rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022

Przychody i koszty z tytułu niezakończonych usług budowlanych według KSR nr 3

1. Regulacje ustawy o rachunkowości w zakresie przychodów i kosztów z usług długoterminowych

Umowy o usługi budowlane charakteryzują się zazwyczaj długim okresem realizacji. Ich wykonanie i odbiór często przypada na inny okres sprawozdawczy niż ten, w którym rozpoczęto prace. W takim przypadku ustawa o rachunkowości, zgodnie z zasadą współmierności oraz zasadą memoriału, nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty. Przy czym przychody i koszty z wykonania usług o umownym okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, które zostały w istotnym stopniu wykonane na dzień bilansowy, ustala się według zasad określonych w art. 34a, 34c i 34d ustawy o rachunkowości. Natomiast usługi budowlane zaawansowane w nieistotnym stopniu mogą być - na podstawie art. 34d ww. ustawy - wyceniane po poniesionych kosztach wytworzenia nie wyższych od kosztów, których pokrycie przez zamawiającego jest prawdopodobne i wykazywane jako produkty w toku. Zwracamy uwagę, iż stopień zaawansowania usługi, jaki uznaje się za istotny jednostka określa w przyjętej przez siebie polityce rachunkowości. W świetle art. 34a ust. 2 ustawy o rachunkowości, przychody z wykonania niezakończonej usługi budowlanej, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego - po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych - ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień zaawansowania usługi mierzy się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody:

a) udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,

b) liczbą przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi,

c) na podstawie obmiaru wykonanych prac,

d) inną metodą.

Warunkiem zastosowania którejś z wyżej wymienionych metod jest możliwość określenia w sposób wiarygodny stopnia zaawansowania usługi.

2. Metody pomiaru stopnia zaawansowania umowy na dzień bilansowy według KSR

Szczegółowe zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" (KSR nr 3). Do podstawowych metod pomiaru stopnia zaawansowania umowy na dzień bilansowy według pkt 5.2 tego standardu należą metoda obmiaru wykonanych prac oraz metoda kosztowa.

Metody ustalania stopnia zaawansowania usługi Charakterystyka
Metoda obmiaru wykonanych prac Metoda ta polega na technicznym pomiarze wykonanych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego prac wyrażonych w jednostkach naturalnych i wycenionych w odpowiednich cenach lub w procencie ceny umownej bądź jej składowych. Pomiary te przeprowadzają specjaliści wewnętrzni lub zewnętrzni jednostki, posiadający odpowiednią wiedzę techniczną, stosowną do rodzaju realizowanych robót budowlanych oraz dysponujący odpowiednimi cenami lub ich ekwiwalentami.
Metoda kosztowa Metoda ta polega na określaniu na dzień bilansowy stopnia zaawansowania prac w takim procencie, jaki stanowi udział poniesionych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów umowy w całkowitej kwocie kosztów wykonania umowy obejmującej koszty już poniesione oraz wynikające z aktualnego globalnego budżetu kosztów koszty wymagające jeszcze poniesienia dla pełnego wykonania umowy.

W pkt 5.3 KSR nr 3 wskazano, iż do ustalania stopnia zaawansowania niezakończonych umów budowlanych można stosować również inne metody pomiaru, niż określone wyżej, jeżeli odzwierciedlają one w sposób wiarygodny stopień zaawansowania prac objętych niezakończoną umową. Jednostka powinna stosować do umowy taką metodę pomiaru stopnia zaawansowania prac, która według jej najlepszej wiedzy pozwala w sposób najbardziej wiarygodny ustalić rzeczywisty stopień zaawansowania prac objętych daną umową. Może ona stosować do różnych umów różne metody (lub zbiory metod - por. pkt 5.7 KSR nr 3), a także różne metody na poszczególnych etapach prac objętych jedną umową - np. w początkowym etapie metodę kosztową, a w następnych etapach metodę obmiaru wykonanych prac. Dlatego zasady (polityka) rachunkowości jednostki powinny zawierać opis wszystkich stosowanych metod pomiaru wraz ze wskazaniem kryteriów ich doboru (por. pkt 5.8 KSR nr 3).

3. Zasady ustalania przychodów i kosztów w zależności od przyjętej metody pomiaru stopnia zaawansowania umowy

Według wskazówek zawartych w pkt 8.2 KSR nr 3, jeżeli umowa budowlana przewiduje, że jej rozliczenie następuje za pomocą cen stałych, zaś:

a) ani umowa, ani ustalona w niej cena nie są kwestionowane,

b) wiarygodnie zmierzono na dzień bilansowy stopień zaawansowania umowy,

c) kompletność i poprawność ustalenia dotychczas poniesionych kosztów wykonania umowy nie budzi zastrzeżeń,

d) jednostka posiada na dzień bilansowy aktualny globalny budżet kosztów umowy, określający kwotę kosztów (łącznie z kosztami fazy posprzedażnej), których poniesienie - oprócz dotychczas poniesionych kosztów - jest nieodzowne dla pełnego wykonania umowy,

wówczas przychody z tytułu tej umowy, jak i koszty ich osiągnięcia ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania umowy na dzień bilansowy.

