rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zakładowy plan kont - część I - Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (224) z dnia 20.04.2008

WZORCOWY WYKAZ KONT

Podstawą opracowania zakładowego planu kont (ZPK) jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) - według stanu prawnego na dzień 31 marca 2008 r. Ponadto uwzględniono również przepisy:

1) ustawy o podatku od towarów i usług (skrót: ustawa o VAT) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy - w zakresie, w jakim mają wpływ na przebieg księgowań dostaw i nabyć,

2) ustawy o podatku akcyzowym - w zakresie jak w pkt 1,

3) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (skrót: updop) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (skrót: updof) - w zakresie dotyczącym m.in. momentu sprzedaży, obejmowania akcji lub udziałów w spółkach w zamian za wkład niepieniężny,

4) ustawy Kodeks spółek handlowych (skrót: K.s.h.) - w zakresie szczegółowych rozwiązań dotyczących ewidencji kapitałów i ich zmian przez spółki handlowe (osobowe i kapitałowe),

5) Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (skrót: MSR) - w zakresie dopuszczonym art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, tj. w przypadku braku właściwego krajowego standardu,

6) inne - w zakresie niezbędnym dla potrzeb ewidencji, powoływane przy wyjaśnianiu poszczególnych kwestii.

Zaproponowany przez nas ZPK nie jest obowiązkowy. Może jednak być pomocny przy opracowywaniu zakładowego planu kont (wymaganego art. 10 ust. 1 pkt 3a ustawy o rachunkowości) przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą (zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową) lub jednostki prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie (np. w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa), tzn. przede wszystkim przez: spółki handlowe osobowe i kapitałowe (również spółki „w organizacji"), przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, w tym mieszkaniowe, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ).

Wykaz kont Nazwa konta
mini-
malny
podsta-
wowy
rozsze-
rzony
Zespół 0 - Aktywa trwałe
01 01   Środki trwałe
    01-1 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
    01-2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
    01-3 Urządzenia techniczne i maszyny
    01-4 Środki transportu
    01-5 Inne środki trwałe (w tym inwentarz żywy zaliczany do środków trwałych)
02 02-0   Wartości niematerialne i prawne
    02-1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
    02-2 Wartość firmy
    02-3 Inne wartości niematerialne i prawne
03 03   Długoterminowe aktywa finansowe
    03-1 Udziały lub akcje
    03-2 Inne papiery wartościowe
    03-3 Udzielone pożyczki
    03-4 Inne długoterminowe aktywa finansowe
  03-5 03-5 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (ewidencja szczegółowa powinna być podporządkowana ewidencji na kontach od 03-1 do 03-4)
04 04   Inwestycje w nieruchomości i prawa
    04-1 Nieruchomości
    04-2 Wartości niematerialne i prawne
07 07-0   Odpisy umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa
  07-1 07-1 Odpisy umorzeniowe środków trwałych (ewidencja szczegółowa powinna być podporządkowana ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych - do konta 01)
  07-2 07-2 Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych (ewidencja szczegółowa powinna być podporządkowana ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych - do konta 02)
  07-3 07-3 Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa (ewidencja szczegółowa powinna być podporządkowana ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych - do konta 04)
08 08 08 Środki trwałe w budowie (ewidencję szczegółową prowadzi się według grup KŚT i poszczególnych tytułów środków trwałych w budowie)
09     Ewidencja pozabilansowa
  09-0 09-0 Obce środki trwałe
  09-2 09-2 Środki trwałe w likwidacji
Zespół 1 - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
10 10 10  Kasa
13 13   Rachunki i kredyty bankowe
    13-0 Rachunek bieżący
    13-1 Rachunek walutowy
    13-4 Kredyty bankowe
    13-5 Inne rachunki bankowe - z dalszym wyodrębnieniem kont:
13-5/0  Rachunek bankowy wyodrębnionych środków pieniężnych ZFŚS
13-5/1  Rachunek bankowy lokat terminowych (według poszczególnych lokat)
13-5/2  Rachunek bankowy akredytywy (według poszczególnych kontrahentów)
    13-9  Środki pieniężne w drodze (według poszczególnych placówek handlowych i usługowych odprowadzających utargi gotówkowe za pośrednictwem trezora bankowego, inkasentów lub poczty)
14 14   Krótkoterminowe aktywa finansowe
    14-1 Udziały lub akcje
    14-2 Inne papiery wartościowe
    14-3 Udzielone pożyczki
    14-4 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  14-5 14-5 Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia
20 20 20 Rozrachunki z odbiorcami
21 21 21  Rozrachunki z dostawcami
22 22   Rozrachunki publicznoprawne
    22-0 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT
    22-1 VAT naliczony i jego rozliczenie
    22-2 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego
    22-3 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych według podmiotów, np.:
 
