rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Zakładowy plan kont - część I - Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (224) z dnia 20.04.2008

WZORCOWY WYKAZ KONT

Podstawą opracowania zakładowego planu kont (ZPK) jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) - według stanu prawnego na dzień 31 marca 2008 r. Ponadto uwzględniono również przepisy:

1) ustawy o podatku od towarów i usług (skrót: ustawa o VAT) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy - w zakresie, w jakim mają wpływ na przebieg księgowań dostaw i nabyć,

2) ustawy o podatku akcyzowym - w zakresie jak w pkt 1,

3) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (skrót: updop) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (skrót: updof) - w zakresie dotyczącym m.in. momentu sprzedaży, obejmowania akcji lub udziałów w spółkach w zamian za wkład niepieniężny,

4) ustawy Kodeks spółek handlowych (skrót: K.s.h.) - w zakresie szczegółowych rozwiązań dotyczących ewidencji kapitałów i ich zmian przez spółki handlowe (osobowe i kapitałowe),

5) Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (skrót: MSR) - w zakresie dopuszczonym art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, tj. w przypadku braku właściwego krajowego standardu,

6) inne - w zakresie niezbędnym dla potrzeb ewidencji, powoływane przy wyjaśnianiu poszczególnych kwestii.

Zaproponowany przez nas ZPK nie jest obowiązkowy. Może jednak być pomocny przy opracowywaniu zakładowego planu kont (wymaganego art. 10 ust. 1 pkt 3a ustawy o rachunkowości) przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą (zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową) lub jednostki prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie (np. w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa), tzn. przede wszystkim przez: spółki handlowe osobowe i kapitałowe (również spółki „w organizacji"), przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, w tym mieszkaniowe, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ).

Wykaz kont Nazwa konta
mini-
malny
podsta-
wowy
rozsze-
rzony
Zespół 0 - Aktywa trwałe
01 01   Środki trwałe
    01-1 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
    01-2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
    01-3 Urządzenia techniczne i maszyny
    01-4 Środki transportu
    01-5 Inne środki trwałe (w tym inwentarz żywy zaliczany do środków trwałych)
02 02-0   Wartości niematerialne i prawne
    02-1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
    02-2 Wartość firmy
    02-3 Inne wartości niematerialne i prawne
03 03   Długoterminowe aktywa finansowe
    03-1 Udziały lub akcje
    03-2 Inne papiery wartościowe
    03-3 Udzielone pożyczki
    03-4 Inne długoterminowe aktywa finansowe
  03-5 03-5 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (ewidencja szczegółowa powinna być podporządkowana ewidencji na kontach od 03-1 do 03-4)
04 04   Inwestycje w nieruchomości i prawa
    04-1 Nieruchomości
    04-2 Wartości niematerialne i prawne
07 07-0   Odpisy umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa
  07-1 07-1 Odpisy umorzeniowe środków trwałych (ewidencja szczegółowa powinna być podporządkowana ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych - do konta 01)
  07-2 07-2 Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych (ewidencja szczegółowa powinna być podporządkowana ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych - do konta 02)
  07-3 07-3 Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa (ewidencja szczegółowa powinna być podporządkowana ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych - do konta 04)
08 08 08 Środki trwałe w budowie (ewidencję szczegółową prowadzi się według grup KŚT i poszczególnych tytułów środków trwałych w budowie)
09     Ewidencja pozabilansowa
  09-0 09-0 Obce środki trwałe
  09-2 09-2 Środki trwałe w likwidacji
Zespół 1 - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
10 10 10  Kasa
13 13   Rachunki i kredyty bankowe
    13-0 Rachunek bieżący
    13-1 Rachunek walutowy
    13-4 Kredyty bankowe
    13-5 Inne rachunki bankowe - z dalszym wyodrębnieniem kont:
13-5/0  Rachunek bankowy wyodrębnionych środków pieniężnych ZFŚS
13-5/1  Rachunek bankowy lokat terminowych (według poszczególnych lokat)
13-5/2  Rachunek bankowy akredytywy (według poszczególnych kontrahentów)
    13-9  Środki pieniężne w drodze (według poszczególnych placówek handlowych i usługowych odprowadzających utargi gotówkowe za pośrednictwem trezora bankowego, inkasentów lub poczty)
14 14   Krótkoterminowe aktywa finansowe
    14-1 Udziały lub akcje
    14-2 Inne papiery wartościowe
    14-3 Udzielone pożyczki
    14-4 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  14-5 14-5 Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia
20 20 20 Rozrachunki z odbiorcami
21 21 21  Rozrachunki z dostawcami
22 22   Rozrachunki publicznoprawne
    22-0 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT
    22-1 VAT naliczony i jego rozliczenie
    22-2 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego
    22-3 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych według podmiotów, np.:
 
