rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. - czas dla niektórych branż na złożenie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zobacz więcej) Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Uwaga: 28 lutego 2021 r. upływa termin złożenia dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorcę, który chce skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS (czytaj więcej) Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017

Przychody według MSR - ustalanie wysokości przychodu ze sprzedaży

Ustalenie kwoty przychodu kwalifikującego się do ujęcia w rachunku zysków i strat regulowane jest przez MSR 18 "Przychody". Zgodnie z ogólną zasadą przyjętą w tym standardzie (paragraf 9) "wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej". Kwota przychodu wynika zazwyczaj z umowy między jednostką gospodarczą a kupującym, czego odzwierciedleniem jest wystawiona faktura. W wielu przypadkach wartość wskazana na fakturze nie podlega korektom, ponieważ płatność dokonywana jest przez kupującego w momencie transakcji bądź bezpośrednio po niej. W takim przypadku kwota netto z faktury odzwierciedla wartość godziwą należnej zapłaty, czyli wysokość przychodu. Niekiedy przeprowadzane transakcje wymagają jednak oceny oraz ustalenia kwoty przychodu do ujęcia dla potrzeb MSSF, która może znacząco różnić się od kwoty netto uwidocznionej na fakturze sprzedaży.

1. Sprzedaż z odroczonym terminem płatności

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności (sprzedaż potwierdzona fakturą, kredyt kupiecki, faktura z odroczoną zapłatą), gdzie termin zapłaty jest opóźniony w stosunku do realizacji dostawy stanowi bardzo popularną formę transakcji, zwłaszcza między przedsiębiorstwami.

Jeżeli termin zapłaty jest stosunkowo krótki, to kwota uwidoczniona na fakturze zbliżona jest do wartości godziwej zapłaty należnej sprzedawcy. W sytuacji jednak, gdy wpływ środków pieniężnych ma nastąpić po pewnym czasie, wartość godziwa zapłaty może być niższa niż kwota nominalna z dokumentu sprzedaży. W takim przypadku sprzedawca finansuje kupującego i w związku z tym MSSF wymagają określenia przychodu ze sprzedaży w drodze zdyskontowania przyszłej płatności (pojedynczej lub kilku ratalnych).

Sprzedaż potwierdzona fakturą wymaga od kierownictwa jednostki gospodarczej oceny czy w związku z odroczonym terminem płatności wartość godziwa zapłaty różni się znacząco od kwoty nominalnej i czy w związku z tym przedsiębiorstwo powinno wprowadzić odpowiednie korekty dla odzwierciedlenia tego problemu. Jednostka oceny tej może dokonać odpowiadając na trzy zasadnicze pytania.


1. Czy transakcje z odroczonym terminem płatności są znaczącym zjawiskiem w danym podmiocie?

Konieczność korekt może się wiązać z występowaniem pojedynczych transakcji sprzedaży na znaczące kwoty bądź też występowaniem drobniejszych transakcji, które łącznie stanowią znaczącą część sprzedaży podmiotu.

Przykład

Spółka "X" sprzedała specjalistyczny piec do wypalania ceramiki za kwotę netto: 6 mln zł. Umowa z kontrahentem przewiduje 2 płatności:

 • 3 mln zł - w ciągu 5 dni od dnia wystawienia faktury,
   
 • 3 mln zł - po roku od realizacji transakcji.

Każda z płatności powiększona zostanie o VAT. Produkcja i sprzedaż tego typu urządzeń stanowią podstawowy obszar działalności spółki "X". W trakcie roku sprzedaje ona kilka tego typu urządzeń.

W przedstawionej sytuacji sprzedaż z odroczonym terminem płatności stanowi znaczącą część sprzedaży jednostki, w związku z tym konieczne mogą być korekty do przychodu ze sprzedaży, aby odzwierciedlić wymagania MSSF.

