rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017

Jak zaksięgować roczną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu?

Jednostka posiada od 2016 r. grunt w użytkowaniu wieczystym, który wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej. Do końca marca 2017 r. ma obowiązek uiścić z tego tytułu roczną opłatę za 2017 r. W jaki sposób opłatę tę zaewidencjonować w księgach rachunkowych?

Wieczysty użytkownik zobligowany jest przez czas trwania swego prawa uiszczać opłatę roczną. Obowiązek ten wynika z art. 238 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Termin zapłaty oraz wysokości opłaty rocznej uregulowane zostały w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). Na mocy art. 71 ust. 4 tej ustawy, opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Przy czym opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.


Gdy w ocenie jednostki wartość rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu nie jest istotna, wówczas można ją zarachować w koszty jednorazowo.


Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu są w ewidencji księgowej odnoszone w ciężar kosztów działalności operacyjnej. W sytuacji gdy prawo użytkowania wieczystego gruntu zostało ustanowione po 1 maja 2004 r., wówczas czynność ta podlega opodatkowaniu VAT. Otrzymaną z tego tytułu fakturę wieczysty użytkownik może wprowadzić do ksiąg rachunkowych zapisami:

a) wartość brutto faktury:

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Gmina),

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu

- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) zarachowanie opłaty do kosztów działalności operacyjnej

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Podatki i opłaty) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Trzeba zaznaczyć, że skoro opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu dotyczy całego roku, to może być rozliczana w czasie za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W takiej sytuacji wartość opłaty - po jej uprzednim zaksięgowaniu na koncie kosztowym w zespole 4 - jest ujmowana na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów", skąd podlega rozliczeniu do właściwego miesiąca (przykład). Gdy jednostka ujmuje koszty rozliczane w czasie bezpośrednio na koncie 64-0 bez uprzedniej ich ewidencji w zespole 4, to przyporządkowując opłatę do danego miesiąca, ujmie ją na koncie 40 (oraz przy pełnym rachunku kosztów także w zespole 5). Wybrany sposób rozliczeń powinien wynikać z zasad (polityki) rachunkowości jednostki.

Przykład

Założenia

  1. Jednostka posiada w użytkowaniu wieczystym grunt przeznaczony na działalność administracyjną. Z otrzymanej w marcu 2017 r. od gminy faktury wynika, że roczna opłata za 2017 r. (płatna do końca marca 2017 r.) wyniosła brutto 14.760 zł (w tym VAT podlegający odliczeniu 2.760 zł).
     
  2. W ocenie jednostki jest to kwota istotna, więc zgodnie z polityką rachunkowości będzie ją rozliczać w czasie.
     
  3. Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 i 5.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu (zapis w marcu 2017 r.):
   a) zobowiązanie ogółem 14.760 zł 22
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 2.760 zł 22-2
   c) wartość netto opłaty 12.000 zł 30
   d) zarachowanie opłaty w koszty 12.000 zł 40 30
   e) odniesienie opłaty do rozliczenia w czasie 12.000 zł 64-0 49
2. PK - odniesienie w marcu 2017 r. do kosztów opłaty rocznej
za styczeń-marzec br.:
(12.000 zł : 12 m-cy) × 3 m-ce = 
3.000 zł 55 64-0

Księgowania

Jak zaksięgować roczną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu?

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60