kosztami) może być odniesiona na zwiększenie funduszu statutowego (różnica ujemna nie może być zatem pokrywana z funduszu statutowego).

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, stosujące regulacje ww. rozporządzenia, sporządzają rachunek wyników (w odróżnieniu od rachunku zysków i strat w jednostkach gospodarczych) w wersji uproszczonej w jednym wariancie, określonym w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia. W rachunku tym prezentuje się:

1) wynik finansowy na działalności statutowej - poz. C - jako różnicę pomiędzy przychodami z działalności statutowej a kosztami realizacji zadań statutowych,

2) wynik finansowy brutto na całokształcie działalności - poz. I (wielkość dodatnia lub ujemna) - jako różnicę pomiędzy ww. wynikiem z działalności statutowej a kosztami administracyjnymi, pozostałymi przychodami a kosztami oraz przychodami a kosztami finansowymi,

3) wynik finansowy ogółem - poz. K - jako nadwyżkę przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami - poprzez uwzględnienie w wyniku finansowym z poz. 2 zysków i strat nadzwyczajnych. 

Ustalony w rachunku wyników wynik finansowy jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej prezentuje się także w bilansie - poz. A.III. pasywów. 

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60