rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

Reklamacje wyrobów gotowych na przykładach liczbowych

Jesteśmy firmą produkcyjną. W przypadku reklamacji naszych wyrobów gotowych, w zamian za wadliwy produkt wydajemy klientowi nowy produkt, wystawiając przy tym dokument PZ i WZ, lub przyjmujemy zwrot reklamowanego wyrobu (bez wymiany na wolny od wad), wystawiając przy tym fakturę korygującą. Jak ująć w księgach zwroty i reklamacje wyrobów gotowych? Czy sprzedany wyrób gotowy można przyjąć z powrotem na produkcję lub do magazynu (półproduktów lub wyrobów gotowych)?

1. Wymiana uszkodzonych wyrobów na wolne od wad w związku z reklamacją zgłoszoną przez nabywcę

W sytuacji gdy nabywca żąda wymiany rzeczy na taką samą wolną od wad, a sprzedawca wydaje mu rzecz bez dodatkowych opłat czy opustów, operację tę dokumentuje się tylko dowodami magazynowymi (magazyn przyjmie i magazyn wyda). Może się także zdarzyć, że zamiast rzeczy wadliwej zostanie wydana inna (np. podobnego rodzaju), w wyniku zawarcia ugody lub nowej umowy sprzedaży, z potrąceniem ceny zapłaconej w wykonaniu pierwszej umowy sprzedaży. W takim przypadku sprzedawca wystawia fakturę korygującą, jeżeli wystąpi jakakolwiek różnica w cenie (dostawca dopłaca lub sprzedawca zwraca określoną kwotę).

Aktywne druki i formularze Dokumenty magazynowe, w tym PZ i WZ,
dostępne są w serwisie DRUKI Gofin
w zakładce Rachunkowość

W księgach rachunkowych sprzedawcy przyjęcie do magazynu reklamowanych wyrobów otrzymanych od kontrahenta można ująć na podstawie dowodu "PZ - Przyjęcie z zewnątrz". Natomiast wydanie wyrobów wolnych od wad można ująć na podstawie dowodu "WZ - Wydanie na zewnątrz". Wymiana reklamowanego wyrobu na taki sam wolny od wad nie powoduje zmian wartości sprzedanych wyrobów. Jednostka może w ewidencji szczegółowej do konta 60 wyodrębnić wyroby reklamowane i operację tę ująć w księgach rachunkowych, zapisem po stronie Wn konta 60-0/3 "Produkty gotowe z reklamacji", w korespondencji ze stroną Ma konta 60-0 "Produkty gotowe". W sytuacji gdy nabywca otrzymuje taki sam wyrób, ale wolny od wad, a zwrócony jednostce wadliwy wyrób zostaje bezpośrednio przekazany na produkcję z pominięciem magazynu, operację tę można ująć w księgach rachunkowych, zapisem po stronie Wn konta 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej", w korespondencji ze stroną Ma konta 60-0.

Ewidencja księgowa wymiany reklamowanych wyrobów na takie same wolne od wad

1. PZ i WZ - wymiana wadliwych wyrobów na wolne od wad, gdy przyjęcie i wydanie odbywa się w tym samym dniu:

a) przyjęcie reklamowanych wyrobów do magazynu:

- Wn konto 60-0/3 "Produkty gotowe z reklamacji",
- Ma konto 60-0 "Produkty gotowe",

b) przekazanie reklamowanych wyrobów bezpośrednio na produkcję:

- Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej",
- Ma konto 60-0 "Produkty gotowe".

2. Wymiana wadliwych wyrobów na wolne od wad, gdy wydanie wyrobów wolnych od wad odbywa się w innym terminie niż przyjęcie wyrobów wadliwych:

a) PZ - przyjęcie wadliwych wyrobów do magazynu lub przekazanie na produkcję:

- Wn konto 60-0/3 "Produkty gotowe z reklamacji" lub 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozliczenia z tytułu reklamacji),

b) WZ - wydanie wyrobów wolnych od wad:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozliczenia z tytułu reklamacji),
- Ma konto 60-0 "Produkty gotowe".


