rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 57 (889) z dnia 16.07.2012

Uproszczona księgowość stowarzyszenia

Chcę założyć stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej. Dowiedziałam się, że możemy stosować uproszczoną księgowość, ale nie wiem co to znaczy. Czym różni się prowadzenie pełnej księgowości od uproszczonej?

Stowarzyszenia prowadzą księgi rachunkowe:

1) na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie - gdy oprócz działalności statutowej prowadzą jeszcze działalność gospodarczą, albo

2) w sposób uproszczony, tj. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539 ze zm.) - gdy prowadzą wyłącznie działalność statutową.

Ponieważ w pytaniu wskazano, że stowarzyszenie nie będzie prowadziło działalności gospodarczej, może prowadzić księgi rachunkowe na podstawie przepisów wskazanych w pkt 2. Wówczas stosuje przepisy ustawy o rachunkowości (z wyjątkiem rozdziału 6 i 7, dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badania i ogłaszania sprawozdań - art. 80 ust. 3 tej ustawy), z uwzględnieniem regulacji § 2 ust. 2-6 rozporządzenia. Trudno w tym miejscu przywoływać wszystkie zasady określone w rozporządzeniu, trzeba się po prostu zapoznać z jego treścią, ale można wskazać podstawowe charakterystyczne cechy uproszczonej rachunkowości stowarzyszeń.

Wzorcowy plan kont stowarzyszenia powinien uwzględniać specyfikę tej jednostki. Zazwyczaj tworzone są następujące konta przychodów: 70-0 "Przychody działalności statutowej" (w analityce w podziale na składki członkowskie, dotacje i subwencje, inne przychody), 75-0 "Przychody finansowe", 76-0 "Pozostałe przychody" oraz 77-0 "Zyski nadzwyczajne". Z kolei koszty działalności podstawowej są prowadzone tylko w zespole 4 lub tylko w zespole 5, a ich ewidencja odbywa się najczęściej na kontach: 40-0 lub 50-0 "Koszty działalności statutowej" oraz 40-1 lub 50-1 "Koszty administracyjne" (w analityce do tego konta wyodrębnia się wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty o charakterze administracyjnym). Poza tym do ewidencji pozostałych kosztów stosuje się konta: 75-1 "Koszty finansowe", 76-1 "Pozostałe koszty" i 77-1 "Straty nadzwyczajne".

Stowarzyszenia prowadzące księgi na podstawie przepisów rozporządzenia sporządzają bilans, rachunek wyników i informację dodatkową według zasad określonych w tym akcie prawnym (wzór bilansu i rachunku wyników zawierają załączniki do rozporządzenia, a opis zawartości informacji dodatkowej zawiera jego § 3 pkt 6). Ponadto na dzień bilansowy ustalony wynik finansowy przeksięgowują:

a) nadwyżkę przychodów nad kosztami

- Wn konto 86 "Wynik finansowy",

- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

b) nadwyżkę kosztów nad przychodami

- Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów",

- Ma konto 86 "Wynik finansowy".

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego zwiększa przychody lub koszty w następnym roku, zapisami:

a) nadwyżka przychodów nad kosztami

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

- Ma konto 70-0 "Przychody działalności statutowej" (w analityce: Inne przychody),

b) nadwyżka kosztów nad przychodami

- Wn konto 40-0 lub 50-0 "Koszty działalności statutowej",

- Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Przy czym różnicę dodatnią można też zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Plan kont:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

grudzień 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60