rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018

Odroczony podatek dochodowy w kolejnym roku obrotowym

Jesteśmy spółką z o.o., która od zeszłego roku ustala aktywa oraz tworzy rezerwy na odroczony podatek dochodowy. Jak należy postąpić z zeszłorocznymi (z 2016 r.) wartościami takich aktywów i rezerw przy ich aktualizacji na koniec roku 2017 r.? Czy prawidłowym jest, że ich stan wynikający z bilansu nie będzie odpowiadał kwotom wykazanym w rachunku zysków i strat?

Aktywa i rezerwy (z tytułu podatku odroczonego) dotyczące ubiegłych lat obrotowych podlegają wystornowaniu lub uwzględnieniu przy ustaleniu ich bieżącej wartości. W konsekwencji wartości aktywów i pasywów wykazane w bilansie będą różniły się od kwot wpływających jako część odroczona na zwiększenie lub zmniejszenie podatku dochodowego wykazanego w rachunku zysków i strat. Część odroczona stanowi bowiem różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Kto musi ustalać podatek odroczony?

Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego dotyczy wyłącznie jednostek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Co jednak istotne, nie wszystkie podmioty będące podatnikami CIT zobowiązane są do ustalania i prezentacji odroczonego podatku dochodowego. Przepisy art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości stanowią bowiem, że jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

- mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Z uproszczenia tego nie mogą jednak skorzystać jednostki zainteresowania publicznego wymienione w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości. Jednostki te są bezwzględnie zobligowane do ustalania odroczonego podatku dochodowego.

W jakich sytuacjach należy ustalać aktywa i tworzyć rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wskazuje art. 37 ustawy o rachunkowości. Więcej szczegółów w tym zakresie zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy".

Przepisy prawne Krajowe Standardy Rachunkowości,
w tym KSR nr 2, dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl  w dziale Rachunkowość

Aktywa i rezerwy w kolejnym roku obrotowym

W myśl art. 37 ust. 4 ww. ustawy, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

W księgach rachunkowych aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego - ujmuje się zapisem:

      - Wn konto 65-0 "Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego",
      - Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Natomiast rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się (zgodnie z art. 37 ust. 5 ww. ustawy) w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Do ksiąg rachunkowych rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego - w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty - wprowadza się zapisem:

      - Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",
      - Ma konto 83-0 "Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego".

Jeżeli aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone są przez jednostkę po raz kolejny (w kolejnych latach obrotowych), można ująć je w księgach rachunkowych, jako:

 • dodatkowe księgowanie na koniec okresu sprawozdawczego (np. 31 grudnia 2017 r.) - tylko zmiany pomiędzy stanem na koniec i początek okresu sprawozdawczego,
   
 • wyksięgowanie (na początek lub koniec okresu sprawozdawczego) dotychczasowych i zaksięgowanie nowo ustalonych na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
wykrzyknik Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego (por. art. 37 ust. 6 ustawy o rachunkowości oraz pkt 11.1 KSR nr 2).

Jak wynika z art. 19 ust. 1 ustawy o PDOP, podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% lub 15% podstawy opodatkowania. Podatek w wysokości 15% dotyczy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli oni działalność.

Wpływający na wynik finansowy i wykazywany w rachunku zysków i strat podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy zawiera część bieżącą i odroczoną. Część bieżąca obejmuje kwotę podatku dochodowego od osób prawnych, należnego za rok podatkowy zgodnie z zeznaniem rocznym (CIT-8). Natomiast część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z wyłączeniem rezerw i aktywów dotyczących operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, które odnosi się na kapitał (fundusz) własny. W wyniku uwzględnienia części odroczonej może nastąpić zwiększenie bądź zmniejszenie wyniku finansowego.

Należy wskazać, że na kolejny dzień bilansowy różnica sald końcowych aktywów i rezerw nie będzie odpowiadała kwocie wykazanej w rachunku zysków i strat (o czym mowa w pytaniu). Powodem takiej rozbieżności jest fakt, że część wartości tych aktywów i pasywów została już uwzględniona w wyniku lat ubiegłych, jako wpływająca na wynik finansowy część odroczona.

Przykład

Bilansem otwarcia roku 2017 do ksiąg rachunkowych zostało wprowadzone saldo Wn konta 65-0 "Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego" w wysokości 10.000 zł oraz saldo Ma konta 83-0 "Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego" w wysokości: 14.000 zł.

Zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami, na dzień bilansowy jednostka dokonuje storna ustalonych na poprzedni dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz ustala aktualne ich wartości. W konsekwencji stosowania tej zasady, na 31 grudnia 2017 r. ustalono aktywa w kwocie 11.000 zł oraz rezerwy w wysokości 17.000 zł.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Wyksięgowanie podatku odroczonego ustalonego na 31 grudnia 2016 r.:      
   a) storno aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 10.000 zł 87 65-0
   b) storno rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 14.000 zł 83-0 87
2. Odroczony podatek dochodowy na 31 grudnia 2017 r.:      
   a) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 11.000 zł 65-0 87
   b) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 17.000 zł 87 83-0

Księgowania:

Odroczony podatek dochodowy w kolejnym roku obrotowym

Podatek odroczony prezentowany w rachunku zysków i strat:

 • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
  S.k. - S.p. (konto 65-0) = 11.000 zł - 10.000 zł = 1.000 zł (wzrost - zmniejszenie obciążenia wyniku finansowego).
   
 • Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
  S.k. - S.p. (konto 83-0) = 17.000 zł - 14.000 zł = 3.000 zł (wzrost - zwiększenie obciążenia wyniku finansowego).
   
 • Kwota podatku odroczonego wynosi:
  3.000 zł - 1.000 zł = 2.000 zł (wpływa na zwiększenie podatku dochodowego wykazanego w RZiS, a tym samym na zmniejszenie wyniku finansowego).

www.PoradnikKsiegowego.pl - Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.