rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (305) z dnia 1.09.2011

Przeniesienie umorzonych niskocennych środków trwałych do ewidencji pozabilansowej

Chcemy uporządkować ewidencję środków trwałych i przenieść do ewidencji pozabilansowej (ilościowej) środki trwałe o niskiej wartości początkowej całkowicie zamortyzowane, które były objęte aktualizacją wyceny na dzień 1 stycznia 1995 r. Czy na dzień przeniesienia ich do ewidencji pozabilansowej można przenieść skutki netto aktualizacji z kapitału z aktualizacji wyceny na kapitał zapasowy?

Przepisy art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości pozwalają na stosowanie - w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - pewnych uproszczeń, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Jednym z takich uproszczeń jest nieobejmowanie ewidencją bilansową niskocennych składników majątkowych. Kierownik jednostki może więc określić w polityce rachunkowości, że niskocenne składniki majątku spełniające definicję środków nie będą wprowadzane do ewidencji bilansowej, lecz będą odpisywane w koszty działalności operacyjnej. Wskazane jest prowadzić dla takich niskocennych składników ilościową ewidencję pozabilansową, która pozwoli kontrolować prawidłowość wykorzystywania ich w działalności jednostki.

Generalnie jednostka może więc wyprowadzić z ewidencji bilansowej niskocenne środki trwałe w 100% umorzone, jeżeli kierownik jednostki podejmie w tym zakresie stosowną decyzję, dając temu wyraz w dokumentacji opisującej stosowane zasady (politykę) rachunkowości. Uzasadnieniem dla takiej decyzji może być fakt, że takie nieistotne składniki majątku niepotrzebnie rozbudowują ewidencję bilansową.

Wyksięgowanie wartości początkowej niskocennych środków trwałych oraz dokonanych od nich odpisów umorzeniowych powinno przebiegać zapisem:
 

      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe".

Wyprowadzone z ewidencji bilansowej niskocenne składniki majątku powinny zostać równocześnie objęte ilościową ewidencją pozabilansową.

Należy się jednak zastanowić, czy wskazane jest przenoszenie do ewidencji pozabilansowej umorzonych niskocennych środków trwałych w przypadku, gdy podlegały one aktualizacji wyceny na dzień 1 stycznia 1995 r.

Powstała na skutek zarządzonej odrębnymi przepisami aktualizacji wyceny różnica wartości netto środków trwałych, odniesiona została - na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy o rachunkowości - na "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny" (konto 81-3).

W świetle zaś powołanych wyżej przepisów ustawy o rachunkowości, różnicę tę można rozliczyć dopiero w momencie rozchodu (likwidacji lub zbycia) środka trwałego podlegającego aktualizacji. Różnica ta wpływa na kapitał (fundusz) zapasowy lub inny o podobnym charakterze.
 

Z treści pytania nie wynika, że umorzone niskocenne środki trwałe, których wartość objęta była aktualizacją wyceny na dzień 1 stycznia 1995 r., zostały wycofane z użytkowania i podlegały sprzedaży bądź likwidacji. Stąd też - naszym zdaniem - nie należy różnicy wynikającej z aktualizacji wyceny tych środków trwałych odnosić w chwili obecnej na kapitał (fundusz) zapasowy. Jednocześnie, ze względu na konieczność rozliczenia tej różnicy z chwilą rozchodu przedmiotowych środków trwałych, nie jest - naszym zdaniem - wskazane przenoszenie ich do ewidencji pozabilansowej.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60