rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021

Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków

1. Charakterystyka stosowanych w praktyce metod rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej

Aktywa i zobowiązania wyrażone w walucie obcej muszą być urealnione na dzień bilansowy poprzez ich ponowną wycenę według aktualnego kursu na ten dzień. Zasady wyceny bilansowej określa art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Na mocy tego przepisu, wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których NBP nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez NBP (por. art. 30 ust. 3 ww. ustawy).

Na skutek wyceny bilansowej aktywów i pasywów mogą powstać memoriałowe różnice kursowe. Termin i sposób rozliczenia ujętych na dzień bilansowy różnic kursowych z wyceny bilansowej w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego nie jest uregulowany przepisami ustawy o rachunkowości. Jednostki same dokonują wyboru metody rozliczania różnic kursowych naliczonych na dzień bilansowy. W praktyce stosowane są różne sposoby postępowania.

Metoda Charakterystyka
Storno różnic kursowych pod datą pierwszego dnia następnego roku obrotowego Naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe stornuje się, a następnie księguje się faktycznie zrealizowane różnice kursowe w momencie realizacji rozrachunków
Storno różnic kursowych dopiero w dniu uregulowania danej należności lub zobowiązania Naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe stornuje się dopiero w dniu uregulowania danej należności lub zobowiązania, z równoczesnym określeniem i wprowadzeniem do ksiąg różnic kursowych ustalonych za okres od dnia powstania rozrachunku do dnia jego uregulowania; nie stornuje się różnic kursowych od nadal nieuregulowanych rozrachunków
Ujmowanie w księgach nowego roku tylko zrealizowanych różnic kursowych ustalonych od początku roku do dnia zapłaty rozrachunku lub różnic kursowych wynikających z porównania kursu z poprzedniej wyceny z kursem z bieżącej wyceny W księgach ujmuje się tylko zrealizowane różnice kursowe obliczone od początku roku do dnia zapłaty rozrachunku lub różnice kursowe wynikające z porównania kursu z poprzedniej wyceny z kursem z bieżącej wyceny; w tej metodzie nie dokonuje się storna różnic z poprzedniej wyceny, tylko doprowadza się stan rozrachunków do prawidłowego salda poprzez doksięgowanie dodatnich lub ujemnych różnic kursowych

Uwaga: Decyzję w sprawie sposobu rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej podejmuje kierownik jednostki i zapisuje w polityce rachunkowości. Wybraną metodę należy stosować w sposób ciągły.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż sposób polegający na wystornowaniu różnic kursowych z wyceny bilansowej - pod datą pierwszego dnia następnego roku lub w dacie uregulowania rozrachunku zalecany jest w jednostkach, które dla celów podatkowych ustalają różnice kursowe według metody podatkowej.

Natomiast jeśli jednostka ustala podatkowe różnice kursowe na podstawie art. 9b ust. 1 pkt 2 updop oraz odpowiednio art. 14b ust. 2 updof (tzw. metodą bilansową), to praktycznym rozwiązaniem może być sposób polegający na ujmowaniu w księgach nowego roku tylko zrealizowanych różnic kursowych ustalonych od początku roku do dnia zapłaty rozrachunku lub różnic kursowych wynikających z porównania kursu z poprzedniej wyceny z kursem z bieżącej wyceny.

2. Storno różnic kursowych pod datą pierwszego dnia roku obrotowego

Przykład

I. Założenia:

 1. Na 31 grudnia 2020 r. spółka posiadała następujące zobowiązania i należności w walutach obcych:

a) zobowiązanie w kwocie: 15.000 EUR, którego wartość w polskich złotych na dzień zarachowania, według kursu: 4,4210 zł/EUR, wynosiła: 66.315,00 zł,

b) należność w kwocie: 12.000 EUR, której wartość w polskich złotych na dzień zarachowania, według kursu: 4,4160 zł/EUR, wynosiła: 52.992 zł.

 1. Średni kurs NBP obowiązujący na 31 grudnia 2020 r. wynosił: 4,6148 zł/EUR. 
 2. W styczniu 2021 r. w spółce wystąpiły następujące operacje:

a) 5 stycznia uregulowano zobowiązanie w kwocie: 15.000 EUR, wyceniając rozchód po kursie średnim NBP z dnia poprzedniego, który wynosił: 4,5485 zł/EUR, co stanowiło równowartość 68.227,50 zł,

b) 12 stycznia wpłynęła należność od kontrahenta zagranicznego w kwocie: 12.000 EUR; kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu wynosił: 4,5325 zł/EUR, co stanowiło równowartość 54.390 zł.

