rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Przeznaczenie środków obrotowych na dofinansowanie wydatków na karty MultiSport

Spółka zakupiła dla swoich pracowników karty MultiSport. Zakup ten jest częściowo finansowany ze środków obrotowych jednostki, a pozostała kwota kosztów potrącana jest z wynagrodzenia pracowników. Jak ująć w księgach rachunkowych operacje związane z zakupem i przekazaniem tych kart pracownikom?

Wydatki na dofinansowanie kart MultiSport, dokonane ze środków obrotowych pracodawcy, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Wydatki te, jako koszty pracownicze, mogą być ewidencjonowane na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia".

Jeżeli zakup kart MultiSport jest finansowany częściowo ze środków obrotowych, a w pozostałej części obciąża pracowników, to kwota odpowiadająca wartości karnetu, którą pracownik ma zwrócić pracodawcy, może zostać ujęta na koncie 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami". W sytuacji gdy kwotę tę pracodawca ma potrącić z wynagrodzenia pracownika, to w dacie tego potrącenia można ją przeksięgować następująco:

      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

W sytuacji gdy wydatek na karty MultiSport zostanie sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, bez względu na wartość uzyskanego dofinansowania, otrzymany przez pracownika z tego tytułu przychód będzie podlegał opodatkowaniu. Nie można w tym przypadku zastosować zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. Wartość tego przychodu powinno ustalić się w oparciu o regulacje zawarte w art. 11 ust. 2b updof. W świetle tego przepisu, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń (w opisanym przypadku ustalanych na podstawie ceny brutto zakupionego karnetu) a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Uwaga: Wartość uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu otrzymania od pracodawcy dofinansowania do karty MultiSport będzie stanowiła różnica między kwotą brutto tej karty (a więc z podatkiem VAT) a kwotą zapłaconą przez samego pracownika.

Wartość pieniężną ponoszoną przez pracodawcę na zakup kart MultiSport, gdy została ona pokryta ze środków obrotowych zakładu pracy, uwzględnia się w podstawie wymiaru składek ZUS. Niektóre z nich mogą jednak być wyłączone z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług, nie stanowią podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych. 

Przeznaczenie środków obrotowych na dofinansowanie wydatków na karty MultiSport Jak wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej z 11 maja 2016 r., znak DI/100000/43/493/2016: "(...) w sytuacji, gdy wartość kart sportowych (...) w części finansowanych przez pracodawcę będzie stanowiła przychód pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, oraz, że zapis o ww. korzyściach zostanie umieszczony w stosownym regulaminie wynagradzania, a pracownicy będą ponosili częściową odpłatność za te usługi (...) świadczenia (...) w części finansowane przez pracodawcę należy wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (...)".

Przeznaczenie środków obrotowych na dofinansowanie wydatków na karty MultiSport W omawianej sytuacji należy także uwzględnić przepisy ustawy o VAT. Jeżeli pracodawca przekazuje pracownikom karnety sportowe częściowo przez niego finansowane (ze środków obrotowych), a częściowo przez pracowników, opodatkowaniu VAT powinna podlegać tylko część karnetu, która została sfinansowana przez pracowników. Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 21 października 2013 r., nr ILPP1/443-654/13-4/A oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 czerwca 2013 r., nr IBPP3/443-383/13/LŻ. Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 21 maja 2012 r., nr ILPP1/443-168/12-4/NS: "(...) W związku z tym, że Wnioskodawca pobiera od pracownika częściową odpłatność za świadczone usługi, czynność tę należy traktować jako odpłatne świadczenie usług. Usługę tę należy traktować całościowo i nie należy rozdzielać na część zapłaconą przez pracownika i otrzymaną nieodpłatnie od pracodawcy. Gdy świadczenie jest częściowo odpłatne - czynność ta podlega opodatkowaniu do wysokości świadczenia wnoszonego przez pracownika. Zatem w niniejszej sytuacji nie można mówić o nieodpłatnym świadczeniu usług na rzecz pracownika - nie ma więc zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy (...).

W przypadku częściowej odpłatności za świadczoną usługę, podstawę opodatkowania stanowi wyłącznie kwota otrzymana od pracownika - odbiorcy usługi. Zatem Spółka powinna naliczać podatek VAT należny wyłącznie od wartości świadczeń, którymi są obciążani pracownicy (...)".

Przykład

I. Założenia:

 1. W kwietniu 2017 r. spółka zakupiła karty MultiSport dla swoich 30 pracowników. Wartość faktury brutto wyniosła: 4.059 zł (w tym podlegający odliczeniu VAT naliczony w wysokości: 300,67 zł - karty MultiSport opodatkowane są stawką 8%).
   
 2. 40% wartości karnetów zostało sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy w kwocie: 1.623,60 zł, natomiast pozostała część w kwocie: 2.435,40 zł została sfinansowana przez samych pracowników (kwotę tę potrącono z wynagrodzeń pracowników).
   
 3. Podatek dochodowy od otrzymanego od pracodawcy dofinansowania rozliczono na liście płac. W przykładzie księgowania te pominięto.
   
 4. W regulaminie wynagradzania obowiązującym w zakładzie pracy znajduje się zapis, że pracownicy ponoszą częściową odpłatność (tu: 60% wartości karty) za przekazane im karty MultiSport.
   
 5. Przyjmując stanowisko organów podatkowych, iż opodatkowaniu VAT podlega wyłącznie wartość karnetów w części finansowanej przez pracowników, kwota VAT należnego wyniosła: (2.435,40 zł × 8) : 108 = 180,40 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - zakup kart MultiSport:      
   a) kwota netto 3.758,33 zł 30  
   b) podlegający odliczeniu VAT naliczony 300,67 zł 22-1  
   c) kwota brutto 4.059,00 zł   21
2. Rozliczenie zakupu kart MultiSport:      
   a) w części finansowanej przez pracodawcę ze środków obrotowych w kwocie netto:
       3.758,33 × 40% = 
1.503,33 zł 40-5  
   b) w części finansowanej przez pracowników: 3.758,33 × 60% =  2.255,00 zł 23-4  
   c) wartość karnetów (netto) 3.758,33 zł   30
3. VAT należny od przekazanych pracownikom kart MultiSport 180,40 zł 23-4 22-2
4. WB - uregulowanie zobowiązania na rzecz sprzedawcy kart MultiSport 4.059,00 zł 21 13-0
5. Potrącenie należności za karty MultiSport z wynagrodzeń pracowników: 2.255,00 zł + 180,40 zł =  2.435,40 zł 23-0 23-4

III. Księgowania:

Przeznaczenie środków obrotowych na dofinansowanie wydatków na karty MultiSport

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość w przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60