rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Zmiana waluty, w której wyrażone jest zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego

Kilka lat temu nasza spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny (na budowę środka trwałego) w walucie obcej (w euro). Jak zaksięgować przewalutowanie (zmianę) kredytu walutowego na złotówkowy? Czy w wyniku przewalutowania powstaną różnice kursowe? Na jakim koncie ująć takie różnice?

1. Skutki zmiany kredytu walutowego na złotówkowy w księgach rachunkowych

Przewalutowanie kredytu polega na zmianie waluty, w jakiej pierwotnie kredyt został zaciągnięty, na inną, np. z euro na złote. Zmiana waluty, w której wyrażone jest zobowiązanie z tytułu kredytu, odbywa się przy zastosowaniu odpowiednich kursów przeliczeniowych. Po przewalutowaniu kredytu jego spłata (jednorazowo lub w ratach) odbywać się będzie już w nowej walucie.

Operacja przewalutowania kredytu powoduje konieczność dokonania zapisów księgowych wyłącznie w ramach prowadzonej przez jednostkę ewidencji analitycznej do konta 13-4 "Kredyty bankowe". W przypadku przewalutowania kredytu walutowego na złotówkowy należy wyksięgować pozostającą do spłaty kwotę zobowiązania z konta przeznaczonego do ewidencji kredytu walutowego na konto przeznaczone do ewidencji kredytu złotówkowego. Może się to odbyć zapisem:
      - Wn konto 13-4 "Kredyty bankowe" (w analityce: Kredyt walutowy),
      - Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" (w analityce: Kredyt złotówkowy).

Co istotne, w przypadku takiego przewalutowania mogą powstać różnice pomiędzy wartością kredytu zaciągniętego w walucie obcej a wartością kredytu po jego przewalutowaniu. Różnice te mają jednak wyłącznie charakter rachunkowy (bilansowy).

Różnic tych nie można uznać za podatkowe różnice kursowe, stanowiące przychód bądź koszt podatkowy. Różnica powstała w wyniku zmiany waluty kredytu (przewalutowania) nie ma bowiem związku ze spłatą zobowiązania, a - w przypadku kredytów zaciągniętych w walucie obcej - podatkowe różnice kursowe mogą powstać, gdy wystąpią różnice między kursem waluty z dnia otrzymania kredytu a kursem z dnia jego spłaty. 

Wskazniki i stawki Tabele kursów średnich Narodowego
Banku Polskiego dostępne są w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Skutki zmiany kredytu walutowego na złotówkowy w księgach rachunkowychTakie stanowisko w odniesieniu do konsekwencji podatkowych związanych z dokonaniem przewalutowania kredytu lub pożyczki prezentują również organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2016 r., nr ILPB4/4510-1-597/15-2/ŁM.

W księgach rachunkowych różnice między niespłaconą wartością kredytu w walucie obcej (przeliczoną na złote na dzień otrzymania kredytu) a jego wartością po przewalutowaniu na złote wpłyną odpowiednio na przychody bądź koszty finansowe lub na wartość początkową budowanego środka trwałego - w zależności od tego czy na moment przewalutowania kredytu środek trwały, na którego budowę zaciągnięto kredyt, został już oddany do używania, czy też nie.

Interpretacje Obszerna baza interpretacji
urzędowych dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Przepisy ustawy o rachunkowości w art. 28 ust. 8 stanowią bowiem, iż cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych i środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Oznacza to, że w przypadku gdy przewalutowanie kredytu miało miejsce jeszcze przed zakończeniem budowy i przyjęciem środka trwałego do używania, różnice kursowe powstałe w związku z tym przewalutowaniem powiększą bądź zmniejszą bilansową wartość tego środka trwałego.

Natomiast w sytuacji, gdy przewalutowanie kredytu nastąpi już po przyjęciu środka trwałego do używania, różnice te rozliczane będą według zasad ogólnych, czyli wynikowo poprzez ujęcie na koncie kosztów lub przychodów finansowych. Jednak w związku z tym, że różnic tych nie należy uwzględniać w rachunku podatkowym, wskazane jest ujmować je na kontach przeznaczonych do ewidencji kosztów i przychodów finansowych niestanowiących odpowiednio kosztów uzyskania przychodów (nkup) lub przychodów podatkowych (npp).

2. Przewalutowanie kredytu przed oddaniem środka trwałego do używania

Przykład

I. Założenia:

 1. W 2016 r. spółka zaciągnęła kredyt w euro na 5 lat. Na koniec sierpnia 2017 r. do spłaty pozostało: 155.000 EUR (należność główna bez odsetek). Kwota ta, po przeliczeniu według kursu z dnia faktycznego otrzymania tego kredytu (4,37 zł/EUR), wynosi: 677.350 zł.
   
 2. Na początku września 2017 r. przewalutowano kredyt na złotówki po kursie: 4,23 zł/EUR. Zatem po przewalutowaniu zobowiązanie z tytułu kredytu wyniosło: 155.000 EUR × 4,23 zł/EUR = 655.650 zł. W momencie przewalutowania kredytu środek trwały, na budowę którego zaciągnięto ten kredyt, nie był jeszcze oddany do używania.
   
 3. Na koniec września 2017 r. spłacono z rachunku złotówkowego ratę kredytu w wysokości: 15.610 zł.
   
 4. Dla uproszczenia pominięto ewidencję odsetek od kredytu.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Przewalutowanie kredytu z walutowego na złotówkowy:
155.000 EUR × 4,23 zł/EUR = 
655.650 zł 13-4 13-4
2. PK - bilansowa różnica kursowa powstała w wyniku przewalutowania kredytu:
155.000 EUR × (4,37 zł/EUR - 4,23 zł/EUR) = 
21.700 zł 13-4 08
3. WB - spłata raty kredytu 15.610 zł 13-4 13-0

III. Księgowania:

Przewalutowanie kredytu przed oddaniem środka trwałego do używania

3. Przewalutowanie kredytu po oddaniu środka trwałego do używania

Przykład

I. Założenia:

 1. W 2015 r. spółka zaciągnęła kredyt w euro na 5 lat. Na koniec sierpnia 2017 r. do spłaty pozostało: 21.000 EUR (należność główna bez odsetek). Kwota ta, po przeliczeniu według kursu z dnia faktycznego otrzymania tego kredytu (4,20 zł/EUR), wynosi: 88.200 zł.
   
 2. Na początku września 2017 r. przewalutowano kredyt na złotówki po kursie: 4,25 zł/EUR. Zatem po przewalutowaniu zobowiązanie z tytułu kredytu wyniosło: 21.000 EUR × 4,25 zł/EUR = 89.250 zł. W momencie przewalutowania kredytu środek trwały, na budowę którego zaciągnięto ten kredyt, był już oddany do używania.
   
 3. Pod koniec września 2017 r. spłacono z rachunku złotówkowego ratę kredytu w wysokości: 2.625 zł.
   
 4. Dla uproszczenia pominięto ewidencję odsetek od kredytu.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Przewalutowanie kredytu z walutowego na złotówkowy:
21.000 EUR × 4,25 zł/EUR = 
89.250 zł 13-4 13-4
2. PK - bilansowa różnica kursowa powstała w wyniku przewalutowania kredytu:
21.000 EUR × (4,25 zł/EUR - 4,20 zł/EUR) = 
1.050 zł 75-1 13-4
3. WB - spłata raty kredytu 2.625 zł 13-4 13-0

III. Księgowania:

Przewalutowanie kredytu po oddaniu środka trwałego do używania

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość w przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60