22-3/0 
Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym - ewentualnie dalej według tytułów rozrachunków (np. z tytułu podatku dochodowego, podatku od czynności cywilnoprawnych)
22-3/1 
Rozrachunki publicznoprawne z urzędem miasta/gminy - ewentualnie dalej według tytułów rozrachunków (np. z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, z tytułu innych opłat lokalnych)
22-3/2 
Rozrachunki publicznoprawne z urzędem celnym
22-3/3 
Rozrachunki publicznoprawne z ZUS
22-3/4 
Rozrachunki publicznoprawne z PFRON
23 23   Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników 
    23-0 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
    23-4 Rozrachunki z pracownikami
24 24   Pozostałe rozrachunki
    24-0 Pożyczki - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 24-0/0 Pożyczki otrzymane 24-0/1 Pożyczki udzielone
    24-1 Rozliczenie niedoborów i nadwyżek - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 24-1/0 Rozliczenie niedoborów 24-1/1 Rozliczenie nadwyżek
    24-5 Rozrachunki wewnątrzzakładowe
    24-6 Należności dochodzone na drodze sądowej
    24-9 Pozostałe rozrachunki - inne niż wyszczególnione, z ewentualnym dalszym wyodrębnieniem istotnych tytułów
28 28 28 Odpisy aktualizujące wartość należności
      Ewidencja pozabilansowa
29     Rozrachunki pozabilansowe
  29-0 29-0 Należności warunkowe
  29-1 29-1 Zobowiązania warunkowe
  29-2 29-2 Weksle obce dyskontowane lub indosowane
Zespół 3 - Materiały i towary
30 30   Rozliczenie zakupu
    30-0 Rozliczenie zakupu materiałów
    30-1 Rozliczenie zakupu towarów
    30-2 Rozliczenie zakupu usług obcych
    30-3 Rozliczenie zakupu składników aktywów trwałych (środków trwałych i inwestycji w nieruchomości oraz dóbr i usług do ich budowy lub ulepszeń, a także wartości niematerialnych i prawnych)
31 31   Materiały i opakowania
    31-1 Materiały
    31-6 Opakowania
    31-9 Materiały w przerobie
33 33   Towary
    33-0 Towary w hurcie
    33-1 Towary w detalu
    33-2 Towary w zakładach gastronomicznych
    33-3 Towary skupu
    33-8 Towary poza jednostką
    33-9 Nieruchomości i prawa majątkowe przeznaczone do obrotu
34 34   Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów 
    34-1 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
    34-2 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów
- z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych:
34-2/0  Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie
34-2/1  Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w detalu
34-2/2  Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w zakładach gastronomicznych
34-2/3  Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów skupu
    34-6 Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań
    34-7 Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów
39 39 39 Zapasy obce
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
40 40   Koszty według rodzajów
    40-0 Amortyzacja
    40-1 Zużycie materiałów i energii - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-1/0 Zużycie surowców do wytwarzania produktów 40-1/1 Zużycie energii 40-1/2 Zużycie paliwa dla środków transportu 40-1/3 Zużycie innych materiałów
    40-2 Usługi obce - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-2/0 Usługi obcego transportu 40-2/1 Usługi remontowe obce 40-2/2 Pozostałe usługi obce
    40-3 Podatki i opłaty - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-3/0 Podatek od nieruchomości 40-3/1 Podatek od środków transportowych 40-3/2 Podatek akcyzowy 40-3/3 VAT niepodlegający odliczeniu 40-3/4 Pozostałe podatki i opłaty
    40-4 Wynagrodzenia - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-4/0 Wynagrodzenia pracowników 40-4/1 Wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych
    40-5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-5/0 Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP 40-5/1 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe 40-5/2 Pozostałe świadczenia
    40-9 Pozostałe koszty rodzajowe
49 49 49 Rozliczenie kosztów
Zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
50 50   Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej
    50-0 Koszty produkcji przemysłowej
    50-1 Koszty produkcji budowlano-montażowej
    50-2 Koszty produkcji rolnej
    50-3 Koszty usług podstawowych
    50-7 Koszty braków
52 52   Koszty działalności podstawowej - handlowej
    52-0 Koszty działalności podstawowej - handlowej 52-0/0 Koszty hurtu 52-0/1 Koszty detalu 52-0/2 Koszty zakładów gastronomicznych 52-0/3 Koszty skupu
    52-1 Koszty wydziałowe
    52-7 Koszty sprzedaży
53 53 53-0 Koszty działalności pomocniczej
55 55 55-0 Koszty zarządu
58 58 58-0 Rozliczenie kosztów działalności
Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe
60  60    Produkty gotowe i półprodukty 
    60-0 Produkty gotowe - z dalszym ewentualnym wyodrębnieniem kont: 60-0/1 Produkty gotowe w magazynie 60-0/2 Produkty gotowe poza jednostką
    60-1 Półprodukty
62  62    Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów 
    62-0 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów
    62-1 Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów
64  64    Rozliczenia międzyokresowe kosztów 
    64-0 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
    64-1 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
65  65    Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 
    65-0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    65-1 Inne rozliczenia międzyokresowe
67  67    Inwentarz żywy 
    67-0 Inwentarz żywy
    67-1 Odchylenia od cen ewidencyjnych inwentarza żywego
Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
70 70   Przychody i koszty związane ze sprzedażą produktów
    70-0 Sprzedaż produktów
    70-1 Koszt sprzedanych produktów
73 73   Przychody i koszty związane ze sprzedażą towarów
    73-0 Sprzedaż towarów
    73-1 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)
74 74   Przychody i koszty związane ze sprzedażą materiałów i opakowań
    74-0 Sprzedaż materiałów i opakowań
    74-1 Wartość sprzedanych materiałów i opakowań
75 75   Przychody i koszty finansowe
    75-0 Przychody finansowe
    75-1 Koszty finansowe
76 76   Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
    76-0 Pozostałe przychody operacyjne
    76-1 Pozostałe koszty operacyjne
77 77   Zyski i straty nadzwyczajne
    77-0 Zyski nadzwyczajne
    77-1 Straty nadzwyczajne
79 79   Obroty wewnętrzne i koszty obrotów wewnętrznych
    79-0 Obroty wewnętrzne
    79-1 Koszty obrotów wewnętrznych
Zespół 8 - Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy
80 80 80 Kapitał (fundusz) podstawowy - przy czym, w zależności od formy prawnej jednostki może to być, np.:
 