Przykład

Spółka "Y" produkuje i sprzedaje drobny sprzęt medyczny, który dostarcza do placówek zdrowia. Dział sprzedaży szacuje, że ok 70% transakcji to transakcje z przedpłatą lub zapłatą w ciągu 2 miesięcy po zrealizowaniu sprzedaży. Pozostała część (30%), stanowiąca kilka tysięcy drobniejszych transakcji, to sprzedaż ratalna. Sprzedaż ratalna przewiduje rozbicie kwoty uwidocznionej na fakturze na kilka lub kilkanaście comiesięcznych lub kwartalnych płatności.

W przedstawionej sytuacji pojedyncze transakcje mogą być nieistotne, jednak ze względu na ich liczebność kierownictwo jednostki powinno zastanowić się nad odpowiednimi korektami dla potrzeb MSSF.


2. Czy termin do zapłaty jest na tyle znaczący, że efekt dyskontowania zmieniałby znacząco wartość ujętych przychodów?

Odroczenie płatności o dwa tygodnie bądź miesiąc zazwyczaj nie ma znaczącego wpływu na ujmowane kwoty przychodu, zwłaszcza gdy na rynku dominują niskie stopy procentowe, a kontrahenci mają stabilną sytuację finansową. Jednak odroczenie zapłaty na dłuższy okres (3, 6 czy 9 miesięcy) może zmieniać przychody znacząco. Zakładając, że stopa do dyskontowania wynosiłaby 6%, przedsiębiorstwo sprzedające swoje wszystkie produkty z 3-miesięcznym terminem zapłaty powinno zmniejszyć swoje przychody ze sprzedaży o ok 1,48%, podmiot sprzedający wszystkie produkty z 6-miesięcznym terminem o 2,91%, a z 9-miesięcznym o 4,3%. Im wyższa stopa procentowa i dłuży termin zapłaty, tym kwota korekty byłaby wyższa.

Standardy międzynarodowe nie narzucają żadnego terminu (jak również wysokości stopy procentowej), od przekroczenia którego konieczne byłoby dyskontowanie kwot uwidocznionych na dokumentach sprzedaży. To zatem po stronie kierownictwa leży ocena czy okres odroczonej płatności miałby wpływ na ujęte przychody. Ocena taka powinna uwzględniać nie tylko praktykę sprzedaży, ale również skalę odroczonych płatności. W przedsiębiorstwie, w którym sprzedaż z dłuższym terminem płatności (np. powyżej 3 miesięcy) występuje sporadycznie, można przyjąć w polityce rachunkowości dłuższe terminy, po przekroczeniu których następować będzie korekta (np. 6 miesięcy). Oczywiście w takim przypadku należy rozważyć konieczność dyskontowania, gdy kwota transakcji z odroczonym terminem płatności jest bardzo duża.

Przykład

Spółka "Z" produkuje i sprzedaje wyroby papiernicze. 90% sprzedaży stanowi sprzedaż z odroczonym terminem płatności (pozostała część to przedpłaty lub zapłaty niezwłocznie po ujęciu sprzedaży). Z faktur przewidujących odroczenie płatności, 99% to faktury z terminem zapłaty do 3 miesięcy.

W przedstawionej sytuacji zarząd może przyjąć termin nawet 12 miesięcy jako wyznacznik okresu, po przekroczeniu którego będzie dyskontował płatności od określonej kwoty. Jeżeli jednak pojawiłaby się sprzedaż na znaczną kwotę (np. sprzedaż nieruchomości z terminem zapłaty do 9 miesięcy), to transakcja taka powinna podlegać odrębnej ocenie.

Możliwość pominięcia dyskontowania w przypadku odroczenia terminu płatności wynika z zasad przyjętych w MSR 8, który w paragrafie 8 stwierdza: "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej stanowią kompletny zbiór zasad (polityki) rachunkowości, których zastosowanie, zdaniem IASB, decyduje o przydatności i wiarygodności informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Powyższe zasady nie muszą być stosowane, jeśli skutek ich zastosowania jest nieistotny (…)" (pogrubienie red.).

