rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Zapisy w księgach rachunkowych, dotyczące korekty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Jesteśmy jednostką budżetową. W kwietniu 2017 r. okazało się, że jednemu z naszych pracowników naliczyliśmy i wypłaciliśmy "trzynastkę" w nieprawidłowej wysokości (od zaniżonej podstawy). W jaki sposób i w księgach którego roku należy dokonać zapisów korygujących?

Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej określa ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 ze zm.). Regulacje zawarte w tej ustawie stanowią, iż dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W podstawie należy też uwzględnić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy (art. 4 ust. 1 ww. ustawy). Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który to wynagrodzenie przysługuje (art. 5 ust. 2 ww. ustawy). Termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za dany rok kalendarzowy upływa więc 31 marca następnego roku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której z pracownikiem rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy. Wówczas dodatkowe wynagrodzenie roczne należy wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy (ustania zatrudnienia).

Zgodnie z zasadą memoriału, o której mowa art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostek (w tym jednostek budżetowych) należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na ich rzecz przychody i obciążające ich koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Tym samym, należne pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne (określane również jako trzynastka), w kwocie brutto odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki i wykazuje w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, w którym pracownicy świadczący pracę nabyli prawo do tego wynagrodzenia. Nie ma tutaj znaczenia fakt, iż jest ono naliczane i wypłacane w roku następnym. Ta sama zasada dotyczy naliczonych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę.

Koszt dodatkowego wynagrodzenia w postaci tzw. trzynastki za rok 2016 wraz z pochodnymi powinien więc zostać ujęty w księgach tego właśnie roku (pod datą 31 grudnia).

W przypadku gdy jednemu z pracowników naliczono i wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w nieprawidłowej wysokości (tutaj: od zaniżonej podstawy), korektę tego wynagrodzenia należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych. Zapisów należy dokonać w księgach roku, którego dotyczyła "trzynastka", czyli 2016 r. - oczywiście pod warunkiem, że nie zostały one jeszcze zamknięte. Jeżeli księgi rachunkowe jednostki za 2016 r. zostały już zamknięte, zapisów korygujących dokonać należy w księgach roku, w którym ujawniono błąd, a więc w księgach 2017 r.

Przypomnijmy, iż obowiązujące pytającą jednostkę szczególne zasady rachunkowości stanowią, iż ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia roku następnego, a w jednostkach, których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

Ujęcie brakującej kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi może odbyć się - w księgach 2016 r. lub 2017 r. - następującymi zapisami:

   1) naliczone brakujące wynagrodzenie brutto:
      - Wn konto 404 "Wynagrodzenia",
      - Ma konto 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
   2) naliczone składki ZUS od tego wynagrodzenia finansowane przez pracownika:
      - Wn konto 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 229 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne",
   3) naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych:
      - Wn konto 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 225 "Rozrachunki z budżetami",
   4) naliczone składki ZUS finansowane przez zakład pracy:
      - Wn konto 405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
      - Ma konto 229 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".

Natomiast wypłata zaległej części trzynastki w kwocie netto podlegać będzie księgowaniu, zapisem:

      - Wn konto 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 130 "Rachunek bieżący jednostki".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość budżetowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60