rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021

Rozliczanie kosztów pośrednich w księgach dewelopera według KSR

Prowadzimy działalność deweloperską. W celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich wzięliśmy w leasing koparko-ładowarkę oraz zatrudniliśmy pracownika do jej obsługi. W jaki sposób rozliczać koszty paliwa zużytego do koparki, ewentualne koszty jej napraw oraz miesięczne opłaty leasingu operacyjnego?

Poniesione koszty związane z pracą koparko-ładowarki w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich powinny stanowić element kosztu wytworzenia poszczególnego przedsięwzięcia deweloperskiego (produktu). Są to koszty pośrednie, które wskazane jest rozliczać za pomocą przyjętego klucza rozliczeniowego na poszczególne budowy.

1. Koszty pośrednie i bezpośrednie budowy w świetle prawa bilansowego

Ustawa o rachunkowości nie zawiera szczególnych regulacji w odniesieniu do działalności deweloperskiej. Wyjaśnienie głównych zasad (polityki) rachunkowości stosowanych w działalności deweloperskiej, zgodnych z ww. ustawą, zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 "Działalność deweloperska" (KSR nr 8). W świetle tego standardu, w przypadku działalności deweloperskiej, zalecane jest prowadzenie ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 oraz wyodrębnianie kosztów działalności deweloperskiej i gromadzenie ich oddzielnie dla każdego przedsięwzięcia deweloperskiego aż do czasu jego zakończenia w ramach kont zespołu 5.

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala ustalić koszty przypadające na poszczególne budowy (zakończone, realizowane), dokonać podziału kosztów wspólnych oraz wyodrębnić koszty okresu sprawozdawczego np. w postaci kosztów zarządu.

Do kosztów działalności deweloperskiej zalicza się wszystkie składniki kosztu wytworzenia w rozumieniu art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości, przy uwzględnieniu wskazówek zawartych w pkt 7.5 KSR nr 8.

Szczegółowy zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy zostały określone w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów" (KSR nr 13). Stosownie do wyjaśnień zawartych w tym standardzie, koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty bezpośrednie produktu oraz uzasadnioną część przypisanych produktowi pośrednich kosztów produkcji. Koszty bezpośrednie to takie, które bez stosowania współczynników i kluczy rozliczeniowych można przyporządkować w sposób bezpośredni do wytworzenia produktu (usługi). Są to m.in. koszty materiałów bezpośrednich, wynagrodzeń wraz z narzutami, zużycia energii, paliw, usług podwykonawców, pracy sprzętu, których zużycie można bezpośrednio przyporządkować do danego produktu.

Do pośrednich kosztów produkcji zalicza się koszty, które na podstawie dostępnych przedsiębiorstwu danych nie mogą być bezpośrednio odniesione na produkty lub byłoby to nieopłacalne. Do tej grupy kosztów zalicza się m.in. amortyzację maszyn i urządzeń oraz budynków i budowli, w których następuje produkcja, zużycie materiałów, energii, wynagrodzenia i usługi związane z utrzymaniem maszyn i urządzeń w ruchu, w tym ich konserwacją i remontem, oświetleniem, ogrzaniem, utrzymaniem czystości, transportem wewnętrznym, wynagrodzenia wraz z pochodnymi nadzoru i administracji wydziałowej. Koszty pośrednie gromadzi się według miejsc powstawania kosztów, a następnie rozlicza i przypisuje do produktów za pomocą kluczy rozliczeniowych. Miejscem powstawania kosztów, jak wynika z pkt 3.4 KSR nr 13, jest wydzielony organizacyjnie lub umownie obszar aktywności przedsiębiorstwa (np. zakład, wydział, gniazdo lub centrum produkcyjne, grupa maszyn lub pojedyncza maszyna, linia produkcyjna, brygada, stanowisko pracy ręcznej), którego koszty stanowią wyodrębniony obiekt kosztów.

Z kolei kluczem rozliczeniowym kosztów pośrednich produkcji, stosownie do pkt 3.3 KSR nr 13, jest wielkość (miara) pozwalająca, przy uwzględnieniu związków przyczynowo-skutkowych, w sposób racjonalny przypisać koszty pośrednie produkcji do przedmiotów produkcji (produktów), miejsc powstawania kosztów lub innych obiektów kosztów. Dobór klucza rozliczeniowego zależy od rodzaju wyodrębnionych, dostosowanych do charakteru produkcji, miejsc powstawania kosztów, sposobu pomiaru ich zdolności produkcyjnych oraz możliwości wiarygodnego a zarazem łatwego ustalenia tej wielkości. Tam, gdzie to możliwe i zasadne, celowe jest stosowanie jako kluczy rozliczeniowych, wielkości przyjętych do pomiaru zdolności produkcyjnych (por. pkt 8.6 KSR nr 13).

