rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017

Koszty z tytułu ubezpieczenia grupowego pracowników poniesione przez pracodawcę - ewidencja księgowa

Wartość składek na ubezpieczenie grupowe pracowników w części opłacanej przez pracodawcę, stanowi dla pracodawcy koszt podstawowej działalności operacyjnej. Ewidencja księgowa tych składek zależeć będzie od tego, czy są one opłacane jednorazowo, np. za cały rok z góry, czy też płacone są co miesiąc.

Jeżeli składka na ubezpieczenie grupowe pracowników opłacana przez pracodawcę zostanie zapłacona jednorazowo (z góry), to jej koszt wskazane jest rozliczyć w czasie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W myśl bowiem tego przepisu, jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

W jednostce prowadzącej ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 koszt ubezpieczenia wynikający z umowy (polisy) ujmuje się w pełnej kwocie w kosztach podstawowej działalności operacyjnej, zapisem:

      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
        (w analityce: Konto firmy ubezpieczeniowej).

Następnie koszty do rozliczenia w czasie przenosi się na konto przeznaczone do ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, zapisem:

      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Miesięczny odpis kosztów ubezpieczenia grupowego w części dotyczącej bieżącego miesiąca ujmuje się zapisem:

      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Należy pamiętać, że w przypadku gdy kwota opłaconej z góry składki na ubezpieczenie grupowe pracowników nie jest kwotą istotną, to jednostka może - w myśl art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości - zastosować uproszczenie i odnieść całą kwotę w ciężar kosztów bilansowych jednorazowo, w dacie zawarcia polisy ubezpieczeniowej.

Jeżeli składki na ubezpieczenie grupowe pracowników będą opłacane co miesiąc, kwota tych składek odnoszona będzie w koszty z chwilą ich zapłaty. Zarachowanie w ciężar kosztów kwoty opłaconej składki odbywać się będzie wówczas zapisem:

      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący"
oraz równolegle:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Jeżeli z umowy (polisy) ubezpieczeniowej wynika, że uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu ubezpieczenia jest pracownik, to składki na ubezpieczenie grupowe pracownika zapłacone przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS księguje się razem z wynagrodzeniem na podstawie listy płac. Ewidencja ta przebiega zapisem:

   1) zaliczka na podatek dochodowy:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku
         dochodowego od osób fizycznych),
   2) składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
        finansowane przez pracownika:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z ZUS),
   3) składki ZUS finansowane przez pracodawcę:
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z ZUS)

oraz równolegle: Wn konto zespołu 5, Ma konto 49.

Przykład

Ubezpieczenie grupowe, którego koszt ponosi pracodawca

I. Założenia:

  1. Spółka finansuje ubezpieczenie grupowe dla wszystkich pracowników i opłaca miesięczną składkę w wysokości: 3.800 zł. Uprawnionymi do uzyskania świadczeń z tytułu ubezpieczenia zgodnie z umową są pracownicy.
     
  2. W danym miesiącu pracownikowi "A" do miesięcznego wynagrodzenia w kwocie: 2.900 zł doliczono wartość finansowanej przez pracodawcę składki na ubezpieczenie grupowe w wysokości: 38 zł. Od łącznej kwoty wynagrodzenia i składki ubezpieczenia grupowego naliczono i odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS.
     
  3. Spółka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4.
     
  4. Naliczenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na przykładzie pracownika "A" przedstawia poniższa tabela.
Wiersz Wyszczególnienie Kwota
1. Wynagrodzenie zasadnicze 2.900,00 zł
2. Składka na ubezpieczenie grupowe opłacona przez pracodawcę 38,00 zł
3. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (wiersz 1 + wiersz 2) 2.938,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 3 × 13,71%) 402,80 zł
5. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 3 - wiersz 4) 2.535,20 zł
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 5 × 9%) 228,17 zł
7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 5 × 7,75%) 196,48 zł
8. Koszty uzyskania przychodów 111,25 zł
9. Podstawa naliczenia zaliczki na podatek dochodowy, po zaokrągleniu (wiersz 1 + wiersz 2 - wiersz 8 - wiersz 4) 2.424,00 zł
10. Zaliczka na podatek dochodowy (wiersz 9 × 18%) - 46,33 zł 389,99 zł
11. Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu (wiersz 10 - wiersz 7) 194,00 zł
12. Do wypłaty (wiersz 1 - wiersz 4 - wiersz 6 - wiersz 11) 2.075,03 zł
13. Składki ZUS finansowane przez pracodawcę (podstawa: 2.938,00 zł): 605,52 zł
  a) składka rentowa i emerytalna: 2.938,00 zł × 16,26% = 477,72 zł  
  b) składka wypadkowa: 2.938,00 zł × 1,80% = 52,88 zł  
  c) składka na FP i FGŚP: 2.938,00 zł × 2,55% = 74,92 zł  

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - uregulowanie składki na ubezpieczenie grupowe pracowników (łącznie za wszystkich pracowników) 3.800,00 zł 40-5 13-0
2. LP - rozliczenie składkowo - podatkowe wynagrodzenia pracownika "A" z uwzględnieniem składki na ubezpieczenie grupowe:      
   a) wynagrodzenie brutto 2.900,00 zł 40-4 23-0
   b) składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne finansowane
       przez pracownika: 402,80 zł + 228,17 zł = 
630,97 zł 23-0 22
   c) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 194,00 zł 23-0 22
   d) składki ZUS finansowane przez pracodawcę: 477,72 zł + 52,88 zł + 74,92 zł =  605,52 zł 40-5 22

III. Księgowania:

Ubezpieczenie grupowe, którego koszt ponosi pracodawca

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość w przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60