rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021

Ewidencja księgowa wpłat do PPK

Jednostki obowiązane do dokonywania wpłat do PPK księgują te wpłaty w miesiącu, którego one dotyczą. Wpłatę w części finansowanej przez pracodawcę ujmuje się w kosztach działalności operacyjnej, a w części finansowanej przez pracownika (uczestnika PPK) potrąca z jego wynagrodzenia. Nieuregulowane przepisami rozwiązania ewidencyjne stosowane w tym zakresie w jednostkach należy opisać w zasadach (polityce) rachunkowości.

Zasady dokonywania wpłat do PPK

Z przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) wynika, że wpłaty do PPK są finansowane zarówno przez podmiot zatrudniający, jak i przez uczestnika PPK. Wysokość wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK. Przy czym na potrzeby tej ustawy przez wynagrodzenie rozumie się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.), bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia, a finansowana przez uczestnika PPK wynosi zasadniczo 2% wynagrodzenia (z zastrzeżeniem art. 27 ust. 2 ustawy o PPK). Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK mogą zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych - ten pierwszy w wysokości do 2,5% wynagrodzenia, ten drugi do 2% wynagrodzenia.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat finansowanych przez ten podmiot do wybranej instytucji finansowej oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat finansowanych przez uczestnika PPK do wybranej instytucji finansowej. Obliczenia i pobrania powinny być dokonane w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. Wpłaty dokonywane są w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (art. 28 ust. 2-4 ustawy o PPK).


Wzory przydatnych dokumentów związanych z PPK dostępne są w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Prawo pracy.

Ujęcie w księgach rachunkowych

Wpłaty w ramach PPK w części finansowanej przez podmiot zatrudniający księguje się na koncie kosztów podstawowej działalności operacyjnej 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" i/lub na odpowiednim koncie zespołu 5, w korespondencji z kontem rozrachunkowym. Zapis księgowy dotyczący naliczenia wpłaty na PPK w części finansowanej przez podmiot zatrudniający może więc wyglądać następująco:

- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Instytucja finansowa zarządzająca i prowadząca PPK lub Wpłaty do PPK)

oraz równolegle

- Wn odpowiednie konto zespołu 5,

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Na koncie w zespole 4 można wprowadzić dodatkową analitykę dotyczącą wpłat na PPK. W takim przypadku trzeba by było to odnotować w zakładowym planie kont stanowiącym element zasad (polityki) rachunkowości jednostki. Tam też można wskazać nazwę konta rozrachunkowego założonego dla wpłat do PPK dokonywanych na rachunek instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK.

Koszt z tytułu wpłat do PPK w części finansowanej przez podmiot zatrudniający ewidencjonuje się zgodnie z obowiązującą w rachunkowości zasadą memoriału, co oznacza, że powinien być on ujęty w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczy, niezależnie od momentu przekazania wpłaty do instytucji finansowej (por. art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Stosując tę zasadę, przykładowo wpłatę na PPK dotyczącą wynagrodzeń za maj br. należy zaksięgować w kosztach maja.

Ewidencja potrącenia wpłaty do PPK za dany miesiąc z wynagrodzenia uczestnika PPK za ten miesiąc może zostać ujęta zapisem:

- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Instytucja finansowa zarządzająca i prowadząca PPK lub Wpłaty do PPK).

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu (art. 27 ust. 9 ustawy o PPK).

Wpłata do instytucji finansowej prowadzącej PPK, która jest dokonywana w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została obliczona i pobrana, może być natomiast księgowana na podstawie wyciągu bankowego następująco:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Instytucja finansowa zarządzająca i prowadząca PPK lub Wpłaty do PPK),

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

PPK w sprawozdaniu finansowym

Zarachowane za grudzień danego roku wpłaty do PPK od wynagrodzeń wypłacanych do końca miesiąca, pokrywane zarówno przez pracowników, jak i pracodawcę, figurujące na dzień bilansowy 31 grudnia tego roku po stronie Ma konta 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Instytucja finansowa zarządzająca i prowadząca PPK lub Wpłaty na PPK), należy zaprezentować w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pasywach w pozycji B.III.3 lit. i) "Inne zobowiązania krótkoterminowe".

Z kolei w sytuacji gdy jednostka wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca, wtedy naliczone wpłaty do PPK (ujęte w kosztach i potrącone z wynagrodzenia pracownika) za grudzień danego roku nie będą stanowiły na dzień 31 grudnia tego roku wymagalnego zobowiązania wobec instytucji finansowej. Powinny więc być zasadniczo wykazane w pasywach bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia danego roku według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji B.IV.2 "Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe" lub B.I.3 jako "Pozostałe rezerwy - krótkoterminowe". Jednakże jeśli nie zniekształci to obrazu sytuacji finansowej jednostki, a przyjęta zasada będzie stosowana w sposób ciągły, to zobowiązanie wobec instytucji finansowej z tytułu wpłat do PPK można wykazać w pasywach bilansu w pozycji B.III.3 lit. i) "Inne zobowiązania krótkoterminowe". Rozwiązanie stosowane przez jednostkę w tej kwestii powinno zostać zapisane w zasadach (polityce) rachunkowości.