W przypadku gdy stopień zaawansowania umowy ustalono:

a) metodą kosztową - to przychody oblicza się w takim odsetku globalnego budżetu przychodów z umowy, jaki procent stanowią dotychczas poniesione koszty wykonania umowy do sumy dotychczas poniesionych kosztów wykonania umowy i kosztów nieodzownych do pełnego wykonania umowy, wynikających z aktualnego globalnego budżetu kosztów; kosztami osiągnięcia tych przychodów są dotychczas poniesione koszty wykonania umowy powiększone o ewentualną rezerwę na stratę,

b) innymi metodami określonymi w rozdziale V KSR nr 3 - to część globalnego budżetu przychodów przypadającą na wykonaną część budowy oblicza się w sposób właściwy dla zastosowanej metody pomiaru stopnia zaawansowania budowy; kosztem osiągnięcia tych przychodów jest taki odsetek sumy dotychczas poniesionych kosztów wykonania umowy i kosztów nieodzownych do pełnego wykonania umowy wynikających z aktualnego globalnego budżetu kosztów, jaki procent stanowią przychody z wykonania umowy na dzień bilansowy do przychodów z pełnego wykonania umowy; koszty osiągnięcia przychodów powiększa ewentualna rezerwa na stratę.

Z kolei w pkt 8.3 KSR nr 3 wyjaśniono jak ustalić przychody i koszty, jeżeli umowa budowlana przewiduje jej rozliczenie za pomocą cen "koszty plus", zaś:

a) ani umowa, ani ustalone w niej elementy kształtujące cenę nie są kwestionowane,

b) kompletność i poprawność ustalenia dotychczas poniesionych kosztów wykonania umowy nie budzi zastrzeżeń.

W takim przypadku przychody z tytułu tej umowy oblicza się jako iloczyn rzeczywiście poniesionych kosztów umowy w danym okresie, których pokrycie przez zamawiającego jest wysoce prawdopodobne oraz narzutu zysku (premii) zgodnie z warunkami umowy. Natomiast kosztami osiągnięcia przychodów z tytułu tej umowy są rzeczywiście poniesione koszty wykonania umowy poniesione od daty rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego.

Jeżeli na dzień bilansowy którykolwiek z warunków określonych w pkt 8.2 lub 8.3 KSR nr 3 nie jest spełniony albo pokrycie przez zamawiającego poniesionych kosztów wykonania umowy budowlanej jest mało prawdopodobne, to według pkt 8.4 KSR nr 3, przychody z tytułu umowy ustala się w wysokości tej części dotychczas poniesionych, od daty rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów, w której ich pokrycie przez zamawiającego jest prawdopodobne. Kosztem osiągnięcia przychodów z tytułu tej umowy są rzeczywiście poniesione od daty rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego koszty wykonania umowy. KSR nr 3 zawiera także wzory na obliczenie wartości szacowanych przychodów i kosztów dla każdego z wariantów rozliczenia umowy zaprezentowanych w pkt 8.2-8.4, które prezentujemy poniżej.

