rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018

Jak księgować dopłaty do wyjazdów dzieci pracowników na "zieloną szkołę"?

Pracodawca ma zamiar dofinansować wyjazdy dzieci pracowników na "zieloną szkołę". Jak taki wydatek rozliczyć w księgach rachunkowych?

Zapisy księgowe związane z przyznaniem i wypłatą dofinansowania do wypoczynku dzieci pracowników zorganizowanego w formie "zielonej szkoły" zależą od tego czy dofinansowanie to zostało udzielone (wypłacone) ze środków ZFŚS, czy ze środków obrotowych pracodawcy.

1. Źródła finansowania dopłat do wypoczynku dzieci pracowników połączonego z nauką

Jeżeli pracodawca tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), to dopłaty do wyjazdu dzieci pracowników w ramach "zielonej szkoły" mogą być przyznane ze środków tego funduszu. W świetle art. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 ze zm.), dalej zwanej ustawą o ZFŚS, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Za działalność socjalną - stosownie do art. 2 pkt 1 tej ustawy - uważa się m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku. Do różnych form wypoczynku zalicza się na ogół wyjazdy urlopowe pracowników czy tzw. wczasy pod gruszą, a w odniesieniu do dzieci pracowników i innych osób uprawnionych, przez wypoczynek w większości przypadków rozumie się wyjazdy zorganizowane w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, a także wyjazdy organizowane w ramach "zielonej szkoły". Chociaż "zielone szkoły" są organizowane w sposób nieco odmienny niż klasyczne kolonie czy wyjazdy turystyczne (wypoczynek i rekreacja są w nich połączone z nauką), jednak nie odbiera to im charakteru wypoczynkowego i mogą zostać sfinansowane z ZFŚS. Co istotne, zasady i warunki dofinansowania różnych form wypoczynku dzieci, w tym wyjazdów na "zieloną szkołę", powinien określać regulamin ZFŚS. Wysokość dopłat do "zielonej szkoły" finansowanych z ZFŚS musi też uwzględniać sytuację życiową, rodzinną i materialną pracowników (por. art. 8 ustawy o ZFŚS). Poniesienie przez pracowników wydatków związanych z wypoczynkiem dziecka musi być potwierdzone stosownym dokumentem (fakturą, rachunkiem, dowodem wpłaty itp.).

Aktywne druki i formularze Przykładowy wzór regulaminu ZFŚS
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

W sytuacji gdy pracodawca nie tworzy ZFŚS, może przyznać dopłaty do wypoczynku małoletnich dzieci pracowników zorganizowanego w formie "zielonej szkoły", finansując to świadczenie ze środków obrotowych. W takim przypadku nie jest konieczne różnicowanie wielkości pomocy w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników.

2. Zasady opodatkowania i oskładkowania dopłat do "zielonej szkoły"

Opodatkowanie dopłat

Otrzymanie przez pracownika dofinansowania kosztów wypoczynku małoletniego dziecka jest świadczeniem pieniężnym skutkującym u pracownika powstaniem przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof. Jednocześnie to czy przychód ten podlega opodatkowaniu, czy też korzysta ze zwolnienia od podatku, zależy od wielu czynników, m.in. od tego z jakich środków i w jakiej wysokości pracodawca dofinansował wypoczynek małoletnich dzieci pracowników.

Dla dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 ustawodawca przewidział w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof zwolnienie od podatku. Przy czym, aby skorzystanie z tego zwolnienia było możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków. W świetle tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

 • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
   
 • z innych źródeł (np. ze środków obrotowych) - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.000 zł.

Oskładkowanie dopłat

Zasadniczo przychody pracownika ze stosunku pracy stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Niekiedy jednak mogą być one wyłączone z oskładkowania. Tak jest w przypadku świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS. Wynika to z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949) oraz z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.). Tym samym dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dzieci pracowników zorganizowanego w formie np. "zielonej szkoły" nie podlega oskładkowaniu.

Natomiast od wartości dofinansowania udzielonego ze środków obrotowych pracodawca nalicza pracownikom zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenia dla pracowników sfinansowane ze środków obrotowych firmy nie zostały bowiem wyłączone z podstawy wymiaru składek. Jak już wspominaliśmy wyżej, takie dopłaty mogą być jednak zwolnione z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.000 zł, jeśli spełnione są warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) updof. W takim przypadku ustalając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pracodawca powinien pamiętać, że:

1) nie podlegają odliczeniu od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne potrącone przez pracodawcę ze środków pracownika, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (por. art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b updof),

2) podatek nie podlega obniżeniu o kwotę pobranej przez pracodawcę składki na ubezpieczenie zdrowotne, której podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (por. art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b updof).

3. Ewidencja dopłat do "zielonej szkoły" w zależności od źródeł ich finansowania

Dofinansowanie wypłacone ze środków ZFŚS

Jeśli pracodawca dofinansuje wypoczynek małoletnich dzieci pracowników (w tym zorganizowany w formie "zielonej szkoły") ze środków ZFŚS, to wydatek taki powinien zaksięgować za pośrednictwem konta 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".

Ewidencja księgowa dofinansowania udzielonego ze środków ZFŚS

1. Przyznanie dofinansowania przez pracodawcę:
          - Wn konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych",
          - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".
2. Wypłata świadczenia:
          - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
          - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS".
3. Refundacja środków z rachunku ZFŚS, jeżeli dofinansowanie zostało wypłacone z rachunku bieżącego jednostki:
          - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
          - Ma konto 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS".

