rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017

Jak zaksięgować i wycenić karę umowną w euro?

Mamy podpisany kontrakt z zleceniobiorcą w euro. Wystawia on nam faktury, które przeliczamy po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Wystawiliśmy mu notę obciążeniową w euro tytułem kary umownej. Jak tę kwotę powinniśmy wycenić - czy powinien to być również kurs średni NBP? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1085097)

Jak zaksięgować i wycenić karę umowną w euro?
rys. Jak zaksięgować i wycenić karę umowną w euro?

Przychód z tytuły kary umownej powinien zostać przeliczony na złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień poprzedzający dzień wystawienia noty obciążeniowej.

Operacja naliczenia kontrahentowi kary umownej należy do zdarzeń pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki. W związku z tym odnosi się ją w ewidencji księgowej do pozostałych przychodów operacyjnych. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.).

W sytuacji gdy kara ta została wyrażona w walucie obcej, jej wycena dokonywana jest zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, tj. według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia noty obciążeniowej. W księgach rachunkowych przychód z tytułu kary umownej może zostać ujęty w oparciu o wystawioną kontrahentowi notę zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Imienne konto kontrahenta),

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".


Kary umowne zwiększają pozostałe koszty i przychody operacyjne.


Jeśli kara umowna wpłynie na rachunek walutowy jednostki, wówczas przelicza się ją na złote po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty. Na podstawie wyciągu bankowego otrzymanie przelewem takiej kary może zostać zaewidencjonowane zapisem:

- Wn konto 13-1 "Rachunek walutowy",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Imienne konto kontrahenta).

Z uwagi na to, że najczęściej inny kurs walut obcych stosuje się do wyceny wartości kary udokumentowanej notą obciążeniową, a inny do wyceny otrzymanej kary w dniu jej zapłaty, na operacji uregulowania kary mogą powstać różnice kursowe. W zależności od charakteru powstałych różnic kursowych ich wartość zaliczana jest w księgach rachunkowych do:

a) przychodów finansowych - w przypadku wystąpienia dodatnich różnic kursowych,

b) kosztów finansowych - w przypadku powstania ujemnych różnic kursowych.

Przykład

Założenia

  1. W dniu 14 marca 2017 r. jednostka wystawiła kontrahentowi notę obciążeniową z tytułu kary umownej za nieterminowe wywiązanie się z realizacji kontraktu. Z noty obciążeniowej wynika, że wartość kary to 1.000 euro.
     
  2. Przychód z tytułu kary umownej przeliczono na złote po kursie średnim NBP z dnia 13 marca 2017 r., który wynosił 4,3460 zł/euro.
     
  3. Kontrahent uregulował karę umowną na rachunek walutowy w dniu 24 marca 2017 r. Zapłata ta została wyceniona według kursu średniego NBP z dnia 23 marca br., który wynosił 4,2750 zł/euro.
     
  4. Powstała ujemna różnica kursowa (gdyż kurs z dnia zarachowania przychodu z tytułu kary umownej jest wyższy od kursu z dnia otrzymania zapłaty) w wysokości 71 zł [tj. 1.000 euro × (4,3460 zł/euro - 4,2750 zł/euro)].

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Nota obciążeniowa dla kontrahenta z tytułu kary umownej: 1.000 euro × 4,3460 zł/euro = 4.346 zł 24 76-0
2. WB - wpływ kary umownej na rachunek bankowy jednostki: 1.000 euro × 4,2750 zł/euro = 4.275 zł 13-1 24
3. PK - rozliczenie ujemnej różnicy kursowej od należności z tytułu kary umownej: 1.000 euro × (4,3460 zł/euro - 4,2750 zł/euro) = 71 zł 75-1 24

Księgowania
Jak zaksięgować i wycenić karę umowną w euro?

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość w przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60