Wzór na obliczanie wartości szacowanych przychodów z niezakończonych umów budowlanych
rozliczanych za pomocą cen stałych (por. pkt 8.2 KSR nr 3)
Pt = P × WZ (%) - (P1 + ... + Pt-1) gdzie:
t - numer okresu realizacji umowy,
P - globalny budżet przychodów umowy,
Pt - przychód szacowany z umowy w okresie t,
P1 + ... + Pt-1 - przychody, które wpłynęły na wynik finansowy w poprzednich okresach,
WZ (%) - stopień zaawansowania umowy na dzień bilansowy (jeżeli jednostka stosuje obmiar stopnia zaawansowania za pomocą cen kosztorysowych stosowanie tego wskaźnika może nie być konieczne)
Wzór na obliczanie wartości szacowanych przychodów z niezakończonych umów budowlanych
rozliczanych za pomocą cen "koszty plus" (por. pkt 8.3 KSR nr 3)
Pt = KRP × (1 + NZ) gdzie:
t - numer okresu realizacji umowy,
Pt - przychody szacowane z umowy w okresie t,
KRP - rzeczywiście poniesione koszty umowy od daty rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego, których pokrycie przez zamawiającego jest wysoce prawdopodobne,
NZ - narzut zysku (%), zgodnie z warunkami umowy
Wzór na obliczanie wartości szacowanych przychodów z niezakończonych umów budowlanych
w pozostałych przypadkach ( por. pkt 8.4 KSR nr 3)
Pt = KRP - (P1 + ... + Pt-1) gdzie:
t - numer okresu realizacji umowy,
Pt - przychody szacowane z umowy w okresie t,
P1 + ... + Pt-1 - przychody, które wpłynęły na wynik finansowy w poprzednich okresach,
KRP - rzeczywiście poniesione koszty umowy od daty rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego, których pokrycie przez zamawiającego jest wysoce prawdopodobne
Wzór na obliczanie wartości szacowanych kosztów z niezakończonych umów budowlanych,
dla każdego z wariantów rozliczenia, zaprezentowanych w pkt 8.2-8.4 (por. pkt 8.5 KSR nr 3)
Kt = K × WZ (%) - (K1 + ... + Kt-1) gdzie:
t - numer okresu realizacji umowy,
Kt - szacowane koszty umowy w okresie t,
K1 + ... + Kt-1 - koszty, które wpłynęły na wynik finansowy w poprzednich okresach,
K - globalny budżet kosztów umowy, korygowany (aktualizowany) na bieżąco podczas trwania umowy w celu uwzględnienia przewidywanych przyszłych zmian w realizacji prac (uprawdopodobnionych),
WZ (%) - stopień zaawansowania umowy

4. Wymóg tworzenia rezerwy na oczekiwaną stratę na umowie

Przepis art. 34a ust. 5 ustawy o rachunkowości stanowi, że bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy jednostki wpływają przewidywane straty związane z wykonaniem usługi objętej umową. Zważywszy, że jest tu mowa o przewidywanej stracie, oznacza to obowiązek tworzenia rezerwy na przyszłą stratę.

KSR nr 3 w pkt 8.9 wskazuje, iż na całkowitą, przewidywaną na wykonaniu danej umowy stratę (wynika ona m.in. z porównania aktualnych globalnych budżetów przychodów i kosztów umowy) z chwilą jej ujawnienia tworzy się niezwłocznie, w ciężar kosztów osiągnięcia przychodów, rezerwę. Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie traktowana jest, zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", jako rozliczenie międzyokresowe bierne, zaś koszty z nią związane obciążają koszty umowy budowlanej.

Ewidencja księgowa rezerwy na oczekiwaną stratę na umowie
utworzonej na dzień bilansowy

1. PK - utworzenie rezerwy na dzień bilansowy:

- Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych usług",
- Ma konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

2. PK - wykorzystanie rezerwy w następnych okresach sprawozdawczych:

- Wn konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych usług".

5. Ewidencja księgowa przychodów i kosztów z realizacji umów długoterminowych

Przychody z częściowego wykonania umowy długoterminowej

Jak proponuje KSR nr 3, w celu ułatwienia porównania w księgach przychodów szacowanych z należnościami zafakturowanymi jednostki mogą stosować odpowiednie konto "Rozliczenie przychodów z umów". Naszym zdaniem może to być konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" (w analityce: Rozliczenie przychodów z umów długoterminowych). Po stronie Wn tego konta ujmuje się przychody szacowane w korespondencji z odpowiednim kontem przychodów, zaś po stronie Ma - należności zafakturowane w korespondencji z odpowiednim kontem rozrachunków.

Ewidencja księgowa rozliczenia przychodów zafakturowanych
oraz szacowanych według KSR nr 3

1. FS - faktura częściowa sprzedaży I etapu budowy:

a) razem należność:

- Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",

b) VAT należny:

- Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) wartość netto:

- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" (w analityce: Rozliczenie przychodów z umów długoterminowych).

2. PK - zarachowanie przychodów według szacunku stopnia zaawansowania:

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" (w analityce: Rozliczenie przychodów z umów długoterminowych),
- Ma konto 70-0 "Sprzedaż usług".

Saldo Wn konta 84 oznacza nadwyżkę przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi, natomiast saldo Ma - nadwyżkę należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi.

Koszty realizowanej usługi długoterminowej

Co do zasady koszty realizowanej usługi długoterminowej odnosi się w ciężar konta 50 "Koszty działalności usługowej". Po zakończeniu każdego miesiąca oraz obligatoryjnie na dzień bilansowy koszty te przenosi się w ciężar konta 58 "Rozliczenie kosztów działalności". Jeżeli jednostki stosują KSR nr 3, to - według wskazówek tam zawartych - koszty z tytułu realizowanych usług długoterminowych mogą rozliczać na koncie "Rozliczenie kosztów umów". Naszym zdaniem może to być konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" (w analityce: Rozliczenie kosztów umów długoterminowych). Przy tym sposobie rozliczania kosztów długoterminowych usług można nie stosować konta 58.

