rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Rabat otrzymany po wprowadzeniu środka trwałego do używania według KSR nr 11

Stosujemy Krajowe Standardy Rachunkowości. Jak w księgach rachunkowych powinniśmy ująć rabat otrzymany po wprowadzeniu środka trwałego do używania?

Nowe prawo29 maja 2017 r. wszedł w życie Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11), stanowiący załącznik do uchwały nr 4/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z 3 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 105). Rozwiązania przedstawione w tym standardzie mogą być stosowane po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

Na mocy art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości w sprawach nieuregulowanych przepisami tej ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. Korzystanie z rozwiązań przedstawionych w tych standardach nie jest obowiązkowe, jednak ich stosowanie prowadzi do przyjęcia rozwiązań pozwalających na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, czyli rzetelnego i jasnego zaprezentowania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

W świetle KSR nr 11 cena nabycia stanowiąca podstawę ustalenia wartości początkowej środka trwałego może ulec korekcie w okresie następującym po dniu ujęcia środka trwałego, np. na skutek przyznanych jednostce rabatów, opustów lub z innych przyczyn powodujących zmniejszenie ceny - jeżeli są to kwoty istotne. W sytuacji gdy kwoty te są nieistotne, odnosi się je na pozostałe przychody operacyjne.

Również z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że cenę nabycia obniża się m.in. o rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia.

Nabywca środka trwałego, który otrzymał rabat, powinien zatem ustalić nową wartość początkową tego środka. Od ustalonej nowej wartości początkowej użytkownik będzie dokonywał kolejnych odpisów amortyzacyjnych. Otrzymanie rabatu nie powoduje obowiązku korygowania dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych. Tak wynika z analizy przykładu do punktu 6.16 KSR nr 11, który przedstawiamy poniżej.

Przykład

Jednostka (nabywca) przy zakupie środka trwałego otrzymała rabat. Nastąpiło to już po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji i rozpoczęciu odpisów amortyzacyjnych. Mimo, iż rabat został przyznany już po ustaleniu wartości początkowej środka trwałego, to koryguje on jego wartość początkową. W takim przypadku należy dokonać także weryfikacji odpisów amortyzacyjnych - począwszy od momentu skorygowania wartości początkowej (podejście prospektywne).

Zmniejszenie wartości początkowej z powodu otrzymania rabatu może zostać ujęte w księgach rachunkowych na podstawie faktury korygującej, zapisem:

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe".

Przykład

I. Założenia:

  1. W styczniu 2017 r. spółka z o.o. zakupiła maszynę produkcyjną o wartości: 54.000 zł, dla której roczna stopa amortyzacji wynosiła: 14%. W tym też miesiącu maszynę wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych dokonywano od lutego 2017 r. metodą liniową. W lipcu 2017 r. spółka otrzymała fakturę korygującą, dotyczącą udzielonego rabatu na ww. środek trwały, w wysokości: 9.000 zł netto.
     
  2. Amortyzacja maszyny przebiegała następująco:

a) miesięczny odpis do lipca 2017 r.: 54.000 zł × 14% : 12 m-cy = 630 zł,

b) odpisy dokonane od lutego do lipca 2017 r.: 630 zł × 6 m-cy = 3.780 zł,

c) miesięczny odpis (od sierpnia 2017 r.): (54.000 zł - 9.000 zł) × 14% : 12 m-cy = 525 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura korygująca potwierdzająca otrzymanie rabatu na zakup środka trwałego, wprowadzonego do ewidencji:      
    a) wartość netto korekty 9.000 zł   30
    b) zmniejszenie VAT naliczonego 2.070 zł   22-1
    c) wartość brutto korekty 11.070 zł 21  
    d) zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego 9.000 zł 30 01
2. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny w sierpniu 2017 r. 525 zł 40-0 07

III. Księgowania:

Rabat otrzymany po wprowadzeniu środka trwałego do używania według KSR nr 11

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60