rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Jakie jednostki stosują obowiązkowo Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?

W trakcie badania sprawozdania finansowego biegły rewident zasugerował, żebyśmy stosowali rozwiązania zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Jesteśmy dużą spółką z o.o. i prowadzimy działalność budowlaną, więc chyba nie mamy obowiązku stosować MSR? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1110157)

Jeżeli uczestnicy forum nie spełniają warunków określonych w ustawie o rachunkowości do stosowania obligatoryjnie lub dobrowolnie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) zamiast przepisów tej ustawy, to przyjęcia MSR nie może nakazać biegły rewident badający sprawozdanie finansowe. Również obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta w żaden sposób nie wpływa na konieczność stosowania zasad wynikających z MSR. Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe może jednak zasugerować, aby w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy lub Krajowymi Standardami Rachunkowości (KSR) stosować rozwiązania zawarte w MSR.

W ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) zostały wskazane tylko dwa rodzaje jednostek, które mają obowiązek stosować MSR zamiast ustawy o rachunkowości. Są to podmioty określone w art. 55 ust. 5 tej ustawy. W świetle tego przepisu obligatoryjnie regulacje zawarte w MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych stosują:

a) emitenci papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości,

b) banki.

Ustawodawca określił również katalog jednostek, które mogą dobrowolnie sporządzać jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. Są to podmioty wymienione w art. 45 ust. 1a, 1b i 1e oraz art. 55 ust. 6 i 7 ustawy o rachunkowości (patrz ramka). Przy czym decyzję w sprawie sporządzania jednostkowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR podejmuje odpowiednio organ zatwierdzający lub organ zatwierdzający jednostki dominującej (art. 45 ust. 1c i art. 55 ust. 8 ustawy).


Jednostki, które nie spełniają warunków określonych w ustawie o rachunkowości, nie mogą przyjąć dobrowolnie do sporządzania sprawozdań finansowych innych przepisów niż przepisy tej ustawy, w tym również MSR.


W oparciu o art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości podmioty, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, stosują wówczas przepisy tej ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie w zakresie nieuregulowanym przez MSR.

Należy zwrócić uwagę, że pozostałe jednostki, a zatem te podmioty, które nie zostały wskazane w ustawie o rachunkowości jako obligatoryjnie lub dobrowolnie stosujące MSR, mogą korzystać z rozwiązań przyjętych w MSR, jednak tylko w stosunku do zagadnień, które nie zostały uregulowane w ustawie o rachunkowości, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w KSR. Wynika to z art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Wymaga jednak podkreślenia, że jest to prawo, a nie obowiązek. Jeśli jednostka skorzysta z tej możliwości, musi fakt ten opisać w zasadach (polityce) rachunkowości.

Podmioty, które mogą stosować dobrowolnie MSR zamiast ustawy o rachunkowości

Dobrowolnie MSR stosuje się do:

a) jednostkowych sprawozdań finansowych:
- emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 45 ust. 1a ustawy),
- jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1b ustawy),
- oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1e ustawy),
b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych:
- emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 55 ust. 6 ustawy),
- jednostek dominujących niższego szczebla, wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 55 ust. 7 ustawy).

www.PoradnikKsiegowego.pl - MSR i KSR:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60