1.  Kapitał zakładowy (w spółkach kapitałowych prawa handlowego)
2.  Kapitał właścicieli (właściciela) (w spółkach osobowych prawa handlowego, spółkach cywilnych, firmach osób fizycznych)
3.  Fundusz udziałowy (w różnego typu spółdzielniach, w tym wymienionych niżej w pkt 4, 5 i 6)
4.  Fundusz wkładów budowlanych (w spółdzielniach mieszkaniowych)
5.  Fundusz wkładów mieszkaniowych (w spółdzielniach mieszkaniowych)
6.  Fundusz wkładów gruntowych (w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych)
7.  Fundusz założycielski (w przedsiębiorstwach państwowych i samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej)
8.  Fundusz statutowy (tworzony przez państwowe osoby prawne działające na podstawie przepisów ustawowych jako agencje, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych)
81-1 81-1 81-1 Kapitał (fundusz) zapasowy - przy czym, w zależności od formy prawnej jednostki może to być, np.:
 
1.  Kapitał zapasowy (tworzony w spółkach kapitałowych prawa handlowego na podstawie K.s.h.)
2.  Fundusz zasobowy (tworzony w różnego typu spółdzielniach na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze)
3.  Fundusz przedsiębiorstwa (tworzony przez przedsiębiorstwa państwowe na podstawie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych)
4.  Fundusz zakładu (tworzony przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o ZOZ)
81-2 81-2 81-2  Kapitał (fundusz) rezerwowy - jest tworzony przez różnego typu jednostki na podstawie odpowiednich ustaw lub ich statutów albo umów
81-3 81-3 81-3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - jest tworzony przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe - w przypadkach i według zasad określonych w przepisach art. 31 ust. 3 i 4 i art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości - przy czym może być konieczne wyodrębnienie w ramach ewidencji syntetycznej kont: 81-3/1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych 81-3/2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny długoterminowych aktywów finansowych
81-4 81-4 81-4 Kapitały (fundusze) wydzielone w jednostce statutowej i zakładach (oddziałach) samodzielnie sporządzających bilans
82 82 82 Rozliczenie wyniku finansowego
83 83   Rezerwy 
    83-0 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    83-1 Pozostałe rezerwy
84 84 84 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
85 85   Fundusze specjalne
    85-0 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
    85-1 Inne fundusze specjalne - z ewentualnym dalszym wyodrębnieniem poszczególnych funduszy specjalnych tworzonych przez jednostkę, np.: 85-1/1 Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych 85-1/2 Fundusz nagród 85-1/3 Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych
86 86 86 Wynik finansowy
87 87   Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
    87-0 Podatek dochodowy od osób prawnych
    87-1 Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

www.PoradnikKsiegowego.pl - Plan kont:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.