rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Zmiany w ewidencji analitycznej do konta 01 z powodu nowej KŚT

Od 1 stycznia 2018 r. trzeba będzie stosować nową Klasyfikację Środków Trwałych, a poprzednia straci moc. Czy w związku z tym należy dokonać zmian w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 01 "Środki trwałe", dostosowujących do nowej KŚT, w odniesieniu do środków trwałych figurujących już w ewidencji księgowej?

TAK. Zmian w tym zakresie trzeba będzie dokonać na dzień 1 stycznia 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Dz. U. z 2016 r. poz. 1864, którego załącznik przedstawia nową Klasyfikację Środków Trwałych, nazywaną KŚT 2016. Generalnie z tym dniem straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Dz. U. z 2010 r. nr 242, poz. 1622, ustanawiające dotychczasową Klasyfikację, zwaną KŚT 2010. Przy czym, jak wynika z § 2 rozporządzenia wprowadzającego KŚT 2016, do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się jeszcze KŚT 2010:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa o rachunkowości,

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa o statystyce publicznej,

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

Oznacza to, że dokonując kwalifikacji środków trwałych wprowadzanych do ewidencji księgowej w 2017 r. oraz ustalając dla nich stawkę amortyzacyjną na podstawie ustaw podatkowych należy stosować dotychczasową KŚT 2010. Warto w tym miejscu przypomnieć, że dla celów bilansowych jednostka ustala okres i stawkę amortyzacji przy uwzględnieniu okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają m.in. liczba zmian, na których pracuje środek trwały, tempo postępu techniczno-ekonomicznego, wydajność środka trwałego czy prawne lub inne ograniczenia czasu jego używania (art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości). Przy czym dopuszcza się przyjęcie w zasadach (polityce) rachunkowości uproszczenia polegającego na tym, że jednostka będzie przyjmować dla celów bilansowych stawki amortyzacji podatkowej, o ile zapewni to odpisanie środka trwałego w okresie jego ekonomicznej użyteczności.

Ustawa o rachunkowości nakazuje prowadzenie ewidencji analitycznej m.in. dla środków trwałych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy), ale nie określa formy tej ewidencji. Powinna ona jednak umożliwić przede wszystkim:

 • klasyfikację środków trwałych w układzie wymaganym w bilansie według załącznika nr 1 do ustawy, tj.:
   
  • grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu,
    
  • budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
    
  • urządzenia techniczne i maszyny,
    
  • środki transportu,
    
  • inne środki trwałe,
    
 • prawidłowe dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Trzeba zauważyć, że KŚT 2016 wprowadza zmiany w numeracji oraz nazewnictwie grup, podgrup oraz rodzajów środków trwałych, w tym grupy 0, 4 oraz 6. Jeżeli zmiany te mają wpływ na środki trwałe ujęte przed 2018 r. w ewidencji księgowej (zmieni się ich klasyfikacja lub nazwa), to z dniem 1 stycznia 2018 r. należy dostosować zapisy w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 01 "Środki trwałe" do nowej KŚT 2016. Jeśli jednostka nie zrobiłaby tego, doprowadziłoby to do rozbieżności - te same składniki majątku podlegałyby innej klasyfikacji, w zależności od momentu ich wprowadzenia do ewidencji i obowiązujących na ten moment regulacji.

Warto dodać, że nasze Wydawnictwo zwróciło się z pytaniem do Ministerstwa Finansów o to, czy roczne stawki amortyzacyjne określone w ustawach o podatku dochodowym będą zmieniane w związku z wprowadzeniem nowej KŚT 2016 (jeśli utrzymałby się obecny stan prawny, w niektórych przypadkach zmiana z dniem 1 stycznia 2018 r. grupy, podgrupy czy rodzaju środka trwałego spowodowałaby, że inna niż dotychczas stawka amortyzacji podatkowej byłaby dla niego właściwa). Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 19 czerwca 2017 r. wynika, że planuje się zmiany dostosowawcze w tym zakresie (patrz ramka). Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze projektu nowelizacji tych ustaw, z którego wynikałoby, jakie to będą zmiany.

"(...) zmiany wdrażające KŚT 2016 do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. nastąpi dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do nowej KŚT 2016 (...) polegające na przyporządkowaniu nowych symboli i nazw KŚT 2016.

Dostosowawczy charakter zmian przepisów o podatku dochodowym powoduje, że zmiany te zostaną wprowadzone wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne z uwagi na konieczność dostosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do nowej klasyfikacji KŚT".

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 19 czerwca 2017 r. na pytanie naszego Wydawnictwa

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60