rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017

Podatek dochodowy za 2016 r. w księgach rachunkowych

W księgach rachunkowych którego roku należy wykazać grudniową zaliczkę na podatek dochodowy, która została wpłacona w styczniu 2017 r.? Czy podlega ona wykazaniu w sprawozdaniu finansowym za 2016 r.?

Podatek dochodowy za 2016 r. w księgach rachunkowych
rys. Podatek dochodowy za 2016 r. w księgach rachunkowych

Zaliczkę za ostatni miesiąc (odpowiednio ostatni kwartał) roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Tak więc podatnik, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaliczkę za grudzień 2016 r. (IV kwartał 2016 r.) musiał wpłacić do 20 stycznia 2017 r. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego, jeżeli przed upływem 20 stycznia 2017 r. złożył zeznanie i jednocześnie w tym terminie dokonał zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o PDOP.

W ewidencji księgowej zaliczki na podatek dochodowy mogą być ujmowane w następujący sposób:

   1) zaliczka za ostatni miesiąc lub kwartał 2016 r. w księgach
       rachunkowych 2016 r.:
      - Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu zaliczek
         na podatek dochodowy od osób prawnych);
   2) zapłata zaliczki na rachunek bankowy urzędu skarbowego
       w księgach rachunkowych 2017 r.:
      - Wn konto 22,
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Wielkość podatku dochodowego zaewidencjonowana na koncie 87 powinna odpowiadać wartości podatku wynikającej z zeznania CIT-8. W związku z tym na dzień bilansowy wielkości te należy uzgodnić.

I tak, w sytuacji, gdy z zeznania podatkowego CIT-8 wynika podatek należny większy niż suma należnych zaliczek za okres od początku roku, różnicę pomiędzy tymi wartościami należy ująć w księgach rachunkowych 2016 r., zapisem:

      - Wn konto 87,
      - Ma konto 22.

Natomiast jeżeli podatek należny wynikający z zeznania będzie mniejszy niż suma należnych zaliczek zapłaconych w trakcie roku obrotowego, to w księgach rachunkowych 2016 r. należy dokonać korekty podatku, zapisem:

      - Wn konto 22,
      - Ma konto 87.

Ewentualna dopłata podatku (lub jej zwrot) na rachunek bankowy księgowana jest na ogólnych zasadach w księgach roku, w którym dopłacono podatek lub otrzymano zwrot, a więc bieżąco w księgach 2017 r.

W sprawozdaniu finansowym nadwyżka zaliczkowych wpłat podatku dochodowego nad kwotą rocznego podatku podlega wykazaniu w aktywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji B.II.3 lit. b) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych".

Natomiast w przypadku wystąpienia niedopłaty zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jednostka wykaże w pasywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji B.III.3 lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych".

Podatek dochodowy należny za 2016 r. podlega wykazaniu w rachunku zysków i strat sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji M. "Podatek dochodowy" (wariant kalkulacyjny) lub w pozycji J. "Podatek dochodowy" (wariant porównawczy).

Przedstawione zasady dotyczą jednostek, które są podatnikami podatku dochodowego. Nie dotyczą więc osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych czy spółek osobowych, w których to podatnikami są ich właściciele (wspólnicy).

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60