rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016

Jak księgować VAT niepodlegający odliczeniu?

Prowadzimy działalność opodatkowaną i zwolnioną z VAT. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przypisać VAT naliczonego do działalności opodatkowanej lub zwolnionej, więc VAT odliczamy za pomocą wskaźnika proporcji. Jak powinna wyglądać ewidencja niepodlegającego odliczeniu VAT w trakcie roku obrotowego? Zaznaczam, że VAT naliczony podlegający odliczeniu na podstawie ww. wskaźnika ustalany jest na koniec miesiąca.

Niepodlegający odliczeniu VAT zwiększa cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Wynika to wprost z art. 28 ust. 2 i ust. 8 ustawy o rachunkowości.

Generalnie podatnicy mogą odliczać VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast od wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi z VAT odliczenie tego podatku nie przysługuje. Jeżeli jednak podatnik prowadzi działalność opodatkowaną i zwolnioną z VAT (tzw. działalność mieszaną) i nie jest możliwe ustalenie, jaka część poniesionych wydatków dotyczy czynności opodatkowanych, a jaka czynności zwolnionych z VAT, wówczas podatnik, na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, stosuje metodę proporcjonalnego (częściowego) odliczenia podatku. Proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (por. art. 90 ust. 3 ustawy o VAT). Podatnik określa tę proporcję procentowo w stosunku rocznym, na podstawie obrotu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym i zaokrągla w górę do najbliższej liczby całkowitej. W przypadku, gdy proporcja przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wyniosła 100%. W sytuacji, gdy ustalona proporcja nie przekroczyła 2%, wówczas na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy ustalonej z naczelnikiem urzędu skarbowego.

Do ewidencji rozrachunków z tytułu VAT służyć może konto syntetyczne 22 "Rozrachunki publicznoprawne". Do tego konta wskazane jest prowadzenie ewidencji analitycznej w sposób umożliwiający prawidłowe sporządzenie deklaracji VAT. W praktyce do ewidencji rozrachunków z tytułu VAT służą następujące konta:

 • 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
   
 • 22-2 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego",
   
 • 22-3 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT".

Do tych kont wyodrębnia się dalsze konta analityczne, jeżeli wystąpi taka potrzeba. Jednostki prowadzące działalność mieszaną (opodatkowaną VAT oraz zwolnioną z VAT) mogą do konta 22-1 dodatkowo utworzyć następujące konta pomocnicze:

 • 22-1-1 "VAT naliczony podlegający odliczeniu w całości",
   
 • 22-1-2 "VAT naliczony podlegający częściowemu odliczeniu".

Zwróćmy uwagę, że ustalenia, na podstawie wskaźnika, wartości VAT naliczonego podlegającego odliczeniu oraz części niepodlegającej odliczeniu można dokonywać:

 • w momencie księgowania faktury zakupu albo
   
 • w sposób przyjęty przez pytającą jednostkę, tj. na koniec każdego miesiąca, uwzględniając sumę zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną.

Ewidencja operacji dotyczących VAT naliczonego rozliczanego metodą proporcjonalnego odliczenia, jednorazowo na koniec miesiąca, może przebiegać zapisami:

   a) wartość brutto faktury:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub konto 24
         "Pozostałe rozrachunki";
   b) VAT naliczony podlegający rozliczeniu za pomocą wskaźnika
        proporcji:
      - Wn konto 22-1-2 "VAT naliczony podlegający częściowemu
         odliczeniu",
      - Ma konto 30;
   c) wartość netto materiałów, towarów lub usług:
      - Wn różne konta,
      - Ma konto 30.

Kwota VAT ujęta bieżąco na koncie 22-1-2 podlega dalszemu rozliczeniu na podstawie wskaźnika proporcji, na część podlegającą i niepodlegającą odliczeniu. Część VAT, która pomniejsza w bieżącym okresie VAT należny, ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem:

      - Wn konto 22-3 "Rozrachunki z urzędem skarbowym
         z tytułu VAT",
      - Ma konto 22-1-2.

Natomiast kwotę VAT ujętą na koncie 22-1-2, która nie podlega odliczeniu, odnosi się na zwiększenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości. Wskazane jest ją ująć w księgach rachunkowych na koncie, na którym zaksięgowano uprzednio wartość netto nabytego składnika majątku lub usługi. Odbywać się to może zapisem:

      - Wn różne konta,
      - Ma konto 22-1-2.

Rozliczenie VAT naliczonego według wskaźnika proporcji i ustalenie zobowiązania z tytułu VAT za bieżący miesiąc przedstawia przykład.

Przykład
 1. Jednostka prowadzi działalność opodatkowaną i zwolnioną z VAT. Podatek VAT wynikający z faktur za zakup materiałów i usług, których jednostka nie jest w stanie jednoznacznie przypisać tylko do sprzedaży opodatkowanej albo tylko do zwolnionej z VAT, rozlicza przy zastosowaniu wskaźnika proporcji obliczonego na podstawie struktury sprzedaży za rok ubiegły.
   
 2. Z ksiąg rachunkowych jednostki wynikają następujące dane:

a) kwota VAT należnego za marzec 2016 r. wynosi: 12.250 zł (saldo Ma konta 22-2 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego"),

b) kwota VAT naliczonego podlegającego odliczeniu w całości w marcu 2016 r. wynosi: 4.800 zł (saldo Wn konto 22-1-1 "VAT naliczony podlegający odliczeniu w całości"),

c) VAT naliczony podlegający częściowemu odliczeniu według wskaźnika proporcji wynosi za marzec 2016 r.: 5.300 zł (saldo Wn konta 22-1-2 "VAT naliczony podlegający częściowemu odliczeniu") i dotyczy wyłącznie usług.

 1. Wskaźnik proporcji na 2016 r. wynosi 76%.
   
 2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w marcu 2016 r.
1. PK - zarachowanie w koszty podatku VAT niepodlegającego odliczeniu: 5.300 zł - (5.300 zł × 76%) =  1.272 zł 40-2 22-1-2
2. PK - przeksięgowanie VAT należnego: 12.250 zł 22-2 22-3
3. Przeksięgowanie VAT naliczonego:      
   a) podlegającego pełnemu odliczeniu: 4.800 zł 22-3 22-1-1
   b) podlegający odliczeniu według wskaźnika proporcji sprzedaży:
       (5.300 zł × 76%) =
4.028 zł 22-3 22-1-2
Zapisy w kwietniu 2016 r.
4. WB - przelew na rachunek urzędu skarbowego zobowiązania z tytułu VAT - kwota podatku zgodna jest z deklaracją VAT-7 za marzec 2016 r.: 12.250 zł - 8.828 zł =  3.422 zł 22-3 13-0

Księgowania w marcu:

Jak księgować VAT niepodlegający odliczeniu?

Zobowiązanie z tytułu VAT na dzień 31 marca 2016 r. wynosi: 3.422 zł (saldo Ma konta 22-3). Kwota ta jest zgodna z deklaracją VAT-7 za marzec 2016 r.

Księgowania w kwietniu:

Jak księgować VAT niepodlegający odliczeniu?

Dodać należy, że na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o VAT jednostka, o której mowa w pytaniu, będzie zobowiązana do rocznej korekty VAT naliczonego od zakupów dotyczących działalności mieszanej. Dokona tej korekty w oparciu o rzeczywistą strukturę sprzedaży ustaloną za 2016 r.

Więcej przeczytasz w Szczegółowo zagadnienie to opisaliśmy
Biuletynie Informacyjnym nr 4 z 1.02.2016 r.
na str. 6-12

www.PoradnikKsiegowego.pl - Plan kont:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

czerwiec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.