rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (316) z dnia 20.02.2012

Ewidencja i rozliczanie kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym

Jesteśmy firmą produkcyjną. Od 2012 r. prowadzimy księgi rachunkowe. W ZPK przyjęliśmy, iż koszty ujmujemy tylko na kontach zespołu 4. Jak będą przebiegały księgowania w trakcie roku obrotowego?
 

Ewidencja i rozliczanie kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym
rys. Ewidencja i rozliczanie kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym

Ewidencja kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym (konta zespołu 4), bez ich podziału funkcjonalnego, może być prowadzona jedynie w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą o niewielkim rozmiarze i o jednorodnym charakterze.

Ewidencji na kontach zespołu 4 dokonuje się na bieżąco, na podstawie dowodów dokumentujących poniesienie kosztów, zapisem:
 

      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
      - Ma konto zespołu 0, 1, 2, 3 i konto 85.

Konta kosztów według rodzajów wykazują w ciągu roku obrotowego saldo Wn, wyrażające wysokość kosztów poniesionych przez jednostkę. Koszty te przenosi się na dzień bilansowy na wynik finansowy, zapisem:
 

      - Wn konto 86 "Wynik finansowy",
      - Ma konto 40 "Koszty według rodzajów".

Jednostki stosujące ewidencję księgową kosztów działalności operacyjnej wyłącznie według układu rodzajowego sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przy tym sposobie ewidencji kosztów konieczna jest także korekta wyniku finansowego o zmianę stanu na koniec roku w stosunku do stanu na początek roku produktów, produkcji niezakończonej (w toku) i rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W wariancie porównawczym sumie przychodów ze sprzedaży produktów skorygowanych o przyrost (+) lub zmniejszenie (-) stanu zapasów produkcji gotowej i niezakończonej oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów, jak też zwiększonych o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby przeciwstawiana jest suma kosztów według rodzajów działalności operacyjnej. Niezbędne jest w tym przypadku stosowanie konta 49 "Rozliczenie kosztów", które służy do:

  • ujęcia wartości produktów gotowych i produkcji w toku, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego (Wn konto 60, Ma konto 49),

  • ujęcia kosztów rodzajowych podlegających rozliczeniu w czasie, gdy dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i rozwiązania rezerw na koszty utworzonych w poprzednich okresach (Wn konto 64, Ma konto 49),

  • ujęcia w księgach rat kosztów (obciążających koszty okresu sprawozdawczego) poniesionych w poprzednich okresach i utworzenia rezerwy na koszty (Wn konto 49, Ma konto 64).

Na dzień bilansowy saldo konta 49 (kredytowe lub debetowe) przenosi się na wynik finansowy. W konsekwencji tego księgowania poziom kosztów rodzajowych przeniesionych na konto 86 "Wynik finansowy" z kont zespołu 4 zostaje skorygowany do wysokości odnoszącej się do danego roku obrotowego.

Schemat 1

Ewidencja i rozliczanie kosztów na kontach zespołu 4

Ewidencja i rozliczanie kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym

Objaśnienia do schematu 1:

1. Poniesione koszty proste, które nie podlegają rozliczeniu w czasie.

2. Poniesione koszty proste, które podlegają rozliczeniu w czasie.

3. Rata kosztów rozliczanych w czasie, która obciąża bieżący okres sprawozdawczy.

4. Wartość produktów gotowych ustalona na koniec okresu sprawozdawczego.

5. Księgowanie na dzień bilansowy:

1) przeksięgowanie kosztów według rodzaju na wynik finansowy,

2) przeksięgowanie zmiany stanu produktów, jako salda konta 49:

a) zmniejszenie stanu produktów (zmniejszenie wyniku finansowego) - saldo Wn,

b) zwiększenie stanu produktów (zwiększenie wyniku finansowego) - saldo Ma.

 

 

Koszty ujęte na kontach zespołu 4, które nie służą osiągnięciu przychodu wykazywane są w wierszu "Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki" wersji porównawczej rachunku zysków i strat. Wskazane jest ujmować je w ciągu roku za pośrednictwem konta 79-0 "Obroty wewnętrzne". W sytuacji gdy koszty ujmuje się wyłącznie na kontach zespołu 4 nie stosuje się konta 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych".

Schemat 2

Ewidencja operacji z zastosowaniem konta 79-0 "Obroty wewnętrzne"

Ewidencja i rozliczanie kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym

 

Objaśnienia do schematu 2:

1. Koszt wytworzenia wyrobów gotowych, przekazanych jako towary do własnego sklepu.

2. Koszt wytworzenia wyrobów gotowych, przyjętych jako środki trwałe.

3. Koszt świadczeń na rzecz budowy (ulepszenia) środka trwałego.

4. Koszt wytworzenia zaniechanej produkcji.

5. Darowizny wyrobów i inne nieodpłatne przekazania.

6. Przeksięgowanie salda konta 79-0 na dzień bilansowy.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60