rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Czy dla celów bilansowych można dokonać jednorazowej amortyzacji?

Czy spółka z o.o. może w polityce rachunkowości przyjąć, że środki trwałe do łącznej rocznej kwoty 100.000 zł będą amortyzowane dla celów bilansowych jednorazowo według przepisów podatkowych? Czy uproszczenie to dotyczy wyłącznie nowych środków trwałych?

Mechanizm przyspieszonej amortyzacji w przepisach podatkowych

Nowe prawoUstawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1448) wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie możliwości jednorazowego rozliczenia nakładów na wybrane środki trwałe do wskazanego limitu (przy jednoczesnym minimalnym nakładzie inwestycji) oraz bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaliczek na takie nabycie środków trwałych. Przepisy te weszły w życie 12 sierpnia 2017 r. i mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3-6 i 8 KŚT, czyli maszyn i urządzeń (poza możliwością takiego odliczenia pozostają nieruchomości i środki transportu). Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 100.000 zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10.000 zł. Przepisy dopuszczają uwzględnienie w limicie 10.000 zł wartości kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z tych środków musi być wyższa niż 3.500 zł.

Znowelizowane przepisy umożliwiają ponadto zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (do wysokości 100.000 zł) dokonanych wpłat (zaliczek) na poczet nabycia środków trwałych (z grup 3-6 i 8 KŚT, o wartości co najmniej 10.000 zł), których dostawa zostanie wykonana w następnych okresach rozliczeniowych.

Z literalnego brzmienia ww. przepisów wynika, że przedsiębiorcy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wyłącznie fabrycznie nowych maszyn i urządzeń.

Uwaga: Wskazany w ustawie limit jednorazowej amortyzacji w wysokości 100.000 zł obejmuje sumę wpłat zarówno na poczet nabycia środków trwałych (zaliczek), jak i dokonanych odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych (zaliczka zostanie uwzględniona przez pomniejszenie kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych). W przypadku spółki niebędącej osobą prawną limit 100.000 zł odnosi się łącznie do wszystkich wspólników tej spółki.

Jednorazowa amortyzacja w przepisach bilansowych

Przepisy bilansowe nie przewidują mechanizmu przyspieszonej amortyzacji, o jakim mowa w przepisach podatkowych. Zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości, odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Ustawa o rachunkowości co prawda umożliwia dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, ale tylko w stosunku do środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, czyli takich, które z punktu widzenia jednostki przedstawiają nieistotną wartość. Przepis art. 32 ust. 6 tej ustawy wskazują bowiem, że dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. W takim przypadku jednostka określa w zasadach (polityce) rachunkowości poziom istotności, wyznaczający maksymalną wartość początkową obiektu inwentarzowego podlegającą jednorazowemu odpisaniu.

Odpisy amortyzacyjne dla celów bilansowych nie powinny, co do zasady, uwzględniać jednorazowej amortyzacji podatkowej. Odpisy takie można uznać za dopuszczalne dla celów bilansowych jedynie w wyjątkowych przypadkach, na zasadzie uproszenia - przy małej istotności kosztu, czyli gdy ich wartość nie ma wpływu na obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki (por. art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Przepis art. 4 ust. 4a ustawy o rachunkowości stwierdza, że stosując przepisy tej ustawy, jednostka kieruje się zasadą istotności. Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.

Ustalenie progu istotności

W praktyce istotność (tzw. próg istotności) wyraża się jako określony procent sumy bilansowej lub wyniku działalności gospodarczej brutto albo kapitałów własnych bądź przychodów ze sprzedaży. Ustalając poziom istotności można przyjąć następujące kryteria, np.:

  • 0,5%-1% sumy bilansowej lub
     
  • 5%-10% wyniku działalności gospodarczej brutto, lub
     
  • 1%-2% kapitałów własnych, lub
     
  • 0,1%-1% przychodów ze sprzedaży.

Co ważne, próg istotności ustala kierownik jednostki i opisuje w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60