rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017

Zwrot towaru handlowego na przełomie roku w PKPiR

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. W grudniu 2016 r. dokonałam zwrotu towaru handlowego. Natomiast fakturę korygującą otrzymałam od sprzedającego 2 stycznia 2017 r. - faktura jest wystawiona z datą 21 grudnia 2016 r. Czy w PKPiR zwrot tych towarów należy ująć w grudniu, czy w styczniu?

O momencie skorygowania kosztów zakupu towarów na skutek ich zwrotu sprzedającemu decyduje data otrzymania od sprzedającego faktury korygującej - tak wynika z ustawy o PDOF. Jednak na przełomie roku uzasadnione wątpliwości budzi pozostawienie w kosztach podatkowych towarów, które takim kosztem nigdy nie będą.

U podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów szczegółowe zasady ujmowania kosztów związanych z zakupem towarów handlowych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.). Zgodnie z § 17 ust. 1 tego rozporządzenia, zakup towarów musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30 (dotyczy prowadzenia księgi przez biuro rachunkowe lub na zasadach określonych dla takich biur), niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Zakup towarów handlowych wpisuje się do PKPiR na zasadach określonych w § 16, w kolumnie 10. Zatem w przypadku, o którym mowa w pytaniu, towar z chwilą zakupu był wpisany do PKPiR jako koszt. Obecnie, w związku ze zwrotem tego towaru, należy dokonać korekty kosztów. Przepisy rozporządzenia jednak nie precyzują, jak tego dokonać. Do tego typu zdarzeń odnosi się ustawa o PDOF.

Aktywne druki i formularze Wzór podatkowej księgi przychodów
i rozchodów dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl
w dziale Podatki dochodowe

paragraf Zgodnie z art. 22 ust. 7c ustawy o PDOF, jeśli korekta kosztu uzyskania przychodów (w tym odpisu amortyzacyjnego) nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

W świetle przepisów ustawy o PDOF, korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli nie jest ona wynikiem błędu rachunkowego albo innej oczywistej omyłki. Jeżeli w powyższym okresie rozliczeniowym podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota tych kosztów jest niższa niż kwota zmniejszenia (kwota korekty), wówczas podatnik zwiększa przychody o kwotę tej korekty.

Z pytania wynika, że powodem korekty kosztów był zwrot towaru handlowego, udokumentowanego wystawioną przez sprzedawcę fakturą korygującą. Stosownie zatem do przepisów ustawy o PDOF, zmniejszenia kosztów należało dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał fakturę korygującą, tj. w styczniu 2017 r., wpisując w kolumnie 10 wartość (bez VAT) wynikającą z faktury na czerwono lub ze znakiem minus.

Jeśli w styczniu 2017 r. podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów była niższa niż kwota wynikająca z otrzymanej faktury korygującej, wówczas podatnik powinien zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. Powyższe zasady nie budzą wątpliwości.

Rozważenia wymaga jednak kwestia, czy pozostawienie w kosztach podatkowych 2016 r. zwróconego towaru jest zasadne. Czy towar ten należało ująć w spisie z natury pomimo, iż nie znajdował się w tym czasie w jednostce? Niestety, żadne przepisy ww. rozporządzenia w sprawie PKPiR nie odnoszą się do omawianego przypadku. Naszym zdaniem, najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie ujęcie takiego towaru w spisie z natury - w takim przypadku podatnik prawidłowo ustali dochód, bowiem zwrócony w 2016 r. towar zostanie z kosztów uzyskania przychodów tego roku (2016 r.) wyłączony (poprzez różnice remanentowe). Z kolei otrzymaną w styczniu 2017 r. fakturę korygującą podatnik - zgodnie z ww. zasadami korekty wynikającymi z ustawy o PDOF - ujmie w styczniu w kolumnie 10 ze znakiem minus lub zapisem czerwonym. W 2017 r. wartość towaru poprzez różnice remanentowe "wyzeruje się" w kosztach - będzie to sytuacja prawidłowo odzwierciedlająca stan faktyczny. Jeśli wartość zwróconego towaru jest istotna, podatnik ma możliwość - zawiadamiając urząd skarbowy - sporządzić spis z natury na koniec miesiąca i wcześniej dokonać stosownego uwzględnienia tej korekty poprzez różnice remanentowe.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60