Przykład

I. Założenia:

 1. Pracownik przedłożył pracodawcy rachunek na kwotę: 900 zł za pobyt swojego 11-letniego dziecka na "zielonej szkole". Wyjazd zorganizowany został przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Pracownikowi przysługuje dofinansowanie z ZFŚS w wysokości 50% wartości poniesionych na ten wyjazd kosztów, tj. kwota: 900 zł × 50% = 450 zł.
   
 2. Dofinansowanie wypoczynku w formie "zielonej szkoły" małoletnich dzieci ze środków ZFŚS nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz składkom na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
   
 3. Pracodawca wypłacił pracownikowi całą kwotę dofinansowania, czyli: 450 zł, przelewem na konto pracownika z rachunku bankowego ZFŚS.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przyznanie dofinansowania pracownikowi 450 zł 85-0 23-4
2. WB - przelew dofinansowania na rachunek pracownika 450 zł 23-4 13-5/0

III. Księgowania:

Ewidencja dopłat do

Dofinansowanie wypłacone ze środków obrotowych pracodawcy

W przypadku dofinansowania do "zielonej szkoły" wypłacanego ze środków obrotowych pracodawcy, jego wartość księguje się w ciężar kosztów działalności operacyjnej. Ujmuje się je na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub na odpowiednim koncie zespołu 5, ponieważ świadczenie to ma charakter świadczenia na rzecz pracowników.

Ewidencja księgowa dofinansowania udzielonego ze środków obrotowych

1. Przyznanie dofinansowania przez pracodawcę:
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia"
         lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
         lub 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".
2. Potrącenie składek ZUS obciążających pracownika:
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
         lub 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".
3. Potrącenie podatku dochodowego od osób fizycznych (od kwoty dofinansowania ponad limit wynoszący 2.000 zł):
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
         lub 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".
4. Wypłata dofinansowania po potrąceniu składek ZUS i zaliczki na podatek:
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
         lub 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Przykład

I. Założenia:

 1. Pracodawca nie tworzy ZFŚS, ale dofinansowuje ze środków obrotowych zorganizowany wypoczynek dla dzieci pracowników, które nie ukończyły 18 roku życia.
   
 2. W czerwcu 2018 r. pracownik "X" osiągnął przychód ze stosunku pracy w kwocie: 4.500 zł, na który składało się wynagrodzenie za czerwiec w kwocie: 3.600 zł oraz dofinansowanie ze środków obrotowych kosztów pobytu na "zielonej szkole" jego 10-letniej córki w kwocie: 900 zł. Dofinansowanie to korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 updof. W całości natomiast jest oskładkowane.
   
 3. Pracownikowi "X" przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości: 111,25 zł oraz kwota zmniejszająca podatek w wysokości: 46,33 zł.
   
 4. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów działalności operacyjnej tylko w układzie rodzajowym.
   
 5. Rozliczenie podatkowo-składkowe będzie przebiegać następująco:
Wiersz Wyszczególnienie Kwota (zł)
1. Przychód ze stosunku pracy 4.500,00
2. Przychód zwolniony od podatku 900,00
3. Przychód podlegający opodatkowaniu (wiersz 1 - wiersz 2) 3.600,00
4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 4.500,00
5. Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika (wiersz 4 × 9,76%) + (wiersz 4 × 1,5%) + (wiersz 4 × 2,45%) 616,95
6. Składki na ubezpieczenia społeczne do odliczenia od dochodu (wiersz 3 × 9,76%) + (wiersz 3 × 1,5%) + (wiersz 3 × 2,45%) 493,56
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 1 - wiersz 5) 3.883,05
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 7 × 9%) 349,47
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 3 - wiersz 6) × 7,75% 240,75
10. Koszty uzyskania przychodu 111,25
11. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu (wiersz 3 - wiersz 10 - wiersz 6) 2.995,00
12. Zaliczka na podatek (wiersz 11 × 18%) - 46,33 zł 492,77
13. Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu (wiersz 12 - wiersz 9) 252,00
14. Do wypłaty (wiersz 1 - wiersz 5 - wiersz 8 - wiersz 13) 3.281,58
15. Składki ZUS finansowane przez pracodawcę (podstawa: 4.500 zł):
a) składki rentowa i emerytalna: 4.500 zł × 16,26% =  731,70
b) składka wypadkowa: 4.500 zł × 1,80% =  81,00
c) składka na FP i FGŚP: 4.500 zł × 2,55% =  114,75

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP - lista płac:      
   a) wynagrodzenie brutto 3.600,00 zł 40-4 23-0
   b) dofinansowanie do "zielonej szkoły" dziecka pracownika 900,00 zł 40-5 23-0
   c) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 252,00 zł 23-0 22-3
   d) składki ZUS finansowane przez pracownika: 616,95 zł + 349,47 zł =  966,42 zł 23-0 22-3
   e) składki ZUS finansowane przez pracodawcę: 731,70 zł + 81,00 zł + 114,75 zł =  927,45 zł 40-5 22-3
2. WB - wypłata wynagrodzenia 3.281,58 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Ewidencja dopłat do

www.PoradnikKsiegowego.pl - Ewidencja księgowa na przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.