rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016

Możliwość rezygnacji z prowadzenia kasy w jednostce

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami. Czy mogę zrezygnować z prowadzenia w firmie kasy i w związku z tym nie stosować konta "Kasa"?

TAK. Ustawa o rachunkowości nie nakłada na jednostki obowiązku prowadzenia kasy. Decyzja w tej sprawie należy do jej kierownika. Jeśli podejmie on decyzję o nieprowadzeniu kasy, wówczas wszelkie operacje gotówkowe ewidencjonuje się w korespondencji z kontem 24 "Pozostałe rozrachunki".

Prawo bilansowe nie reguluje organizacji gospodarki kasowej ani szczegółowych zasad ewidencji w księgach rachunkowych operacji gotówkowych. Ustawodawca w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości wskazał jedynie na obowiązek bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co jest spełnione m.in. wtedy, gdy ujęcie wpłat i wypłat gotówką następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane. Ponadto art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości stanowi, iż konta ksiąg pomocniczych prowadzi się m.in. dla operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy.

Oznacza to, że w sytuacji gdy jednostka nie chce prowadzić kasy, nie ma ona ustawowego obowiązku wyodrębnienia w zakładowym planie kont konta 10 "Kasa" oraz ewidencji operacji gotówkowych za pośrednictwem tego konta. Jednocześnie nie sporządza ona raportów kasowych ani nie inwentaryzuje środków pieniężnych w kasie na dzień bilansowy. Trzeba jednak pamiętać, że z takiego uproszczenia w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości można skorzystać pod warunkiem, że nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Kasy nie prowadzi się zazwyczaj w małych jednostkach, w których operacje dotyczące obrotu pieniężnego są dokonywane osobiście przez właściciela jednostki (lub wspólników w przypadku spółek cywilnych bądź osobowych) albo też upoważnioną do tego osobę. Decyzję o zastosowaniu takiego uproszczenia kierownik jednostki powinien podjąć na piśmie.

Jeśli kierownictwo uzna, że dla dokonywania rozliczeń operacji gotówkowych nie ma potrzeby wyodrębniania stanowiska kasjera i stosowania odrębnego konta 10 "Kasa", to rozliczenia operacji gotówkowych dokonywane są najczęściej za pośrednictwem konta rozrachunkowego np. konta 24 "Pozostałe rozrachunki". W ewidencji analitycznej prowadzonej do tego konta wyodrębnić można wówczas, w zależności od formy prawnej jednostki, rozrachunki z właścicielem, rozrachunki ze wspólnikami itp.


Zasady ewidencjonowania operacji gotówkowych na koncie rozrachunkowym, zamiast na koncie 10 "Kasa", należy opisać w polityce rachunkowości.


Trzeba pamiętać, że rezygnacja z prowadzenia rozliczeń gotówkowych za pośrednictwem konta 10 "Kasa" nie zwalnia jednostki z obowiązku ujęcia w księgach wpłat i wypłat gotówkowych w tym samym dniu, w którym zostały dokonane - na podstawie odpowiednich dowodów księgowych spełniających wymagania ustawy o rachunkowości. W tej sytuacji nie mogą to być jednak dokumenty "KP - Kasa przyjmie" oraz "KW - Kasa wypłaci", lecz dowolnie przyjęte przez jednostkę do stosowania dokumenty, spełniające wymogi określone dla dowodu księgowego w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Przykład

Założenia

  1. W październiku 2016 r. w przedsiębiorstwie osoby fizycznej prowadzącej księgi rachunkowe właściciel firmy dokonał następujących operacji:

a) pobrał gotówkę z rachunku bankowego firmy 11.000 zł,

b) uregulował zobowiązanie wobec dostawcy 1.230 zł,

c) wypłacił wynagrodzenia pracownikom 7.438 zł,

d) zapłacił składkę na ubezpieczenie składników majątku 480 zł.

  1. W polityce rachunkowości określono, iż jednostka nie stosuje konta "Kasa", a wszystkie operacje dotyczące obrotu gotówkowego księguje za pośrednictwem konta 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z właścicielem).

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - pobranie przez właściciela gotówki z rachunku bankowego (zaliczka do rozliczenia): 11.000 zł 24 13-0
2. Uregulowanie przez właściciela z pobranej zaliczki zobowiązania wobec dostawcy (dowód wpłaty): 1.230 zł 21 24
3. Lista płac - wypłata przez właściciela z pobranej zaliczki wynagrodzeń pracownikom: 7.438 zł 23-0 24
4. Zapłata przez właściciela z pobranej zaliczki składki na ubezpieczenie majątkowe (na podstawie otrzymanego dowodu wpłaty): 480 zł 24 24

Księgowania

Możliwość rezygnacji z prowadzenia kasy w jednostce

www.PoradnikKsiegowego.pl - Plan kont:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60