Przykład

Przyjęcie wyrobów z reklamacji do magazynu
i wydanie wyrobów wolnych od wad

I. Założenia:

 1. Jednostka prowadząca ewidencję wyrobów gotowych według stałych cen ewidencyjnych, ustalonych na poziomie cen sprzedaży netto, sprzedała w styczniu 2022 r. 100 szt. wyrobów po: 30 zł/szt. Odchylenia kredytowe od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów wynosiły: 500 zł.
 2. W marcu 2022 r. nabywca zgłosił reklamację 40 szt. wyrobów, które zwrócił jednostce. W zamian za zwrócone wyroby otrzymał takie same wolne od wad, przy czym wydanie nastąpiło w terminie późniejszym.
 3. Reklamowane wyroby jednostka przyjęła do magazynu.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS - sprzedaż wyrobów gotowych:      
   a) wartość według cen sprzedaży netto: 100 szt. × 30 zł/szt. =  3.000 zł   70-0
   b) VAT należny: 3.000 zł × 23% =  690 zł   22-2
   c) ogółem należność od nabywcy 3.690 zł 20  
2. WZ - rozchód sprzedanych wyrobów gotowych i przeksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych w części przypadającej na te wyroby:      
   a) wartość według cen ewidencyjnych: 100 szt. × 30 zł/szt. =  3.000 zł 70-1 60-0
   b) odchylenia od cen ewidencyjnych w części przypadającej na wyroby sprzedane 500 zł 62-0 70-1
3. Reklamacja i jej rozliczenie*):      
   a) PZ - wartość zwróconych przez nabywcę wyrobów według cen ewidencyjnych: 40 szt. × 30 zł/szt. =  1.200 zł 60-0/3 24
   b) WZ - wartość wydanych w zamian wyrobów wolnych od wad według cen ewidencyjnych: 40 szt. × 30 zł/szt. =  1.200 zł 24 60-0
*) Jeżeli pomiędzy dniem sprzedaży a dniem reklamacji (wydaniem w zamian nowego wyrobu) nastąpiła zmiana ceny, to operację 3a i 3b wycenia się według nowej, zmienionej ceny.

III. Księgowania:

Przyjęcie wyrobów z reklamacji do magazynu i wydanie wyrobów wolnych od wad


Przykład

Przyjęcie wyrobów z reklamacji bezpośrednio na produkcję w celu ich naprawy
i wydanie wyrobów wolnych od wad

I. Założenia:

 1. Jednostka prowadząca ewidencję wyrobów gotowych według kosztów wytworzenia sprzedała w styczniu 2022 r. 100 szt. wyrobów po: 50 zł/szt. Koszt ich wytworzenia wynosił: 35 zł/szt. × 100 szt. = 3.500 zł.
 2. W marcu 2022 r. nabywca zgłosił reklamację 40 szt. wyrobów, które zwrócił jednostce. W zamian za zwrócone wyroby otrzymał takie same wolne od wad, przy czym wydanie nastąpiło w terminie późniejszym.
 3. Od 1 marca 2022 r. zwiększył się koszt wytworzenia wyrobów i wynosił: 40 zł/szt.
 4. Reklamowane wyroby jednostka przekazała na produkcję w celu ich naprawy.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS - sprzedaż wyrobów gotowych:    
   a) wartość według cen sprzedaży netto: 100 szt. × 50 zł/szt. =  5.000 zł   70-0
   b) VAT należny: 5.000 zł × 23% =  1.150 zł   22-2
   c) ogółem należność od nabywcy 6.150 zł 20  
2. WZ - rozchód sprzedanych wyrobów gotowych według kosztów wytworzenia: 100 szt. × 35 zł/szt. =  3.500 zł 70-1 60-0
3. Reklamacja i jej rozliczenie:      
   a) PZ - wartość zwróconych przez nabywcę wyrobów według kosztów wytworzenia obowiązującego na dzień zwrotu: 40 szt. × 40 zł/szt. =  1.600 zł 50 24
   b) WZ - wartość wydanych w zamian wyrobów wolnych od wad: 40 szt. × 40 zł/szt. =  1.600 zł 24 60-0

III. Księgowania:

Przyjęcie wyrobów z reklamacji bezpośrednio na produkcję w celu ich naprawy i wydanie wyrobów wolnych od wad

2. Zwrot reklamowanego wyrobu i odstąpienie nabywcy od umowy sprzedaży

Jeżeli nabywca w wyniku złożonej reklamacji zwraca sprzedawcy wyrób i odstępuje od umowy, to jednostka wystawia fakturę korygującą do faktury dokumentującej sprzedaż.

Warto nadmienić, iż przepisy ustawy o rachunkowości nie określają wprost, kiedy należy dokonać korekty przychodów ze sprzedaży. Jednak, jak wynika z art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wynik na działalności operacyjnej obejmuje przychody netto z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń. Dlatego korekty przychodów ze sprzedaży dotyczące danego roku obrotowego, które nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, ujmuje się w księgach roku obrotowego, w którym powstał przychód. Jeżeli więc fakturę korygującą wystawiono w roku, w którym powstał przychód ze sprzedaży reklamowanych wyrobów, to - jeśli to możliwe - trzeba ująć ją w księgach w miesiącu powstania przychodu pierwotnego. W sytuacji gdy nie ma takiej możliwości, ujmuje się ją bieżąco, czyli w dacie wystawienia faktury korygującej. Równolegle do korekty przychodów ze sprzedaży powinna nastąpić korekta kosztów o wartość zwróconych jednostce wyrobów.

Ewidencja księgowa skutków odstąpienia nabywcy od umowy sprzedaży

1. Faktura korygująca wystawiona do faktury sprzedaży:

a) zmniejszenie należności od odbiorcy - wartość ogółem (brutto):

- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",

b) zmniejszenie VAT należnego:

- Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) zmniejszenie przychodów ze sprzedaży wyrobów:

- Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów".