Przychód pracownika do opodatkowania

W miesiącu, w którym podmiot zatrudniający dokonuje wpłat na rachunek pracownika w PPK, pracownik uzyskuje przychód ze stosunku pracy w wysokości kwoty wpłaty do PPK pokrytej przez zatrudniającego. Tak wynika z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 1 lipca 2019 r. stanowiącego odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa. Jak czytamy w tym piśmie: "(...) samo obliczenie przez podmiot zatrudniający finansowanej przez niego kwoty do wpłaty na PPK, nie wywołuje skutku dla podatnika w postaci powstania przychodu. Przychód dla podatnika - uczestnika PPK z tytułu wpłaty na PPK środków finansowanych przez podmiot zatrudniający powstaje dopiero w momencie dokonania wpłaty tych środków do wybranej instytucji finansowej (...)".

Warto zaznaczyć, że przychód pracownika w wysokości kwoty wpłaty do PPK pokrytej przez zatrudniającego podlegający opodatkowaniu nie podlega oskładkowaniu. Jak bowiem wynika z art. 26 ust. 5 ustawy o PPK, wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Koszty podatkowe pracodawcy

Wpłaty dokonywane do PPK w części finansowanej przez podmiot zatrudniający stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne (tj. miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie pracownika - uczestnika PPK), pod warunkiem, że zostaną opłacone w terminie wynikającym z przepisów ustawy o PPK. W razie uchybienia temu terminowi, wpłaty te będą stanowiły koszty podatkowe w miesiącu ich dokonania. Wynika to z art. 22 ust. 1ba, ust. 6bcart. 23 ust. 1 pkt 55aa ustawy o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1da, ust. 4gaart. 16 ust. 1 pkt 57aa ustawy o pdop (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). W księgach rachunkowych naliczone wpłaty, które nie mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych danego miesiąca, można ewidencjonować w ewidencji analitycznej do konta kosztów jako NKUP. W dacie zapłaty powinno wtedy nastąpić przeksięgowanie z tego konta na konto kosztów uwzględnianych podatkowo.

Nie będą jednak stanowiły kosztów uzyskania przychodów wpłaty dokonywane do PPK od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 23 ust. 1 pkt 37a ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt 40a ustawy o pdop).

Przykład

Założenia

 1. Wynagrodzenie miesięczne pracownika X wynosi 5.000 zł. Pracownik ten jest uczestnikiem PPK.
 2. W jednostce wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są należne. Wynagrodzenia za maj 2021 r. zostały wypłacone 9 czerwca 2021 r. Składki do ZUS wpłacono 15 czerwca 2021 r. Wpłaty do PPK przekazano do instytucji finansowej 15 lipca 2021 r.
 3. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostka rozlicza koszty podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4.
 4. Dla uproszczenia przedstawiono przykładowe wyliczenia związane z wynagrodzeniem pracownika i pochodnymi.

Dekretacja

1. Lista płac za maj 2021 r. (zapisy w maju br.):
a) wynagrodzenie brutto 5.000 zł
Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia",
Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
b) składki ZUS finansowane przez pracownika 1.057 zł
Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: ZUS),
c) zaliczka na podatek dochodowy 364 zł
- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd skarbowy - pdof),
d) wpłata do PPK finansowana przez pracownika 98 zł
- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Wpłaty do PPK).
2. PK - finansowane przez pracodawcę (zapis w maju br.):
a) składki ZUS 1.099 zł
- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
- Ma konto "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: ZUS),
b) wpłaty do PPK 73 zł
- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Wpłaty do PPK).
3. WB - wypłata wynagrodzenia (zapis w czerwcu br.): 3.481 zł
- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
4. WB - zapłata składek ZUS (zapis w czerwcu br.): 2.156 zł
- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: ZUS),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
5. WB - wpłata do PPK (zapis w lipcu br.): 171 zł
- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Wpłaty do PPK),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
6. WB - zapłata zaliczki na pdof (zapis w lipcu br.): 364 zł
- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd skarbowy - pdof),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Rozliczenie w kosztach podatkowych

Ponieważ pracodawca w obowiązującym terminie:

- wypłacił wynagrodzenie należne za maj 2021 r., tj. 9 czerwca 2021 r.,
- zapłacił składki ZUS od wynagrodzenia za maj 2021 r., tj. 15 czerwca 2021 r.,
- dokonał wpłat do PPK, tj. 15 lipca 2021 r.,

to wynagrodzenie brutto za maj 2021 r., składki ZUS od tego wynagrodzenia w części finansowanej przez siebie oraz wpłaty do PPK od tego wynagrodzenia finansowane przez siebie może zaliczyć do kosztów podatkowych maja 2021 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217)

www.PoradnikKsiegowego.pl - Ewidencja księgowa na przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.