MSSF nie wskazują jednoznacznie, jakie przychody lub jaka część sprzedaży może być określona jaka nieistotna i nie podlegać dyskontowaniu, jakie kwoty, jak również jakie terminy płatności należy uznać za znaczące. To kierownictwo jednostki powinno przyjąć w polityce rachunkowości jakie kryteria brane są pod uwagę przy określaniu takiej wielkości. Oczywiście kryteria te mogą być zróżnicowane.


3. Czy w związku z odroczeniem płatności jednostka gospodarcza otrzyma dodatkową kompensatę w postaci odsetek lub dodatkowego wyrównania?

Istnienie odrębnego elementu odzwierciedlającego finansowanie powoduje, że element finansowania kontrahenta jest już osobno uwzględniony. W związku z tym nie ma konieczności wyodrębniania go w procesie dyskontowania.

Przykład

Spółka "R" sprzedaje produkty kontrahentom, przyznając im 2-miesięczne terminy płatności. Umowy sprzedaży przewidują zazwyczaj, że kontrahent może odroczyć płatność do 6 miesięcy, przy czym w takiej sytuacji jednostka może naliczyć mu odsetki umowne za każdy dzień wydłużenia płatności ponad 2 miesiące. Praktyka jednostki pokazuje, że wielu kontrahentów (ok 40%) korzysta z możliwości odroczenia płatności.

W przedstawionej sytuacji, mimo że znacząca część płatności w związku ze sprzedażą może być regulowana po dłuższym okresie, jednostka nie musi uwzględniać dyskontowania, jeżeli dodatkowe płatności odsetkowe są realizowane na zawartych transakcjach.

2. Dyskontowanie zapłaty na podstawie stopy procentowej

Konieczność dyskontowania zapłaty wynika z ekonomicznego zjawiska dotyczącego ryzyka i wartości pieniądza w czasie. Określona kwota posiadana dzisiaj (np. 50 zł) ma większą wartość niż ta sama kwota, jeżeli mamy ją otrzymać za rok. Mając dzisiaj: 50 zł możemy tę kwotę zainwestować, złożyć na lokacie bądź też wykorzystać do zapłaty naszego kredytu, w związku z czym nie będziemy musieli płacić na nim odsetek. Z kolei przyszła płatność (np. za rok) obarczona jest dodatkowym ryzykiem, że kontrahent nie wywiąże się z płatności (np. zbankrutuje). Uwzględniając to zjawisko MSSF wymagają od podmiotów stosujących te regulacje właściwego ujęcia przychodu ze sprzedaży. Transakcja sprzedaży za: 100 zł (netto), z terminem płatności na rok może być rozbita na dwie ekonomiczne transakcje:

1) hipotetyczną sprzedaż za gotówkę dzisiaj (np. za kwotę: 95 zł), oraz

2) hipotetyczną pożyczkę w dniu sprzedaży (w kwocie: 95 zł), którą udzielilibyśmy temu samemu kontrahentowi na rok, w zamian za co otrzymamy w przyszłości: 100 zł (95 zł pożyczki i hipotetyczne odsetki w kwocie: 5 zł, odzwierciedlające finansowanie kontrahenta przez rok).

MSR 18 wskazuje na dwie podstawowe stopy procentowe, które mogą być wykorzystane w procesie dyskontowania. Stopy te ustala się na poziomie:

1) dominującej stopy procentowej stosowanej do podobnego instrumentu finansowego wyemitowanego przez wystawcę posiadającego podobną wiarygodność kredytową; lub

2) stopy procentowej dyskontującej wartość nominalną instrumentu finansowego do bieżącej, gotówkowej ceny sprzedaży dóbr lub usług.

Pierwsza stopa procentowa bazuje na założeniu, że oprocentowanie hipotetycznej pożyczki powinno być równe oprocentowaniu, jakie kontrahent musiałby zapłacić na rynku. Przykładem takiej stopy może być oprocentowanie kredytów operacyjnych zaciąganych ostatnio przez kontrahenta.

