rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017

Otrzymany środek trwały w księgach rachunkowych

W lutym 2017 r. otrzymaliśmy od jednego z naszych kontrahentów w ramach umowy darowizny maszynę produkcyjną. Z uwagi na to, że będziemy ją wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok, będzie ona stanowiła środek trwały. Jakich zapisów księgowych dokonać w związku z otrzymaną maszyną? W jakiej wartości należy ją ująć w ewidencji środków trwałych?

Otrzymany środek trwały w księgach rachunkowych
rys. Otrzymany środek trwały w księgach rachunkowych

Koszty i przychody związane z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych zalicza się do kosztów lub przychodów pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki. Stanowi o tym art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że w przypadku otrzymania składnika majątku w formie darowizny jego wartość należy odnieść w księgach rachunkowych generalnie na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Jeżeli nieodpłatnie otrzymany składnik majątku zostanie u obdarowanego zaliczony do środków trwałych (a także środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych), wówczas jego wartość nie jest od razu ujmowana w pozostałych przychodach operacyjnych. Składnik ten należy na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o rachunkowości zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W świetle tych przepisów rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują m.in. przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Przedmiot darowizny stanowiący środek trwały wprowadza się do ksiąg rachunkowych na konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Następnie zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne - równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W księgach rachunkowych operację tę można ująć zapisem:

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Otrzymany jako darowizna środek trwały podlega wprowadzeniu do ewidencji bilansowej na podstawie dowodu OT pod datą przyjęcia go do używania.


Druk dowodu OT dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Rachunkowość.


W sytuacji gdy wartość przedmiotu darowizny została określona w umowie darowizny, to stanowi ona wartość początkową otrzymanego składnika, którą wpisuje się do ewidencji środków trwałych. Z kolei jeżeli wartość ta nie została wskazana, wówczas wyceny przedmiotu darowizny dokonuje się zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że jeśli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Przykład

Założenia

  1. W lutym 2017 r. jednostka otrzymała w ramach darowizny maszynę produkcyjną. Z umowy darowizny wynika, że wartość maszyny to 48.000 zł.
     
  2. Maszyna ta została zakwalifikowana do środków trwałych, gdyż będzie używana przez jednostkę w prowadzonej działalności gospodarczej dłużej niż 1 rok. W lutym br. maszynę wprowadzono na podstawie dowodu OT do ewidencji środków trwałych.
     
  3. Ustalono, że roczna stawka amortyzacyjna maszyny wynosi 14%. Od marca 2017 r. jednostka rozpoczęła dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 560 zł [tj. (48.000 zł × 14%) : 12 m-cy].
     
  4. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w zespole 4 i 5.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. OT - przyjęcie w lutym 2017 r. otrzymanej w formie
darowizny maszyny produkcyjnej do używania:
48.000 zł 01  84
2. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny za marzec 2017 r.: 560 zł 40 07-1
oraz równolegle 560 zł 50 49
3. PK - przeksięgowanie wartości przychodu równolegle do dokonanego
odpisu amortyzacyjnego za marzec 2017 r.:
560 zł 84 76-0

Księgowania

Otrzymany środek trwały w księgach rachunkowych

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60