rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016

Czy opłaty rejestracyjne zwiększają wartość początkową samochodu?

Spółka zakupiła samochód osobowy na potrzeby związane z własną działalnością gospodarczą. Czy opłaty rejestracyjne wpłyną na wartość początkową tego pojazdu?

Opłatę za dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne uwzględnia się przy ustalaniu wartości początkowej nowego samochodu osobowego.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Są to między innymi - obok nieruchomości, maszyn, urządzeń - także środki transportu.

Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych w ich wartości początkowej. Wartością początkową, w przypadku zakupu samochodu, będzie jego cena nabycia. Cena nabycia to - według ustawy o rachunkowości - cena zakupu składnika aktywów obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski (zob. art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Cena nabycia środków trwałych obejmuje ponadto - na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości - ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym także koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Ważne jest zatem określenie daty przyjęcia samochodu do używania, bowiem wszystkie koszty poniesione w celu doprowadzenia środka trwałego do stanu używalności przed wprowadzeniem do używania, zwiększą jego wartość początkową.

W myśl definicji, którą podaje ustawa o rachunkowości, aby składnik aktywów trwałych uznano za środek trwały, musi on być kompletny i zdatny do użytku. Nie można zatem uznać pojazdu samochodowego za zdatny i kompletny do użytku, jeżeli nie jest zarejestrowany, a tym samym dopuszczony do ruchu. W związku z powyższym opłaty rejestracyjne stanowią element wartości początkowej środka transportu.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60