2. PZ - przyjęcie do magazynu reklamowanych wyrobów oraz korekta kosztów o ich wartość według kosztu wytworzenia:

- Wn konto 60-0/3 "Produkty gotowe z reklamacji",
- Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów".


Przykład

Sprzedaż i zwrot reklamowanych wyrobów
w tym samym okresie sprawozdawczym

I. Założenia:

 1. Jednostka prowadząca ewidencję wyrobów gotowych według kosztów wytworzenia sprzedała w styczniu 2022 r. 1.000 szt. wyrobów po: 50 zł/szt. Koszt ich wytworzenia wynosił: 42 zł/szt. × 1.000 szt. = 42.000 zł.
 2. W styczniu 2022 r. nabywca zgłosił reklamację 50 szt. wyrobów, które zwrócił jednostce. Z uwagi na brak w magazynie tego rodzaju wyrobów, nabywca odstąpił od umowy.
 3. Jednostka wystawiła fakturę korygującą.
 4. Reklamowane wyroby jednostka przyjęła do magazynu w styczniu 2022 r.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS - sprzedaż wyrobów gotowych:      
   a) wartość według cen sprzedaży netto: 1.000 szt. × 50 zł/szt. =  50.000 zł   70-0
   b) VAT należny: 50.000 zł × 23% =  11.500 zł   22-2
   c) ogółem należność od nabywcy 61.500 zł 20  
2. WZ - rozchód sprzedanych wyrobów gotowych według kosztu wytworzenia: 1.000 szt. × 42 zł/szt. =  42.000 zł 70-1 60-0
3. PZ - przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych objętych reklamacją według kosztu ich wytworzenia: 50 szt. × 42 zł/szt. =  2.100 zł 60-0/3 70-1
4. Faktura korygująca:      
   a) wartość reklamowanych wyrobów gotowych według cen sprzedaży netto: 50 szt. × 50 zł/szt. =  2.500 zł 70-0  
   b) VAT należny (zmniejszenie): 2.500 zł × 23% =  575 zł 22-2  
   c) razem korekta należności od nabywcy 3.075 zł   20

III. Księgowania:

Sprzedaż i zwrot reklamowanych wyrobów w tym samym okresie sprawozdawczym

Jeżeli korekta przychodów i kosztów o wartość reklamowanych wyrobów gotowych nastąpi w księgach miesiąca, w którym powstał przychód ze sprzedaży tych wyrobów, a reklamowane wyroby zostaną zwrócone przez nabywcę w późniejszym okresie, to korekty kosztu sprzedaży można dokonać w korespondencji z kontem 60-0/4 "Produkty gotowe z reklamacji poza jednostką", w sposób przedstawiony na poniższym przykładzie.

Przykład

Zwrot reklamowanych wyrobów w późniejszym okresie niż korekta sprzedaży

I. Założenia:

 1. Jednostka prowadząca ewidencję wyrobów gotowych według kosztów wytworzenia sprzedała w styczniu 2022 r. 1.000 szt. wyrobów po: 50 zł/szt. Koszt ich wytworzenia wynosił: 42 zł/szt. × 1.000 szt. = 42.000 zł.
 2. W lutym 2022 r. nabywca zgłosił reklamację 50 szt. wyrobów, które zwrócił jednostce. Z uwagi na brak w magazynie tego rodzaju wyrobów, nabywca odstąpił od umowy.
 3. Jednostka wystawiła fakturę korygującą.
 4. Reklamowane wyroby jednostka przyjęła do magazynu w lutym 2022 r.
 5. Reklamacja miała miejsce przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za styczeń 2022 r., jednostka skorygowała więc przychód oraz koszt w księgach stycznia 2022 r.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS - sprzedaż wyrobów gotowych:    
   a) wartość według cen sprzedaży netto: 1.000 szt. × 50 zł/szt. =  50.000 zł   70-0
   b) VAT należny: 50.000 zł × 23% =  11.500 zł   22-2
   c) ogółem należności od nabywcy 61.500 zł 20  
2. WZ - rozchód sprzedanych wyrobów gotowych według kosztu wytworzenia: 1.000 szt. × 42 zł/szt. =  42.000 zł 70-1 60-0
3. Faktura korygująca:      
   a) wartość reklamowanych wyrobów gotowych według cen sprzedaży netto: 50 szt. × 50 zł/szt. =  2.500 zł 70-0  
   b) VAT należny (zmniejszenie): 2.500 zł × 23% =  575 zł 22-2  
   c) razem korekta należności od nabywcy 3.075 zł   20
4. PK - korekta kosztów o wartość reklamowanych wyrobów 2.100 zł 60-0/4 70-1
5. PZ - przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych objętych reklamacją według kosztu ich wytworzenia: 50 szt. × 42 zł/szt. =  2.100 zł 60-0/3 60-0/4

III. Księgowania:

Zwrot reklamowanych wyrobów w późniejszym okresie niż korekta sprzedaży

www.PoradnikKsiegowego.pl - Ewidencja księgowa na przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.