rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Sposoby przejścia na wymagania MSSF 15 "Przychody z umów z klientami" od 1 stycznia 2018 r.

Na wymagania MSSF 15 można przejść na dwa sposoby:

1) od 1 stycznia 2018 r. z retrospektywnym przekształceniem danych porównawczych,

2) od 1 stycznia 2018 r. retrospektywnie przeliczając jedynie umowy istniejące na dzień pierwszego zastosowania MSSF 15, bez przekształcania danych porównawczych.

Wybór danego podejścia powinien pojawić się w polityce rachunkowości jednostki gospodarczej, przy czym należy pamiętać, że w przypadku grup kapitałowych rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości mogą być narzucone przez spółkę matkę.

Każde z podejść wymaga przeprowadzenia kilku działań, do których należą m.in. przegląd umów zawieranych przez spółkę z klientami/kontrahentami i dotychczasowej praktyki ich rozliczania, identyfikacja kluczowych problemów, które mogą być niezbędne do uwzględnienia przy stosowaniu MSSF 15, a także określenie koniecznych korekt na moment pierwszego zastosowania MSSF 15 i zmian do księgowych zasad ujmowania operacji.

Zastosowanie MSSF 15 z retrospektywnym przekształceniem
danych porównawczych

Zastosowanie MSSF 15 z retrospektywnym przekształceniem danych porównawczych oznacza przegląd wszystkich umów wiążących w okresie objętym sprawozdaniem finansowym. Jeżeli jednostka gospodarcza będzie przygotowywać sprawozdanie na koniec 2018 r. z jednym okresem porównawczym, to przedmiotem analizy powinny być umowy istniejące już na 1 stycznia 2017 r. oraz wszystkie umowy realizowane w trakcie 2017 r. i 2018 r.

W przypadku zastosowaniu MSSF 15 z retrospektywnym przekształceniem danych porównawczych standard przewiduje dwa istotne ułatwienia, które kierownictwo może zastosować (jeżeli uzna to za przydatne):

1) jednostka nie ma obowiązku przekształcania umów, które rozpoczęły się i zakończyły w tym samym rocznym okresie sprawozdawczym (np. w 2017 r.); rozwiązanie to (por. paragraf C5 pkt a MSSF 15) powoduje, że jednostka nie musi na nowo przeliczać niektórych umów dla potrzeb MSSF 15, jeżeli zostały rozpoczęte i rozliczone w trakcie danego okresu sprawozdawczego; przykładowo jeżeli analizowany podmiot otrzymał zlecenie na produkcję specjalistycznej naczepy w 2017 r. - które na mocy nowego standardu powinno być rozliczane jako świadczenie realizowane w czasie, a nie dostawa - i zrealizował je w 2017 r., to nie musi dokonywać korekt z tego tytułu,

2) w przypadku umów zawierających zapłatę zmienną (np. wynagrodzenie zmienne uzależnione od jakiś czynników), jednostka może w uproszczeniu zastosować ceny transakcyjne na dzień zakończenia umowy i nie szacować kwot wynagrodzenia zmiennego w porównawczych okresach sprawozdawczych (por. paragraf C5 pkt b MSSF 15).

Uwaga: Decydując się na przyjęcie wskazanych ułatwień (wybranych z nich lub obu) jednostka musi je zastosować do wszystkich umów we wszystkich przedstawianych okresach sprawozdawczych (por. paragraf C6 MSSF 15).

Obok wskazanych uproszczeń w zakresie przekształceń, MSSF 15 wprowadza pewne ułatwienia związane z wymogami informacyjnymi (por. paragraf C4 i C5 pkt c MSSF 15).

Ze względu na fakt, że stosunkowo niewiele podmiotów zdecyduje się na przekształcanie danych porównawczych przeanalizujemy sposób przejścia na wymagania MSSF 15 bez takiego przekształcenia.

