rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Aktualizacja KSR nr 9 "Sprawozdanie z działalności"

Zmiana prawa ZMIANA KRAJOWEGO STANDARDU RACHUNKOWOŚCI
W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. pod poz. 4 opublikowano uchwałę nr 22/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności". Tekst standardu stanowi załącznik do ww. uchwały.

Zaktualizowany standard wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu - ujęcie i prezentacja".

KSR nr 9 został dostosowany do zmian w ustawie o rachunkowości wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61), dotyczących raportowania na temat danych niefinansowych. Nowe obowiązki sprawozdawcze adresowane są do dużych jednostek i generalnie obejmują te, które działają głównie na rynku finansowym, w tym m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, emitentów papierów wartościowych oraz duże grupy kapitałowe.

Ustawa przewiduje dwie formy raportowania danych niefinansowych, tj.:

1) w sprawozdaniu z działalności - jako jego wyodrębniona część - oświadczenie na temat informacji niefinansowych (podstawowa forma),

2) wraz ze sprawozdaniem z działalności - sporządzone jako odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, z tym że w takiej sytuacji jednostka zamieszcza w sprawozdaniu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Ustawa wymienia tylko główne elementy ww. oświadczenia (sprawozdania). Pisaliśmy o tym w ZMR nr 1 z 1 stycznia 2018 r. Natomiast zmieniony KSR nr 9 uściśla, co konkretnie powinno zawierać oświadczenie (sprawozdanie) na temat informacji niefinansowych.

Przykładowo według KSR nr 9 opis polityki stosowanej w zakresie zagadnień społecznych i pracowniczych (art. 49b ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości) obejmuje m.in. kwestie:

 • wdrożenia podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy,
   
 • związane z różnorodnością, takie jak równe traktowanie (brak dyskryminacji) w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu,
   
 • związane z zatrudnieniem, w tym przeprowadzanie konsultacji z pracownikami lub udział pracowników, warunki zatrudnienia i warunki pracy,
   
 • relacji ze związkami zawodowymi, w tym poszanowanie praw związkowych,
   
 • zarządzania kapitałem ludzkim, w tym oddziaływanie na przebieg kariery zawodowej i zdolność do zatrudnienia, systemy wynagrodzeń i szkolenia,
   
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
   
 • relacji z konsumentami, w tym zadowolenia konsumentów, dostępności, wyrobów, które mogą wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, wpływu na konsumentów podatnych na zagrożenia,
   
 • odpowiedzialnego marketingu i odpowiedzialnej działalności badawczej,
   
 • relacji ze społeczeństwem, w tym wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy społeczności lokalnych.

Ponadto KSR nr 9 wymienia w załączniku wykaz przykładowych standardów, ramowych koncepcji, norm oraz wytycznych, które jednostka może stosować sporządzając oświadczenie (sprawozdanie) na temat informacji niefinansowych (por. art. 49b ust. 8 ustawy o rachunkowości). Korzystanie z uznanych wzorców ułatwia interpretację i ocenę informacji oraz zapewnia ich porównywalność.

Jeśli jednostka zastosuje bezpośrednio któreś ze wskazanych wzorców bądź wykorzysta je do opracowania własnych zasad, to musi je wskazać w oświadczeniu (sprawozdaniu) na temat informacji niefinansowych.

www.PoradnikKsiegowego.pl - MSR i KSR:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60