Przykład

6 lutego 2017 r. spółka "S" sprzedała kontrahentowi towar za kwotę: 1 mln zł (kwota netto) z terminem płatności za 6 miesięcy. Wartość sprzedanego towaru w cenie nabycia to: 800 tys. zł. Stopa charakterystyczna dla kontrahenta wynosi 6% w skali roku. W związku z istotnym odroczeniem płatności i istotną kwotą wartość przychodu ze sprzedaży dla potrzeb MSSF powinna wynosić: 1 mln : (1 + 0,06 : 2) = 970.873 zł. Korekta, którą należałoby uwzględnić dla potrzeb ujęcia przychodu, to kwota: 1 mln zł - 970.873 zł = 29.127 zł. Przykładowe zapisy księgowe dla tej transakcji będą następujące:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS - sprzedaż towarów:      
a) kwota brutto z faktury sprzedaży
1.230.000 zł 20 "Rozrachunki z odbiorcami"  
b) kwota netto - przychód dla potrzeb podatkowych
1.000.000 zł   73-0 "Sprzedaż towarów"
c) VAT należny
230.000 zł   22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego"
2. WZ - wydanie sprzedanych towarów 800.000 zł 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabywca)" 33 "Towary"
3. PK - korekta przychodów ze sprzedaży dla potrzeb MSSF 29.127 zł 78-1 "Korekta sprzedaży towarów"* 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
78-1 - konto korygujące do konta 73-0 dla potrzeb MSSF; saldo tego konta na dzień bilansowy (do rachunku zysków i strat MSSF) pomniejszy saldo konta 73-0.

Początkowa korekta przychodu i wartości należności podlega ujęciu (stopniowo lub jednorazowo) w przychody z tytułu odsetek. Jeśli sprzedaż towaru i wpływ należności nastąpią w tym samym okresie sprawozdawczym, to zapisy będą następujące:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - rozliczenie korekty początkowej przychodów 29.127 zł 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności" 75-0-3 "Przychody z tytułu odsetek"

Alternatywą wobec powyższych zapisów prowadzonych na bieżąco może być ujęcie korekt do przychodów na koniec okresu sprawozdawczego. Jeśli sprzedaż towaru i wpływ należności nastąpią w tym samym okresie sprawozdawczym, to zapisy będą następujące:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - rozliczenie korekty początkowej przychodów 29.127 zł 78-1 "Korekta sprzedaży towarów" 75-0-3 "Przychody z tytułu odsetek"

Jeżeli ujęcie przychodu ze sprzedaży i zapłata następowałyby w różnych okresach sprawozdawczych, to jednostka powinna rozliczyć odsetki w kwocie: 29.127 zł na te okresy. Przykładowo odsetki byłyby rozłożone na poszczególne kwartały 2017 r. w następujący sposób (z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej):

I kwartał 2017 r. 8.487 zł
II kwartał 2017 r. 14.745 zł
III kwartał 2017 r. 5.895 zł
Razem _________
29.127 zł

W praktyce wykorzystanie pierwszej stopy procentowej wskazanej w MSR 18 (stopy procentowej charakterystycznej dla kontrahenta) może być utrudnione ze względu na brak informacji dotyczących oprocentowania jego zobowiązań. W takim przypadku jednostka powinna rozważyć wykorzystanie stopy oszacowanej dla tego podmiotu np. stopy WIBOR (odpowiadającej terminowi zapłaty) i marży ryzyka, która może być określona różnie w zależności od tego, jakimi informacjami dysponuje jednostka. W niektórych przypadkach marża może być ustalona jako średnia marża dla sektora, w którym dłużnik prowadzi działalność.

Alternatywą może być wykorzystanie drugiej stopy procentowej podanej w standardzie - stopy procentowej dyskontującej wartość nominalną instrumentu finansowego do bieżącej, gotówkowej ceny sprzedaży dóbr lub usług. To rozwiązanie może się pojawić zwłaszcza, gdy podmiot stosuje politykę rabatów dla kontrahentów uzależnionych od terminu zapłaty.