Retrospektywne zastosowanie MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r.,
bez przekształcania danych porównawczych

Drugim rozwiązaniem, które może wybrać jednostka, jest zastosowanie MSSF 15 bez przekształcania danych porównawczych. W takim przypadku standard stosowany jest retrospektywnie, jednak tylko do umów istniejących na 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo łączny efekt pierwszego zastosowania standardu wprowadzany jest jako korekta salda początkowego zysków zatrzymanych/zysk lub strata z lat ubiegłych (lub odpowiednio innego składnika kapitału własnego) w 2018 r. W tym podejściu jednostka stosuje nowe rozwiązania retrospektywnie jedynie do umów, które nie zostały jeszcze zakończone na dzień pierwszego zastosowania tego standardu (np. 1 stycznia 2018 r.). Oznacza to konieczność wprowadzenia zapisów korygujących do księgi głównej na 1 stycznia 2018 r., jednak bez konieczności ustalania korekt prezentacyjnych dotyczących danych porównawczych za 2017 r.

Zastosowanie takiego podejścia wymaga dodatkowego ujawnienia w informacji dodatkowej - jednostka powinna podać kwotę, która wpływa na każdą pozycję sprawozdania w bieżącym okresie sprawozdawczym w wyniku zastosowania MSSF 15 w porównaniu z MSR 11, MSR 18 (i związanymi z nimi interpretacjami) oraz wyjaśnić przyczyny istotnych zmian.

Przykład

W 2017 r. spółka "Delta" produkująca specjalistyczne naczepy i nadwozia samochodów ciężarowych zawarła kontrakt na dostawę dwóch specjalistycznych pojazdów (dostosowanych do potrzeb klienta) do przewozu chemikaliów. Kontrakt ma być zrealizowany do połowy 2018 r. W 2017 r. spółka "Delta" zaklasyfikowała umowę dla potrzeb MSR 18 jako sprzedaż produktów, w konsekwencji nie ujęła na niej żadnego przychodu w tym okresie. Oszacowany przychód z tytułu zawartej umowy wynosi: 2 mln zł, a koszty realizacji to: 1.400 tys. zł. Spółka "Delta" przyjęła w polityce rachunkowości, że jej rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Dla potrzeb MSSF 15 jednostka stwierdza, że analizowany kontrakt jest świadczeniem realizowanym w czasie (spełnione są odpowiednie kryteria dla tego typu umów). W związku z tym spółka "Delta" powinna:

1) określić stopień realizacji świadczenia na 1 stycznia 2018 r. i oszacować przychód oraz należność niezafakturowaną na ten dzień,

2) wprowadzić korekty do BO zysków zatrzymanych (zysku lub straty z lat ubiegłych),

3) określić podatek dochodowy odroczony dla wskazanych korekt.

Zakładając, że kontrakt był zrealizowany na 1 stycznia 2018 r. w 40%, korekty do danych porównawczych za 2017 r. będą oznaczać następujące (przykładowe) księgowania pod datą 1 stycznia 2018 r. na kontach księgi głównej (dla potrzeb MSSF).

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - korekty w związku zastosowaniem MSSF 15:      
   a) korekta wartości aktywów z tytułu umów (należności
        niezafakturowane): 2 mln zł × 40% =
800.000 zł 20-3  
    b) korekta wartości produkcji w toku w związku z innym
         ujmowaniem transakcji: 1,4 mln zł × 40%* =
560.000 zł   58-1
   c) korekta wartości rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego 45.600 zł   83
   d) korekta wartości wyniku z lat ubiegłych (rozliczenie
       wyniku finansowego z lat ubiegłych)
194.400 zł   82
Wskazana korekta ujęta zostanie jako zmniejszenie wartości kosztów produkcji w toku (koszty produkcji nie były niższe niż 560 tys. zł). W przykładzie założono ujęcie korekty na koncie korygującym, a nie bezpośrednio na ww. kosztach.

Przyjęcie rozwiązania, które pomija przekształcenie danych porównawczych oznacza, że jednostka przygotowując bilans za pierwszy kwartał 2018 r. uwzględni w nim wyodrębnione nowe pozycje (np. aktywa z tytułu umów lub zobowiązania z tytułu umów), jednak dla okresów porównawczych wskaże kwoty 0 zł. Oczywiście taka prezentacja bilansu może być niezrozumiała dla inwestorów, zatem w notach należy omówić przyczyny takiego podejścia oraz wypełnić wymagania dotyczące ujawnień.

www.PoradnikKsiegowego.pl - MSR i KSR:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.