rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018

Ewidencja zwrotu akcyzy w związku z dokonaniem WDT

Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż samochodów. W ostatnim czasie dokonaliśmy wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych samochodów. W związku z ich wywozem za granicę zamierzamy wystąpić do właściwego urzędu z wnioskiem o zwrot akcyzy. W składanym wniosku szacujemy kwotę zwrotu akcyzy i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające wywóz towarów. Czy szacowaną akcyzę należy zarachować w momencie złożenia wniosku jako rozliczenia międzyokresowe, czy też księgować tylko w momencie jej zwrotu na nasze konto?

Zwrot akcyzy - regulacje ustawowe

Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz.43 ze zm.), zwrot akcyzy przysługuje podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel i który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju. Zwrot taki przysługuje również wtedy, gdy dostawa wewnątrzwspólnotowa albo eksport są realizowane w imieniu tego podmiotu.

W tym celu podmiot składa wniosek o zwrot akcyzy zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (Dz. U. nr 32, poz. 246 ze zm.), właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

wykrzyknik Zwrot podatku akcyzowego przysługuje tylko na samochody osobowe niezarejestrowane wcześniej na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Podmiot ubiegający się o zwrot akcyzy jest obowiązany posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, którymi są w szczególności: dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem. Do wniosku o zwrot podmiot powinien również załączyć dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy.

Podatnik, składając wniosek o zwrot akcyzy, nie dokonuje szacowania wysokości zwrotu, lecz wskazuje we wniosku żądaną kwotę akcyzy, która została zapłacona na konto urzędu skarbowego, co potwierdza stosownym dowodem zapłaty akcyzy lub fakturą z wykazaną kwotą akcyzy.

Zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie niższej niż minimalna kwota zwrotu, tj. kwota stanowiąca równowartość w złotych polskich 10 euro wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia złożenia wniosku.

Zwrot akcyzy w księgach rachunkowych

Jak wynika z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Przyjmując, że zapłacona przy nabyciu pojazdów akcyza pierwotnie zwiększyła cenę nabycia (zakupu), w momencie ich zbycia wartość ta zostanie odniesiona w ciężar konta 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)". Tak więc zwrot akcyzy otrzymany wskutek dokonania WDT tych pojazdów, w naszej ocenie należy ująć na zmniejszenie wartości sprzedanych towarów, czyli po stronie Ma konta 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)".

W omawianej sytuacji w księgach rachunkowych można dokonać zapisów już w momencie złożenia wniosków o zwrot akcyzy. Wówczas wykazaną we wniosku kwotę akcyzy do zwrotu można ująć zapisem:

      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Kwota akcyzy do zwrotu od sprzedanych
         w ramach WDT samochodów),
      - Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe".

Następnie przyznaną kwotę zwrotu można zaksięgować:

      - Wn konto 65,
      - Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)".

Ewentualną różnicę pomiędzy wnioskowaną kwotą zwrotu a kwotą przyznaną do zwrotu można zaksięgować:

      - Wn/Ma konto 65,
      - Ma/Wn konto 22.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60