rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Powiat gospodaruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa znajdującym się na terenie powiatu. Wojewoda nie zapewnił środków pieniężnych na wycenę tych nieruchomości, a budżet powiatu nie przewiduje takich wydatków. Czy w związku z brakiem środków pieniężnych można do ewidencji pozabilansowej wprowadzić wartość tych nieruchomości na podstawie szacunku, stosownie do pkt 6.15 KSR nr 11 "Środki trwałe"?

1. Zasady gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). Art. 4 pkt 2 tej ustawy zawiera definicję zasobu nieruchomości, przez które należy rozumieć nieruchomości stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa. Z zapisów art. 11 w powiązaniu z art. 12 tej ustawy wynika m.in., iż organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, który zobowiązany jest do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Nieruchomości te mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji (art. 13 ust. 1 ww. ustawy). Nieruchomości stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa mogą być sprzedawane jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż ich wartość rynkowa lub oddawane tym jednostkom w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty. Nieruchomości te mogą być także nieodpłatnie obciążane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi (art. 14 ww. ustawy).

Jednocześnie - na podstawie przepisów art. 20 pkt 1 oraz art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami - tworzy się zasób nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodarują starostowie. Wykonują oni zadania z zakresu administracji rządowej, w tym m.in.:

1) ewidencjonują nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,

2) zapewniają wycenę tych nieruchomości,

3) wykonują czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnianie z zasobu oraz prowadzą windykację tych należności,

4) zbywają oraz nabywają, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu,

5) wydzierżawiają, wynajmują i użyczają nieruchomości wchodzące w skład zasobu.

Starosta zobowiązany jest do sporządzania rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu i przekazywania go wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.

W odniesieniu do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa starosta (lub inny podmiot) pełni rolę zarządcy tych nieruchomości. Z tytułu zarządzania tymi składnikami majątku powiat uzyskuje dochody w wysokości 25% należności z tego tytułu.

2. Ujęcie obiektów zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w ewidencji księgowej jednostki samorządu terytorialnego

Sposób ujęcia poszczególnych obiektów zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w ewidencji księgowej jednostki samorządu terytorialnego (powiatu) uzależniony jest - naszym zdaniem - od oceny kontroli jednostki nad tymi aktywami, a także od ich przeznaczenia na potrzeby jednostki. Analiza definicji aktywów i środków trwałych zawartych w przepisach art. 3 ust. 1 pkt 12 i 15 ustawy o rachunkowości oraz § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 760), dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, prowadzi do wniosku, że stanowiące własność Skarbu Państwa, a znajdujące się wyłącznie w zarządzie powiatu nieruchomości - jako niespełniające ww. kryteriów dla uznania ich jako aktywa, a w konsekwencji i środki trwałe powiatu - powinny być objęte ewidencją pozabilansową starostwa powiatowego na przeznaczonym do tego koncie 090 "Obce środki trwałe".

W kwestii dotyczącej wartości w jakiej przedmiotowe nieruchomości powinny figurować w tej ewidencji należy zauważyć, że można w tym celu skorzystać z wyjaśnień zawartych w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11), stanowiącym załącznik do uchwały nr 4/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z 3 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 105). W pkt 6.15 tego standardu wskazano, że w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego (np. w przypadku jego ujawnienia lub nieodpłatnego otrzymania) jego wartość początkową ustala się w wysokości ceny sprzedaży (rynkowej) takiego samego lub podobnego przedmiotu. Cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu szacuje się na podstawie cen wynikających z bieżących ofert sprzedaży takich samych przedmiotów notowanych na rynku (z uwzględnieniem stopnia ich zużycia), dokumentując źródło pochodzenia informacji o cenie. Jeżeli dostępne są informacje o szacunkowych różnicach między oferowaną ceną sprzedaży a rzeczywiście zapłaconymi cenami sprzedaży, wówczas uwzględnia się je przy ustalaniu ceny sprzedaży na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego.

Wskazówki zawarte w KSR nr 11 dotyczą określenia wartości początkowej środka trwałego dla celów ujęcia go w ewidencji księgowej (bilansowej, a nie pozabilansowej). Niemniej jednak można z nich korzystać również dla celów ujęcia nieruchomości w ewidencji pozabilansowej i dokonać ich wyceny we własnym zakresie z jednoczesnym szczegółowym opisaniem przyjętej metody wyceny tych nieruchomości w zasadach (polityce) rachunkowości starostwa powiatowego.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość budżetowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60