rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016

Jakie zdarzenia gospodarcze zaliczamy do rozliczeń międzyokresowych przychodów?

Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się wartość aktywów już otrzymanych, które dopiero w przyszłych okresach sprawozdawczych staną się przychodem bilansowym. Stąd nazywane są potocznie przychodami przyszłych okresów. Konieczność ich dokonywania związana jest z obowiązującą w prawie bilansowym zasadą współmierności przychodów i kosztów.

Definicję rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Wynika z niego, że do rozliczeń międzyokresowych przychodów, dokonywanych z zachowaniem zasady ostrożności, zalicza się w szczególności:

 • równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
   
 • środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych,
   
 • przyjęte nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny, środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
   
 • ujemną wartość firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4art. 44b ust. 11 ww. ustawy.
Wydzielenie w ewidencji księgowej rozliczeń międzyokresowych przychodów zgodnie z zasadą współmierności ma na celu prawidłowe ustalenie wyniku działalności za dany okres. Zasada współmierności, określona w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości, nakazuje bowiem do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczać koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych oraz przypadające na ten okres koszty, które nie zostały jeszcze poniesione. W przypadku rozliczeń międzyokresowych przychodów oznacza to, że przychody, które nie odnoszą się do bieżącego okresu, "przenosi" się do bilansu, a następnie w odpowiednim okresie, którego rzeczywiście dotyczą, ujmuje w wyniku finansowym.

Przykładem przychodów, które nie odnoszą się do bieżącego okresu, mogą być m.in.:

 • otrzymane przez jednostkę zaliczki na poczet dostaw lub usług, które będą przez nią wykonane w przyszłości,
   
 • opłacony z góry przez najemcę czynsz najmu,
   
 • opłacona z góry przez kontrahenta prenumerata roczna.

Gdyby jednostka całość tych przychodów ujęła jednorazowo w bieżącym okresie sprawozdawczym, to zniekształciłaby wynik finansowy tego okresu. Dlatego przychody takie ujmuje się na koncie służącym do ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów i przeksięgowuje na konta sprzedaży w tych okresach sprawozdawczych, w których przychody te zostają zrealizowane.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rozliczenia międzyokresowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60