rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017

Ujęcie w księdze podatkowej kosztów przesyłek

W ramach działalności gospodarczej ponoszę różne koszty przesyłek. Dotyczą one transportu zakupionych towarów i materiałów, pozostałych składników niebędących towarami ani materiałami, a także sprzedanych towarów. W których kolumnach księgi powinienem ujmować poszczególne koszty przesyłek?

Z ust. 11 objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że kolumna 11 "Koszty uboczne zakupu" jest przeznaczona do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem. Jako przykład tego rodzaju kosztów wskazane są koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze. Tym samym koszty przesyłki zakupionych towarów i materiałów Czytelnik obowiązany jest wykazywać w tej kolumnie. Przy czym kolumna 11 jest przeznaczona do ujmowania kosztów ubocznych związanych wyłącznie z zakupem towarów handlowych oraz materiałów. Gdy koszty przesyłki związane są z zakupem składników majątku innych niż towary handlowe i materiały, Czytelnik powinien ująć je w księdze w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Kolumna 13 jest również właściwa do wykazywania kosztów przesyłki przy sprzedaży towarów, tj. gdy sprzedawane towary są przesyłane do klienta, np. za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki sprzedawanych towarów nie są wydatkami związanymi z zakupem tych towarów, wobec czego Czytelnik nie powinien ujmować ich w kolumnie 11 księgi, lecz w kolumnie 13.

Warto dodać, że gdyby sprzedawca otrzymał od nabywcy towarów zwrot poniesionych przez siebie kosztów przesyłki, wówczas u sprzedawcy powstanie z tego tytułu przychód, który podlega wpisaniu w księdze w kolumnie 8 "Pozostałe przychody".

Przykład

Podatnik prowadzi sklep stacjonarny i internetowy.

  1. W dniu 9 października 2017 r. firma X Sp. z o.o. wystawiła podatnikowi fakturę, na której widniały towary handlowe w kwocie 25.000 zł netto oraz koszt ich przesyłki w kwocie 1.200 zł netto.
     
  2. W dniu 17 października 2017 r. firma Y Jan Nowak wystawiła podatnikowi fakturę za przesyłkę kurierską. Przedmiotem przesyłki były towary handlowe sprzedane przez podatnika kontrahentowi. Kwota usługi kurierskiej wyniosła 1.100 zł netto.
     
  3. W dniu 20 października 2017 r. firma Z s.c. wystawiła podatnikowi fakturę na zakupione przez niego artykuły do sprzątania biura. Na fakturze widniały artykuły do sprzątania biura na kwotę 213,15 zł netto oraz koszty ich przesyłki do podatnika w kwocie 30 zł netto. Łączna wartość faktury wyniosła 243,15 zł netto.
Ewidencja w księdze podatkowej za październik 2017 r.
Lp. Data
zdarzenia gospo-
darczego
Nr
dowodu księgo-
wego
Kontrahent Opis
zdarze-
nia gospo-
darczego
Przychód
imię i naz-
wisko (firma)-
adres wartość sprze-
danych towarów i usług
pozosta-
łe przy-
chody
razem przy-
chód (7+8)
 zł gr  zł gr  zł gr
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1238 9.10.2017 r. 1234/17 X
Sp. z o.o.
ul. Piękna 52,
Warszawa

zakup towarów handlowych i koszty ich przesyłki

...
1434 17.10.2017 r. 658/17 Y
Jan Nowak
ul. Miła 12, Warszawa

przesyłka kurierska sprzedanych towarów

...
1489 20.10.2017 r. 4523/17 Z
s.c.
ul. Ładna 18, Warszawa

zakup artykułów do sprzątania biura i koszt ich przesyłki


Zakup towarów handlo-
wych i ma-
teriałów wg cen zakupu
Koszty uboczne zakupu Wydatki (koszty) Koszty
działalności badawczo-
-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym
Uwagi
wynagrodzenia w gotówce i w naturze pozostałe wydatki razem wydatki (12+13) opis
kosztu
wartość
 zł gr  zł gr  zł gr  zł gr  zł gr  zł gr  zł gr
10 11 12 13 14 15 16 17

25.000

00

1.200

00

...

1.100

00

1.100

00

...

243

15

243

15

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60