rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017

Znak towarowy - ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie

Jak ująć w księgach rachunkowych nabyte prawo do znaku towarowego? W której pozycji bilansu wykazać wartość tego prawa?

Wartość początkową prawa do znaku towarowego zaliczonego do wartości niematerialnych i prawnych pomniejszoną o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, wykazuje się w zależności od zakresu informacji wykazywanych w bilansie danej jednostki w sposób zaprezentowany w tabeli:

Prezentacja w bilansie według załącznika
nr 1 dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji nr 4 dla jednostek mikro nr 5 dla jednostek małych
W aktywach bilansu w pozycji:
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
(...)
3. Inne wartości niematerialne i prawne
W aktywach bilansu w pozycji:
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
W aktywach bilansu w pozycji:
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. W szczególności są to:

a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,

c) know-how.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.

Uwaga: Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się generalnie nabyte wartości niematerialne i prawne (wyjątek stanowią koszty zakończonych prac rozwojowych). Nabycie prawa własności składnika majątku może nastąpić w drodze kupna, zamiany, wkładu niepieniężnego, darowizny, spadku, na podstawie innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych prawa wytworzone we własnym zakresie. W aktywach jednostki nie ujmuje się zatem wytworzonego we własnym zakresie i objętego ochroną znaku towarowego.

Jeżeli nabyte przez jednostkę prawo do znaku towarowego spełnia warunki określone w ustawie o rachunkowości dla wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza się je do ksiąg rachunkowych, zapisem:
      - Wn konto 02 "Wartości niematerialne i prawne",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 24 "Pozostałe rozrachunki".

Od wszystkich ujętych w księgach rachunkowych praw - w tym od prawa do znaku towarowego - zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w oparciu o art. 33 ustawy o rachunkowości (w powiązaniu z art. 32 ust. 1-4 oraz ust. 6 tej ustawy). Odpisów tych dokonuje się więc drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (Wn konto 40-0, Ma konto 07-2).

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60