W odniesieniu do sytuacji przedstawionej w pytaniu, koszty koparko-ładowarki, takie jak koszty zużytego paliwa, miesięczne opłaty leasingowe, koszty ewentualnych napraw, można rozliczać kluczem rozliczeniowym w postaci maszynogodzin pracy koparko-ładowarki. Kluczem rozliczeniowym może być również suma kosztów bezpośrednich.

2. Rozliczanie kosztów pośrednich na poszczególne przedsięwzięcia deweloperskie

Do ewidencji pośrednich kosztów produkcji służy konto 52-1 "Koszty wydziałowe". Konto to w jednostkach budowlanych może nosić nazwę "Koszty ogólne budowy", gdyż ujmuje się na nim koszty poniesione na danej budowie, których na podstawie dokumentacji źródłowej nie da się bezpośrednio przyporządkować poszczególnym przedsięwzięciom deweloperskim.

Po stronie Wn konta 52-1 księguje się koszty proste ujęte wcześniej na kontach zespołu 4, koszty rozliczane w czasie oraz koszty działalności pomocniczej przypadające na wydziały produkcji podstawowej (tj. budowę - przedsięwzięcie deweloperskie). Po rozliczeniu kosztów wydziałowych i przeksięgowaniu ich na odpowiednie stanowiska kosztów działalności podstawowej - produkcyjnej, konto 52-1 nie powinno wykazywać salda.

Ewidencja księgowa kosztów pośrednich produkcji i ich rozliczenie na stanowiska
kosztów działalności podstawowej - deweloperskiej

1. PK - przeniesienie kosztów prostych z układu rodzajowego w ciężar kont wydziałów produkcji podstawowej (lub kosztów ogólnych budowy):

- Wn konto 52-1 "Koszty wydziałowe" lub "Koszty ogólne budowy",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

2. PK - koszty rozliczane w czasie obciążające wydziały produkcji podstawowej:

- Wn konto 52-1 "Koszty wydziałowe" lub "Koszty ogólne budowy",
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

3. PK - świadczenia działalności pomocniczej na rzecz wydziału podstawowego:

- Wn konto 52-1 "Koszty wydziałowe" lub "Koszty ogólne budowy",
- Ma konto 53 "Koszty działalności pomocniczej".

4. PK - przeniesienie uzasadnionych kosztów wydziałowych na odpowiednie konta działalności podstawowej - produkcyjnej (tj. poszczególne budowy):

- Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej" (w analityce: Przedsięwzięcie deweloperskie),
- Ma konto 52-1 "Koszty wydziałowe" lub "Koszty ogólne budowy".

Z uwagi na przepisy ustawy o rachunkowości, koszty wydziałowe wskazane jest dzielić na koszty stałe i zmienne. Koszty zmienne to te, które zmieniają się w miarę proporcjonalnie do zmian rozmiarów działalności. Przyjmuje się zazwyczaj, że koszty zmienne zmieniają się w sposób liniowy, tj. wprost proporcjonalnie w stosunku do określonego czynnika zmienności kosztów. Do zmiennych kosztów pośrednich produkcji można zaliczyć na przykład koszty energii, paliw, oprzyrządowania, których zużycie zależy od czasu pracy maszyn i urządzeń (por. pkt 7.2 KSR nr 13).

Koszty stałe to te, które nie zmieniają się wraz ze zmianami rozmiarów działalności i są ponoszone nawet, jeżeli przedsiębiorstwo nic nie produkuje. Wzrost lub spadek wielkości produkcji lub innego czynnika zmienności kosztów nie powoduje zmiany wysokości kosztów stałych. Przykładem kosztu stałego jest amortyzacja linii produkcyjnej obliczana metodą liniową. Niezależnie od tego czy produkcja w miesiącu wyniesie 100 t czy 150 t, całkowity koszt amortyzacji będzie taki sam (por. pkt 7.3 KSR nr 13).

Podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne służy do prawidłowego rozliczenia kosztów obciążających produkcję. Zwracamy bowiem uwagę, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości koszty wydziałowe rozlicza się z uwzględnieniem poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Całość zmiennych kosztów wydziałowych oraz część kosztów stałych odpowiadająca poziomowi wykorzystania zdolności produkcyjnych zwiększa koszt wytworzenia produktów. Natomiast, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych nie są zaliczane do kosztu wytworzenia produktu. Należy je wyeliminować z kosztów stałych i obciążyć nimi pozostałe koszty operacyjne lub koszt wytworzenia sprzedanych produktów zapisem po stronie Wn konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" lub konta 70-1 "Koszt sprzedanych produktów", w korespondencji ze stroną Ma konta 52-1.

Zwracamy uwagę, że jednostki spełniające warunki określone w art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości mogą skorzystać z uproszczenia i przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu do kosztów bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Odnosi się to do jednostek, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

Uproszczenie zawarte w art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości nie dotyczy jednostek wymienionych w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 tej ustawy.

www.PoradnikKsiegowego.pl - MSR i KSR:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.