rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Polisa ubezpieczeniowa dowodem księgowym

Posiadam w swojej firmie wiele polis ubezpieczeniowych. Czy mogą one stanowić dowody księgowe? Czy mogę skorzystać z uproszczenia i wydatki dotyczące polis obejmujących 12 miesięcy ująć w kosztach w dacie ich poniesienia?

Jeżeli dokument polisy ubezpieczeniowej spełnia wymogi dokumentu księgowego określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to może być uznany za dowód księgowy. W myśl tego przepisu, dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
   
 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
   
 • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
   
 • datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,
   
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
   
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Jeżeli na polisie będzie znajdowała się informacja o jej sprawdzeniu i zakwalifikowaniu do ujęcia w księgach przez osobę do tego uprawnioną oraz będzie ona zawierała wyżej wskazane wymogi, to może być uznana za dowód księgowy.

Warto pamiętać, że na mocy art. 20 ust. 3 ustawy o rachunkowości podstawą zapisów księgowych mogą być również sporządzane przez jednostkę dowody księgowe:

 • zbiorcze (zawierające łączne zapisy zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie źródłowym wymienione pojedynczo),
   
 • korygujące poprzednie zapisy,
   
 • zastępcze (wystawione do czasu otrzymania dokumentu źródłowego),
   
 • rozliczeniowe (ujmujące dokonane zapisy według nowych kryteriów).

Co do zasady, Czytelnicy powinni wydatek na polisę ubezpieczeniową rozliczyć za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów", odnosząc w koszty co miesiąc 1/12 kwoty (art. 39 ustawy o rachunkowości). Jeśli jednak jednostka uzna, że koszt polisy jest nieistotny, to może ująć go jednorazowo w kosztach. Z art. 4 ust. 4 ustawy wynika bowiem, że jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wynik finansowy.

Jeżeli wydatki poniesione na polisę dotyczyłyby dwóch lat obrotowych, a jednostka stosowałaby takie uproszczenie, to wydatek ten w części dotyczącej danego roku powinien zostać odniesiony w koszty tego roku, a w pozostałej części, związanej z następnym rokiem - jednorazowo w styczniu następnego roku. Należy pamiętać, że uproszczenie to można stosować, o ile przewidują je zasady (polityka) rachunkowości.

W księgach rachunkowych koszty ubezpieczenia zasadniczo stanowią koszty podstawowej działalności operacyjnej, które ujmowane są na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Pozostałe koszty) lub odpowiednim koncie zespołu 5.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60