22-3/0 
Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym - ewentualnie dalej według tytułów rozrachunków (np. z tytułu podatku dochodowego, podatku od czynności cywilnoprawnych)
22-3/1 
Rozrachunki publicznoprawne z urzędem miasta/gminy - ewentualnie dalej według tytułów rozrachunków (np. z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, z tytułu innych opłat lokalnych)
22-3/2 
Rozrachunki publicznoprawne z urzędem celnym
22-3/3 
Rozrachunki publicznoprawne z ZUS
22-3/4 
Rozrachunki publicznoprawne z PFRON
23 23   Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników 
    23-0 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
    23-4 Rozrachunki z pracownikami
24 24   Pozostałe rozrachunki
    24-0 Pożyczki - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 24-0/0 Pożyczki otrzymane 24-0/1 Pożyczki udzielone
    24-1 Rozliczenie niedoborów i nadwyżek - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 24-1/0 Rozliczenie niedoborów 24-1/1 Rozliczenie nadwyżek
    24-5 Rozrachunki wewnątrzzakładowe
    24-6 Należności dochodzone na drodze sądowej
    24-9 Pozostałe rozrachunki - inne niż wyszczególnione, z ewentualnym dalszym wyodrębnieniem istotnych tytułów
28 28 28 Odpisy aktualizujące wartość należności
      Ewidencja pozabilansowa
29     Rozrachunki pozabilansowe
  29-0 29-0 Należności warunkowe
  29-1 29-1 Zobowiązania warunkowe
  29-2 29-2 Weksle obce dyskontowane lub indosowane
Zespół 3 - Materiały i towary
30 30   Rozliczenie zakupu
    30-0 Rozliczenie zakupu materiałów
    30-1 Rozliczenie zakupu towarów
    30-2 Rozliczenie zakupu usług obcych
    30-3 Rozliczenie zakupu składników aktywów trwałych (środków trwałych i inwestycji w nieruchomości oraz dóbr i usług do ich budowy lub ulepszeń, a także wartości niematerialnych i prawnych)
31 31   Materiały i opakowania
    31-1 Materiały
    31-6 Opakowania
    31-9 Materiały w przerobie
33 33   Towary
    33-0 Towary w hurcie
    33-1 Towary w detalu
    33-2 Towary w zakładach gastronomicznych
    33-3 Towary skupu
    33-8 Towary poza jednostką
    33-9 Nieruchomości i prawa majątkowe przeznaczone do obrotu
34 34   Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów 
    34-1 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
    34-2 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów
- z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych:
34-2/0  Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie
34-2/1  Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w detalu
34-2/2  Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w zakładach gastronomicznych
34-2/3  Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów skupu
    34-6 Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań
    34-7 Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów
39 39 39 Zapasy obce
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
40 40   Koszty według rodzajów
    40-0 Amortyzacja
    40-1 Zużycie materiałów i energii - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-1/0 Zużycie surowców do wytwarzania produktów 40-1/1 Zużycie energii 40-1/2 Zużycie paliwa dla środków transportu 40-1/3 Zużycie innych materiałów
    40-2 Usługi obce - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-2/0 Usługi obcego transportu 40-2/1 Usługi remontowe obce 40-2/2 Pozostałe usługi obce
    40-3 Podatki i opłaty - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-3/0 Podatek od nieruchomości 40-3/1 Podatek od środków transportowych 40-3/2 Podatek akcyzowy 40-3/3 VAT niepodlegający odliczeniu 40-3/4 Pozostałe podatki i opłaty
    40-4 Wynagrodzenia - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-4/0 Wynagrodzenia pracowników 40-4/1 Wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych
    40-5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-5/0 Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP 40-5/1 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe 40-5/2 Pozostałe świadczenia
    40-9 Pozostałe koszty rodzajowe
49 49 49 Rozliczenie kosztów
Zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
50 50   Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej
    50-0 Koszty produkcji przemysłowej
    50-1 Koszty produkcji budowlano-montażowej
    50-2 Koszty produkcji rolnej
    50-3 Koszty usług podstawowych
    50-7 Koszty braków
52 52   Koszty działalności podstawowej - handlowej
    52-0 Koszty działalności podstawowej - handlowej 52-0/0 Koszty hurtu 52-0/1 Koszty detalu 52-0/2 Koszty zakładów gastronomicznych 52-0/3 Koszty skupu
    52-1 Koszty wydziałowe
    52-7 Koszty sprzedaży
53 53 53-0 Koszty działalności pomocniczej
55 55 55-0 Koszty zarządu
58 58 58-0 Rozliczenie kosztów działalności
Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe
60  60    Produkty gotowe i półprodukty 
    60-0 Produkty gotowe - z dalszym ewentualnym wyodrębnieniem kont: 60-0/1 Produkty gotowe w magazynie 60-0/2 Produkty gotowe poza jednostką
    60-1 Półprodukty
62  62    Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów 
    62-0 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów
    62-1 Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów
64  64    Rozliczenia międzyokresowe kosztów 
    64-0 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
    64-1 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
65  65    Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 
    65-0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    65-1 Inne rozliczenia międzyokresowe
67  67    Inwentarz żywy 
    67-0 Inwentarz żywy
    67-1 Odchylenia od cen ewidencyjnych inwentarza żywego
Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
70 70   Przychody i koszty związane ze sprzedażą produktów
    70-0 Sprzedaż produktów
    70-1 Koszt sprzedanych produktów
73 73   Przychody i koszty związane ze sprzedażą towarów
    73-0 Sprzedaż towarów
    73-1 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)
74 74   Przychody i koszty związane ze sprzedażą materiałów i opakowań
    74-0 Sprzedaż materiałów i opakowań
    74-1 Wartość sprzedanych materiałów i opakowań
75 75   Przychody i koszty finansowe
    75-0 Przychody finansowe
    75-1 Koszty finansowe
76 76   Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
    76-0 Pozostałe przychody operacyjne
    76-1 Pozostałe koszty operacyjne
77 77   Zyski i straty nadzwyczajne
    77-0 Zyski nadzwyczajne
    77-1 Straty nadzwyczajne
79 79   Obroty wewnętrzne i koszty obrotów wewnętrznych
    79-0 Obroty wewnętrzne
    79-1 Koszty obrotów wewnętrznych
Zespół 8 - Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy
80 80 80 Kapitał (fundusz) podstawowy - przy czym, w zależności od formy prawnej jednostki może to być, np.:
 
