rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez izbę gospodarczą

Od kilkunastu lat działamy jako izba gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorców. Jesteśmy zarejestrowani w KRS. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Przychody uzyskujemy tylko ze składek członkowskich. Nasze przychody nie przekraczały rocznie 100.000 zł. Do końca 2017 r. prowadziliśmy księgi rachunkowe. Od 2018 r. prowadzimy uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (podjęliśmy odpowiednią uchwałę i zawiadomiliśmy urząd skarbowy). Teraz sąd wezwał nas do złożenia sprawozdań finansowych do KRS od 2018 r. Czy rzeczywiście musimy dalej prowadzić księgi rachunkowe?

Izba gospodarcza posiada osobowość prawną. Zatem co do zasady, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, powinna prowadzić księgi rachunkowe oraz sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z jej postanowieniami. Możliwe są jednak pewne uproszczenia od tej zasady. Poniżej przeanalizujemy czy w sytuacji opisanej w pytaniu izba gospodarcza może skorzystać z takiego uproszczenia i nie prowadzić ksiąg rachunkowych.

Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 579) i statutów. Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej. Uzyskuje ona osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Izby gospodarcze kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Są one uprawnione do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz mogą uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie. Mogą m.in. przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze członków; delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej; informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania danej izby. Majątek izby gospodarczej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz z dochodów z majątku tych podmiotów. Izby mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochód z działalności gospodarczej izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że pytająca izba gospodarcza nie prowadzi ksiąg rachunkowych, prowadzi natomiast uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. O takiej ewidencji jest mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie. Wymieniony art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi, że organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:

1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1,

2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców,

3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

4) osiągają przychody wyłącznie z:

a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,

b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,

c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,

d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł

- jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Organizacjami pozarządowymi - w myśl ww. ustawy - są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Natomiast ww. art. 3 ust. 3 pkt 2 włącza do powyższego katalogu wskazanego w art. 10a ust. 1 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Jak z powyższego wynika izba gospodarcza posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Nie jest jednostką sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Zatem możliwe jest przyjęcie, że izba gospodarcza spełnia powyższe kryteria dla organizacji pozarządowej. Jednak, aby organizacja pozarządowa mogła prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, musi spełnić dodatkowe wymogi wskazane w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że izba gospodarcza nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest organizacją pożytku publicznego. Przychody uzyskiwane tylko ze składek członkowskich nie przekraczały rocznie 100.000 zł. Ponadto regulacje art. 10a ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazują jeszcze na warunek działania organizacji pozarządowej w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 tej ustawy. Analizując ten przepis - w naszej ocenie - izba gospodarcza nie działa w sferze zadań publicznych i w związku z tym powinna stosować ustawę o rachunkowości. Niemniej jednak decyzję w tej sprawie powinien podjąć organ do tego uprawniony, zgodnie ze statutem izby.

Nadmieniamy, że izby gospodarcze przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości, poza ogólnymi zasadami, mogą stosować uproszczenia wskazane w tej ustawie, tzn. mogą m.in.:

1) przyjąć status jednostki mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości; jednostka mikro może sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w załączniku nr 4, obejmuje ono uproszczony bilans (wraz z informacjami ogólnymi) oraz rachunek zysków i strat; jednostka mikro jest także zwolniona z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej, pod warunkiem, że w informacjach uzupełniających do bilansu zostaną ujawnione informacje określone w załączniku nr 4,

2) przyjąć status jednostki małej, o której mowa w art. 3 ust. 1c pkt 1 ustawy o rachunkowości; jednostka mała może sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w załączniku nr 5, obejmuje ono skrócony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.