rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023

Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach

Salda kont rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów należy przeanalizować na dzień bilansowy, aby ustalić ich charakter (aktywa czy pasywa, części długo- i krótkoterminowe) i sposób zaprezentowania w bilansie.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe prezentowane są w pozycji A.V aktywów bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) w podziale na:

 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (A.V.1) i
 • inne rozliczenia międzyokresowe (A.V.2).

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe prezentuje się w pozycji B.IV aktywów, bez szczegółowego podziału.

W pasywach również wykazuje się rozliczenia międzyokresowe, w pozycji B.IV, w podziale na:

 • ujemną wartość firmy (B.IV.1) i
 • inne rozliczenia międzyokresowe, długo- i krótkoterminowe (B.IV.2).

Rozliczenia międzyokresowe w aktywach

Jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, które tworzą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (por. art. 37 ust. 4 ustawy o rachunkowości), w księgach ujmują ich wartość zapisem: Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe", Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych". Kwotę ujętą z tego tytułu na koncie 65 wykazuje się w bilansie w aktywach w pozycji A.V.1. Zagadnienie to będzie jeszcze przedmiotem szerszego opracowania w ramach artykułów z tegorocznego cyklu BILANS XML, przy omawianiu podatku odroczonego, w GP nr 5 z 2024 r., na str. 12.

W przypadku gdy jednostka ujęła na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" koszty dotyczące przyszłych okresów zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:

 • opłacone z góry usługi, które będą wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych - tu np. czynsze za lokale, ubezpieczenia rzeczowe, prenumerata prasy, opłaty za udział w szkoleniach,
 • już poniesione koszty, które są związane z przyszłymi okresami - tu np. koszty większych (kapitalnych) remontów środków trwałych, opłaty wstępne ponoszone przez korzystającego przy leasingu operacyjnym,
 • inne koszty, które wymagają przeniesienia do rozliczenia w następnym roku - jak np. koszty wytworzenia niezakończonych jeszcze prac rozwojowych, które po zakończeniu zostaną zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych lub odpisane na wynik finansowy, koszty zużycia mediów ujęte w księgach na podstawie otrzymanej pod koniec roku faktury prognozującej ich zużycie w następnym roku obrotowym,

to saldo Wn konta 64-0 na dzień bilansowy wykaże w bilansie po stronie aktywów w pozycji A.V.2, gdy zostaną rozliczone po upływie roku od dnia bilansowego, lub w aktywach w pozycji B.IV, gdy zostaną rozliczone w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

Gdy jednostka zaciągnęła kredyt obrotowy i ze względu na potrącenie prowizji środki kredytu postawione do dyspozycji przez bank były niższe od kwoty wymagającej spłaty, a różnicę z tytułu tej prowizji ujęła do rozliczenia na koncie 65 (por. art. 39 ust. 4 ustawy), saldo Wn tego konta na dzień bilansowy również powinna wykazać w aktywach bilansu w pozycji A.V.2 lub B.IV - w zależności od tego, kiedy zostanie rozliczona.

Jeśli na dzień bilansowy jednostka ujęła nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych lub niewymagalne odsetki od udzielonych pożyczek (ujęte zapisem: Wn konto 65, Ma konto 75-0 "Przychody finansowe") albo ustalone szacunkowo przychody z częściowego wykonania usługi długoterminowej, niepokryte fakturami (ujęte zapisem: Wn konto 65, Ma konto 70-0 "Sprzedaż usług"), kwoty te, stanowiące salda Wn konta 65, zaprezentuje w bilansie w aktywach w pozycji B.IV.

Zasadniczo w pozycji B.IV aktywów bilansu na dzień 31 grudnia 2023 r. należy też zaprezentować kwotę podatku VAT naliczonego do odliczenia w styczniu 2024 r., pozostającą na dzień 31 grudnia 2023 r. na koncie 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie" (w analityce: VAT do odliczenia w następnym okresie). Przyjmuje się jednak, że w przypadku gdy kwota tego podatku w ocenie jednostki nie jest istotna i takie ujęcie nie zniekształci obrazu jej sytuacji majątkowej i finansowej, a ponadto będzie stosowane z roku na rok, kwota ta może zostać zaprezentowana w aktywach bilansu w pozycji B.II.3 lit. b) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych".

Rozliczenia międzyokresowe w pasywach

Jeśli jednostka przejęła inne przedsiębiorstwo i wystąpiła u niej ujemna wartość firmy, księgowana jako rozliczenia międzyokresowe przychodów na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" (art. 41 ust. 1 pkt 3 oraz art. 44b ust. 11 ustawy o rachunkowości), jej nierozliczona część na dzień bilansowy podlega prezentacji w pasywach bilansu w pozycji B.IV.1.

Kwoty ujęte po stronie Ma konta 84 dotyczące otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych (art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy), wykazuje się w pasywach w pozycji B.IV.2. Przy czym nie wykazuje się w tej pozycji potwierdzonych fakturą zaliczek pobranych od kontrahentów na poczet dostaw i usług - te prezentuje się w pasywach w pozycji B.III.3 lit. e) "Zobowiązania wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi" (w odniesieniu od kontrahentów niepowiązanych).

W sytuacji gdy jednostka otrzymała dotacje, dopłaty, subwencje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych czy wykonanie prac rozwojowych lub też otrzymała nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, powinna ująć z tego tytułu rozliczenia międzyokresowe przychodów po stronie Ma konta 84 (art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy). Kwotę wynikającą z tego konta na dzień bilansowy wykazuje się w pasywach w pozycji B.IV.2 z podziałem na długoterminowe, tj. przypadające do rozliczenia po roku od dnia bilansowego, oraz krótkoterminowe, tj. przypadające do rozliczenia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Choć w literaturze fachowej spotkać można też stanowisko, że te tytuły rozliczeń międzyokresowych przychodów można zaprezentować w pozycji B.IV.2 pasywów bilansu w całości jako długoterminowe.

W pasywach bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. w pozycji B.IV.2 mogą być także prezentowane kwoty ujęte w księgach jako zobowiązania, a niestanowiące jeszcze na dzień bilansowy wymagalnych zobowiązań, jak np. składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników za grudzień 2023 r. niewypłaconych do 31 grudnia 2023 r. Inny sposób ich ujęcia to pozycja pasywów B.I.3, a gdy nie zniekształca to obrazu sytuacji finansowej jednostki i zasada taka będzie stosowana przez jednostkę w sposób ciągły - pozycja B.III.3 lit. g) pasywów "Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych".

Warto dodać, że tzw. rezerwy na koszty, utworzone zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy, wynikające z salda Ma konta 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów" na dzień bilansowy, wykazuje się w pasywach bilansu w pozycji odpowiednio B.I.2 "Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne" lub B.I.3 "Pozostałe rezerwy". Natomiast ujęte na koncie 64-1 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wskazane w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy prezentuje się w pasywach jako zobowiązania krótkoterminowe. Rezerwy były przedmiotem opracowania m.in. w GP nr 101 z 2023 r., na str. 12.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rozliczenia międzyokresowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.