rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, powstające w związku z zapłatą zobowiązań za środek trwały

Czy różnice kursowe od własnych środków pieniężnych korygują wartość środków trwałych w budowie?

Wartość początkowa środka trwałego w świetle przepisów podatkowych

Wartość początkową środka trwałego nabytego odpłatnie stanowi jego cena nabycia, zdefiniowana w art. 22g ust. 3 updof oraz art. 16g ust. 3 updop. Za cenę tę uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami:

  • podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo
     
  • podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT.

W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Wartość początkowa środka trwałego w świetle przepisów podatkowychCenę nabycia koryguje się również o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 22g ust. 5 updof oraz art. 16g ust. 5 updop). Ujemne różnice kursowe zwiększają wartość początkową środka trwałego, natomiast różnice kursowe dodatnie powodują zmniejszenie tej wartości. W ocenie organów podatkowych, chodzi tu o różnice kursowe od zobowiązań, jak i różnice od własnych środków pieniężnych powstające w związku z rozchodem waluty w celu zapłaty zobowiązań dotyczących nabycia lub wytworzenia środków trwałych (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.350.2016.1.AP).

Interpretacje Obszerna baza interpretacji
urzędowych dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Wartość początkowa środka trwałego w świetle przepisów bilansowych

Przepisy ustawy o rachunkowości w art. 28 ust. 8 stanowią, iż cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Mimo że wprost nie wynika to z przepisów ustawy o rachunkowości, dla celów bilansowych można - naszym zdaniem - przyjąć analogiczną zasadę, jak dla celów podatkowych. Oznacza to, że wartość początkową środka trwałego ujętą w ewidencji bilansowej będą korygować różnice kursowe od własnych środków pieniężnych powstałe bezpośrednio w wyniku operacji przelewu środków w związku z zapłatą za środek trwały - pod warunkiem jednak, że zapłata miała miejsce przed oddaniem środka trwałego do używania.

Przykład

I. Założenia:

  1. W związku z nabyciem środka trwałego, jednostka zapłaciła zagranicznemu dostawcy kwotę: 50.300 EUR. Płatności dokonano przed oddaniem środka trwałego do używania, z konta walutowego, na którym znajdowały się środki w kwocie: 60.000 EUR wycenione po kursie: 4,10 zł/EUR. Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty wyniósł: 4,25 zł/EUR (kurs przykładowy).
     
  2. Jednostka rozlicza zakupy środków trwałych za pośrednictwem konta 08 "Środki trwałe w budowie".

II. Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - zapłata dokonana z rachunku walutowego: 50.300 EUR × 4,25 zł/EUR =  213.775 zł 24 13-1
2. PK - dodatnia różnica kursowa od własnych środków pieniężnych:
50.300 EUR × (4,25 zł/EUR - 4,10 zł/EUR) = 
7.545 zł 13-1 08

III. Księgowania:

Wartość początkowa środka trwałego w świetle przepisów bilansowych

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60