 1. Różnice kursowe z wyceny bilansowej spółka stornuje pod datą pierwszego dnia następnego roku obrotowego.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2020 r.
1. PK - zarachowanie różnic kursowych ustalonych na 31 grudnia 2020 r.:      
   a) wycena zobowiązania: 15.000 EUR × (4,6148 zł/EUR - 4,4210 zł/EUR) =  2.907,00 zł 75-1 21
   b) wycena należności: 12.000 EUR × (4,6148 zł/EUR - 4,4160 zł/EUR) =  2.385,60 zł 20 75-0
B. Zapisy w księgach 2021 r.
1. PK - storno różnic kursowych z wyceny bilansowej pod datą 1 stycznia 2021 r.:      
   a) od zobowiązań (-) 2.907,00 zł 75-1 21
   b) od należności (-) 2.385,60 zł 20 75-0
2. WB - zapłata zobowiązania: 15.000 EUR × 4,5485 zł/EUR =  68.227,50 zł 21 13-1
3. PK - różnica kursowa w związku z zapłatą zobowiązania: 15.000 EUR × (4,5485 zł/EUR - 4,4210 zł/EUR) =  1.912,50 zł 75-1 21
4. WB - wpływ należności na rachunek walutowy: 12.000 EUR × 4,5325 zł/EUR =  54.390,00 zł 13-1 20
5. PK - różnica kursowa w związku z otrzymaniem należności: 12.000 EUR × (4,5325 zł/EUR - 4,4160 zł/EUR) =  1.398,00 zł 20 75-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2020 r.

Storno różnic kursowych pod datą pierwszego dnia roku obrotowego

B. Zapisy w księgach 2021 r.

Storno różnic kursowych pod datą pierwszego dnia roku obrotowego

3. Storno różnic kursowych w dniu uregulowania rozrachunków

Przykład

I. Założenia:

Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy czym spółka naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe stornuje dopiero w dniu uregulowania danej należności lub zobowiązania, z równoczesnym określeniem i wprowadzeniem do ksiąg różnic kursowych ustalonych za okres od dnia powstania rozrachunku do dnia jego uregulowania.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2020 r.
1. PK - zarachowanie różnic kursowych ustalonych na 31 grudnia 2020 r.:      
   a) wycena zobowiązania: 15.000 EUR × (4,6148 zł/EUR - 4,4210 zł/EUR) =  2.907,00 zł 75-1 21
   b) wycena należności: 12.000 EUR × (4,6148 zł/EUR - 4,4160 zł/EUR) =  2.385,60 zł 20 75-0
B. Zapisy w księgach 2021 r.
1. WB - zapłata zobowiązania: 15.000 EUR × 4,5485 zł/EUR =  68.227,50 zł 21 13-1
2. PK - rozliczenie różnic kursowych w związku z zapłatą zobowiązania:      
   a) storno różnic kursowych z wyceny bilansowej (-) 2.907,00 zł 75-1 21
   b) zrealizowane różnice kursowe: 15.000 EUR × (4,5485 zł/EUR - 4,4210 zł/EUR) =  1.912,50 zł 75-1 21
3. WB - wpływ należności na rachunek walutowy: 12.000 EUR × 4,5325 zł/EUR =  54.390,00 zł 13-1 20
4. PK - rozliczenie różnic kursowych w związku z otrzymaniem należności:      
   a) storno różnic kursowych z wyceny bilansowej (-) 2.385,60 zł 20 75-0
   b) zrealizowane różnice kursowe: 12.000 EUR × (4,5325 zł/EUR - 4,4160 zł/EUR) =  1.398,00 zł 20 75-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2020 r.

Storno różnic kursowych w dniu uregulowania rozrachunków

B. Zapisy w księgach 2021 r.

Storno różnic kursowych w dniu uregulowania rozrachunków

4. Ewidencja wyłącznie zrealizowanych różnic kursowych, ustalonych od początku roku do dnia zapłaty

Przykład

I. Założenia:

Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy czym spółka różnice kursowe z wyceny bilansowej pozostawia w księgach rachunkowych i ewidencjonuje wyłącznie zrealizowane różnice kursowe ustalone od początku roku do dnia regulacji rozrachunków.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2020 r.
1. PK - zarachowanie różnic kursowych ustalonych na 31 grudnia 2020 r.:      
    a) wycena zobowiązania: 15.000 EUR × (4,6148 zł/EUR - 4,4210 zł/EUR) =  2.907,00 zł 75-1 21
    b) wycena należności: 12.000 EUR × (4,6148 zł/EUR - 4,4160 zł/EUR) =  2.385,60 zł 20 75-0
B. Zapisy w księgach 2021 r.
1. WB - zapłata zobowiązania: 15.000 EUR × 4,5485 zł/EUR =  68.227,50 zł 21 13-1
2. PK - rozliczenie różnic kursowych w związku z zapłatą zobowiązania: 15.000 EUR × (4,6148 zł/EUR - 4,5485 zł/EUR) =  994,50 zł 21 75-0
3. WB - wpływ należności na rachunek walutowy: 12.000 EUR × 4,5325 zł/EUR =  54.390,00 zł 13-1 20
4. PK - rozliczenie różnic kursowych w związku z otrzymaniem należności: 12.000 EUR × (4,6148 zł/EUR - 4,5325 zł/EUR) =  987,60 zł 75-1 20

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2020 r.

Ewidencja wyłącznie zrealizowanych różnic kursowych, ustalonych od początku roku do dnia zapłaty

B. Zapisy w księgach 2021 r.

Ewidencja wyłącznie zrealizowanych różnic kursowych, ustalonych od początku roku do dnia zapłaty

www.PoradnikKsiegowego.pl - Ewidencja księgowa na przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.