1.  Kapitał zakładowy (w spółkach kapitałowych prawa handlowego)
2.  Kapitał właścicieli (właściciela) (w spółkach osobowych prawa handlowego, spółkach cywilnych, firmach osób fizycznych)
3.  Fundusz udziałowy (w różnego typu spółdzielniach, w tym wymienionych niżej w pkt 4, 5 i 6)
4.  Fundusz wkładów budowlanych (w spółdzielniach mieszkaniowych)
5.  Fundusz wkładów mieszkaniowych (w spółdzielniach mieszkaniowych)
6.  Fundusz wkładów gruntowych (w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych)
7.  Fundusz założycielski (w przedsiębiorstwach państwowych i samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej)
8.  Fundusz statutowy (tworzony przez państwowe osoby prawne działające na podstawie przepisów ustawowych jako agencje, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych)
81-1 81-1 81-1 Kapitał (fundusz) zapasowy - przy czym, w zależności od formy prawnej jednostki może to być, np.:
 
1.  Kapitał zapasowy (tworzony w spółkach kapitałowych prawa handlowego na podstawie K.s.h.)
2.  Fundusz zasobowy (tworzony w różnego typu spółdzielniach na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze)
3.  Fundusz przedsiębiorstwa (tworzony przez przedsiębiorstwa państwowe na podstawie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych)
4.  Fundusz zakładu (tworzony przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o ZOZ)
81-2 81-2 81-2  Kapitał (fundusz) rezerwowy - jest tworzony przez różnego typu jednostki na podstawie odpowiednich ustaw lub ich statutów albo umów
81-3 81-3 81-3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - jest tworzony przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe - w przypadkach i według zasad określonych w przepisach art. 31 ust. 3 i 4 i art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości - przy czym może być konieczne wyodrębnienie w ramach ewidencji syntetycznej kont: 81-3/1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych 81-3/2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny długoterminowych aktywów finansowych
81-4 81-4 81-4 Kapitały (fundusze) wydzielone w jednostce statutowej i zakładach (oddziałach) samodzielnie sporządzających bilans
82 82 82 Rozliczenie wyniku finansowego
83 83   Rezerwy 
    83-0 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    83-1 Pozostałe rezerwy
84 84 84 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
85 85   Fundusze specjalne
    85-0 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
    85-1 Inne fundusze specjalne - z ewentualnym dalszym wyodrębnieniem poszczególnych funduszy specjalnych tworzonych przez jednostkę, np.: 85-1/1 Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych 85-1/2 Fundusz nagród 85-1/3 Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych
86 86 86 Wynik finansowy
87 87   Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
    87-0 Podatek dochodowy od osób prawnych
    87-1 Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

www.PoradnikKsiegowego.pl - Plan kont:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PlanKont.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PIT 2016 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60