Przykład

6 lutego 2017 r. spółka "M" sprzedała kontrahentowi towar za kwotę: 1 mln zł (kwota netto) z terminem płatności za 6 miesięcy. Wartość sprzedanego towaru w cenie nabycia to: 800 tys. zł. W przypadku zapłaty za towar w ciągu tygodnia od realizacji sprzedaży spółka "M" udzieliłaby rabatu w wysokości 3,5%.

W tej sytuacji gotówkowa cena sprzedaży wynosiłaby dla kwoty transakcji netto: 1 mln zł - 0,035 × 1 mln zł = 965 tys. zł. Ujęcie dyskonta (35 tys. zł) przebiegałoby jak w przedstawiony powyżej sposób (początkowo korekta należności i przychodu ze sprzedaży, a następnie rozliczenie odpisu należności w przychody z tytułu odsetek).

W przypadku gdy jednostka zna zarówno stopę charakterystyczną dla kontrahenta, jak i stopę odzwierciedlającą rabat, który zostałby udzielony przy płatności natychmiastowej (sytuacje występujące rzadko), kierownictwo powinno zdecydować, którą stopę zastosować (MSR 18 nie narzuca kolejności wyboru). Wydaje się, że podstawowym kryterium decyzji powinna być tutaj wiarygodność ustalenia stóp.

3. Poziom ujmowania korekt przychodów z transakcji sprzedaży

Istotnym elementem związanym z korektą przychodów jest poziom ich ustalania i ujmowania. Jednostka gospodarcza może ujmować korekty indywidualnie dla poszczególnych transakcji sprzedaży, które zidentyfikowano jako wymagające korekty (rozwiązanie zaprezentowane w poprzednim punkcie). Alternatywnym podejściem może być ujęcie korekt na poziomie danych zagregowanych, statystycznych. Rozwiązanie takie może być znaczącym ułatwieniem w pracy księgowego, a jednocześnie pozwala na odzwierciedlenie istoty wymagań stawianych przez regulacje międzynarodowe.

Przykład

Spółka "N" sprzedała w 2016 r. swoje wyroby, ujmując przychód na kwotę: 40 mln zł (sprzedaż na podstawie faktur). 25% z tej kwoty stanowiła sprzedaż z długim terminem płatności przekraczającym 3 miesiące. W przypadku zapłaty natychmiastowej tego typu należności (w ciągu 7 dni od dnia dostawy) jednostka "N" udziela 4% rabatu, co dokumentuje fakturą korygującą wystawianą dla kontrahenta.

Na dzień bilansowy jednostka wykazuje należności z tytułu dostaw i usług, jednak jedynie pojedyncze z nich na nieznaczącą kwotę to należności z dłuższym terminem płatności.

W przedstawionej sytuacji, chcąc odzwierciedlić wymagania MSR 18, do sprawozdania finansowego za 2016 r. jednostka powinna przeprowadzić następujące korekty:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - rozliczenie korekty początkowej przychodów: 40 mln zł × 25% × 4% = 400.000 zł 78-0 "Korekta sprzedaży produktów" 75-0-3 "Przychody z tytułu odsetek"

Oczywiście, jeżeli na dzień bilansowy jednostka wykazywałaby jakieś należności z tytułu dostaw i usług, dla których w momencie ujęcia przewidziany byłby długi termin zapłaty, jednostka powinna skorygować również kwotę należności wykazywanych w bilansie i kwotę przychodu ze sprzedaży. Należy podkreślić, że korekta do należności nie jest w analizowanym kontekście kosztem, lecz korektą przychodu (wynika z długiego terminu płatności określonego w umowie z kontrahentem). Od strony technicznej korekta ta mogłaby być bezpośrednio ujęta na koncie przychodów ze sprzedaży produktów (np. 70-0) i w analityce oznaczona jako pomniejszenie przychodów dla potrzeb MSSF.