Po stronie Wn konta 64 ujmuje się koszty poniesione, zaś po stronie Ma - koszty szacowane w korespondencji z odpowiednim kontem kosztów.

Ewidencja księgowa rozliczenia kosztów według KSR nr 3

1. Rzeczywiste koszty poniesione i zaksięgowane na podstawie dowodów źródłowych:

- Wn konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów (w analityce: Rozliczenie kosztów umów długoterminowych),
- Ma konto 50 "Koszty działalności usługowej".

2. Koszty ustalone w wyniku oszacowania:

- Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych usług",
- Ma konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" (w analityce: Rozliczenie kosztów umów długoterminowych).

Saldo Wn konta 64 oznacza nadwyżkę kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi, zaś saldo Ma - nadwyżkę kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi.

Przykład

 

I. Założenia:

 1. Przedsiębiorstwo budowlane "X" podpisało w 2020 r. umowę o usługę budowlaną. Cena za wykonanie umowy wynosiła: 1.500.000 zł, zaś preliminarz kosztów wykonania tej umowy wynosił: 1.400.000 zł. Roboty budowlane zakończą się w 2022 r. Przedsiębiorstwo "X" jest zdolne do przeprowadzenia wiarygodnych szacunków stopnia zaawansowania i ustala stopień zaawansowania niezakończonej umowy metodą kosztową.
 2. Pod koniec 2021 r. przedsiębiorstwo "X" oszacowało, że w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac koszty wzrosną o 50.000 zł. Zleceniodawca - aneksem do umowy - zatwierdził zakres robót, co spowodowało wzrost ceny umowy o 80.000 zł.
 3. W 2020 r. rzeczywiście poniesione koszty wytworzenia wynosiły: 342.020 zł. Do dnia bilansowego wystawiono faktury cząstkowe na kwotę netto: 416.700 zł.
 4. W 2021 r. miały miejsce następujące zdarzenia:
  a) zmieniono preliminarz kosztów wykonania usługi na kwotę: 1.450.000 zł,
  b) ustalono nową cenę za wykonanie usługi na kwotę: 1.580.000 zł,
  c) poniesiono koszty wytworzenia w wysokości: 974.600 zł,
  d) wystawiono faktury cząstkowe na kwotę netto: 799.500 zł.
 5. Przedsiębiorstwo "X" do ewidencji przychodów i kosztów stosuje KSR nr 3.

II. Zestawienie danych:

Treść 2020 r. 2021 r. 2022 r.
Globalny budżet kosztów 1.500.000 zł 1.580.000 zł 1.580.000 zł
Zafakturowana sprzedaż netto w bieżącym okresie 416.700 zł 799.500 zł 363.800 zł
Zafakturowana sprzedaż netto narastająco 416.700 zł 1.216.200 zł 363.800 zł
Globalny budżet kosztów umowy 1.400.000 zł 1.450.000 zł 1.450.000 zł
Rzeczywiste koszty umowy poniesione w bieżącym okresie 342.020 zł 974.600 zł 133.380 zł
Rzeczywiście poniesione koszty umowy narastająco 342.020 zł 1.316.620 zł 1.450.000 zł
Stopień zaawansowania ustalony na podstawie udziału poniesionych kosztów w globalnym budżecie kosztów umowy 24,43% 90,80% 100%

II. Ustalenie przychodów i kosztów wpływających na wynik finansowy 2021 r.:

Treść Dane narastająco
od zawarcia umowy
2020 r. 2021 r.
1 2 3 4 = 2 - 3
Przychody 1.434.640 zł 366.450 zł 1.068.190 zł
Koszty 1.316.620 zł 342.020 zł 974.600 zł

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2020 r.
1. FS - przychód z faktur cząstkowych (dla uproszczenia bez VAT) 416.700 zł 20 84
2. PK - rozliczenie kosztów umowy 342.020 zł 64 50
3. PK - zarachowanie przychodów według szacunku stopnia zaawansowania 366.450 zł 84 70-0
4. PK - koszty szacowane za 2020 r. 342.020 zł 70-1 64
B. Zapisy w księgach 2021 r.
1. FS - przychód z faktur cząstkowych (dla uproszczenia bez VAT) 799.500 zł 20 84
2. PK - rozliczenie kosztów umowy 974.600 zł 64 50
3. PK - zarachowanie przychodów według szacunku stopnia zaawansowania 1.068.190 zł 84 70-0
4. PK - koszty szacowane za 2021 r. 974.600 zł 70-1 64

IV. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2020 r.

Ewidencja księgowa przychodów i kosztów z realizacji umów długoterminowych

B. Zapisy w księgach 2021 r.

Ewidencja księgowa przychodów i kosztów z realizacji umów długoterminowych

www.PoradnikKsiegowego.pl - MSR i KSR:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.