rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (757) z dnia 10.01.2012

Duplikat faktury - ewidencja księgowa

W księgach rachunkowych wydatki dokumentowane duplikatem faktury podlegają ewidencji na ogólnych zasadach. W zasadzie można stwierdzić, że ewidencja ta jest identyczna do sposobu księgowania faktur VAT otrzymanych z opóźnieniem.

Przypomnijmy, że zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Ponadto, jak stanowi art. 20 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, a podstawą zapisu może być m.in. zastępczy dowód księgowy (np. PK - Polecenie księgowania), wystawiony do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego.

Tak więc np. w przypadku dostaw towarów (materiałów) lub usług niepotwierdzonych jeszcze fakturą, mamy do czynienia z tzw. dostawami niefakturowanymi. Przyjęcie towarów (materiałów) w takich przypadkach może być dokumentowane np. dowodem Pz (lub innym dowodem obowiązującym w jednostce) i podlega ewidencji:
 

      - Wn konto 33 "Towary",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Dostawy takie stanowią saldo konta 30 "Rozliczenie zakupu", aż do czasu otrzymania faktury lub duplikatu.

Późniejszy wpływ duplikatu księguje się:
 

   a) wartość towaru według ceny nabycia:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu";
   b) VAT naliczony do rozliczenia z urzędem skarbowym:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie";
   c) wartość brutto (zobowiązanie wobec dostawcy):
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".
Przykład

W grudniu 2011 r. jednostka zakupiła towar za kwotę brutto 6.150 zł oraz poniosła comiesięczny koszt dotyczący usług ochrony w kwocie brutto 1.230 zł. Faktury VAT dotyczące tych kosztów zaginęły przed ich wpłynięciem do jednostki. Do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego jednostka uzyskała jedynie duplikat faktury dotyczącej zakupu towaru. Ponieważ duplikat ten wpłynął w styczniu 2012 r., to VAT naliczony podlega odliczeniu dopiero w deklaracji za ten miesiąc (tj. styczeń 2012 r.).

Dekretacja:
 

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Przyjęcie towaru do magazynu w cenie zakupu - wartość netto: 5.000 zł 33 30
2. Zarachowanie, na podstawie umowy, kosztu ochrony do grudnia 2011 r.: 1.000 zł 40-2 30
3. Otrzymanie duplikatu dotyczącego zakupu towaru, księgowane w księgach grudnia 2011 r.:      
      - wartość towaru według ceny nabycia: 5.000 zł 30  
      - VAT naliczony do rozliczenia z urzędem skarbowym w następnym 
         okresie:
1.150 zł 22-1-2  
      - wartość brutto (zobowiązanie wobec dostawcy): 6.150 zł   21

Księgowania:

 

Kliknij, aby powiększyć obraz

Powyższy sposób ewidencji nie jest konieczny w przypadku "chwilowego" braku faktury dotyczącej kosztów innych niż nabycie towarów lub materiałów występujących w trakcie roku obrotowego. W takich przypadkach z praktycznych względów księguje się koszty dopiero na podstawie otrzymanego duplikatu.

Należy dodatkowo zaznaczyć, że w przypadku kosztów dokumentowanych duplikatem, może, w określonych okolicznościach, wystąpić konieczność zastosowania art. 54 ustawy o rachunkowości. Będzie tak, jeżeli duplikaty faktur zawierające informacje o istotnych nieuwzględnionych w wyniku finansowym pozycjach kosztowych wpłyną do jednostki w okresie po sporządzeniu sprawozdania finansowego, lecz przed jego zatwierdzeniem. Wówczas wystąpi konieczność odpowiedniej zmiany sprawozdania, uwzględnienia kosztów w księgach rachunkowych oraz powiadomienia o wprowadzonych zmianach biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub badał.

Wymóg zmiany sprawozdania nie wystąpi jednak, gdy duplikaty dotyczące nieznanych wcześniej kosztów wpłyną do jednostki już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Koszty takie zwiększą wówczas koszty roku obrotowego, w którym otrzymano te duplikaty, zapisem: Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", Ma konto 21 lub 24.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość w przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60