4. Korekta przychodów w przypadku rabatów handlowych i hurtowych

Obok ewentualnej korekty związanej z odroczonym terminem płatności na szczególną uwagę zasługują również rabaty handlowe i hurtowe. Wysokość przychodu ze sprzedaży dla potrzeb MSSF ustala się uwzględniając kwoty rabatów handlowych oraz rabatów hurtowych przyznanych przez jednostkę gospodarczą kontrahentom. Korekta przychodów w przypadku udzielania rabatów wydaje się być oczywista, jednak pewne problemy wiążą się z momentem ujęcia zmniejszenia przychodów.

Przykład

Spółka "P" sprzedaje swoje wyroby stosując określone narzędzia sprzedaży. Jednym z nich jest udzielenie rabatu, jeśli dany kontrahent zakupi w ciągu 3 kolejnych miesięcy produkty spółki za kwotę przynajmniej: 100 tys. zł. W takim przypadku:

wariant 1: w trakcie kolejnego miesiąca spółka obniża mu cenę sprzedaży o 3% dla każdej nowej sprzedaży w tym okresie,
wariant 2: spółka udziela rabatu 2% dla największego zrealizowanego zamówienia w 3 miesięcznym okresie (wystawia fakturę korygującą), w którym zrealizowano sprzedaż.

Przedstawione powyżej rabaty nie sprawiają zazwyczaj księgowych problemów, gdy sprzedaż i związany z nim rabat ujmowane są w jednym okresie sprawozdawczym (poszczególne faktury sprzedaży zostaną skorygowane przez ewentualne faktury korygujące). Problemy z właściwym ujęciem sprzedaży mogą pojawić się jednak, gdy część sprzedaży upoważniająca do rabatu jest ujmowana w okresie sprawozdawczym poprzedzającym okres, w którym zostaje ustalony i naliczony rabat. W takim przypadku zasadniczym pytaniem jest to, czy rabat powinien być ujęty w momencie jego naliczenia, czy też w okresie, gdy sprzedaż upoważniająca do rabatu jest ujmowana. O ile sprawa wydaje się być oczywista dla wariantu 2, gdy faktura korygująca wystawiana byłaby dla największej transakcji z IV kwartału poprzedniego roku (korekta przychodów IV kwartału), o tyle wątpliwości mogą wiązać się z rabatem wynikającym z wariantu 1, jak również z sytuacją, gdy okres 3-miesięczny, wskazany w wariancie 2, obejmuje np. listopad, grudzień i styczeń kolejnego roku.

Od strony koncepcyjnej rabat w wariancie 2 może być przypisany do największej przeprowadzonej transakcji, jak również łącznie do wszystkich transakcji generujących przychód w wysokości: 100 tys. zł. Analogicznie obniżka ceny sprzedaży w wariancie 1 może być traktowana jako element transakcji po obniżonej cenie w kolejnym miesiącu, jak również jako korekta przypisana do zrealizowanej sprzedaży na poziomie 100 tys. zł.

MSR 18 nie narzuca żadnego rozwiązania pod względem ujęcia rabatu (korekty), w związku z czym kierownictwo jednostki, bazując na racjonalnych przesłankach, powinno rozważyć moment ujęcia rabatu (przypisanie do określonego okresu sprawozdawczego lub jego podział na dwa okresy).

W niektórych przypadkach uzasadnione może być skorygowanie przychodów ujętych w danym okresie sprawozdawczym, mimo że rabat zostanie ustalony i naliczony dopiero w kolejnym okresie sprawozdawczym. Taka sytuacja pojawi się zazwyczaj, gdy na dzień bilansowy spełnione są kryteria naliczenia rabatu (np. zrealizowano do dnia bilansowego określoną sprzedaż uprawniającą do rabatu), jak również można wiarygodnie określić jego wysokość. Jeżeli kryteria te nie byłyby spełnione na dzień bilansowy, to ujęcie rabatu pojawi się w kolejnym okresie sprawozdawczym.

www.PoradnikKsiegowego.pl - MSR i KSR:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.