rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016

Podatkowa księga prowadzona komputerowo

1. Drukowanie księgi

Podatnik prowadzi podatkową księgę przy użyciu programu komputerowego, który zapewnia możliwość jej wydruku według wzoru obowiązującego sprzed nowelizacji. Czy w tej sytuacji nie powstaje obowiązek sporządzania miesięcznych wydruków tej księgi z programu komputerowego? Czy zwolnienie z obowiązku drukowania księgi obowiązuje również po zakończeniu roku podatkowego?

W sytuacji gdy podatnik na zasadzie praw nabytych kontynuuje prowadzenie księgi według wzoru obowiązującego przed 8 kwietnia 2016 r., to nie ma podstaw twierdzenie, że jest ona niezgodna z obowiązującym go wzorem. Zatem nie ma on obowiązku sporządzania wydruku komputerowego na koniec każdego miesiąca i przenoszenia wynikających z niego sum do księgi założonej w tradycyjnej formie. Nie jest również konieczne wydrukowanie księgi po zakończeniu roku podatkowego.

W 2016 r. miała miejsce nowelizacja przepisów dotyczących prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 467) - zwane dalej rozporządzeniem zmieniającym, obowiązuje od 8 kwietnia 2016 r. Na jego podstawie zmianie uległ m.in. przepis regulujący wymogi związane z prowadzeniem księgi komputerowo, jak również wprowadzony został nowy wzór podatkowej księgi.

Stosownie do nowego brzmienia § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, w przypadku prowadzenia księgi w systemie teleinformatycznym warunkiem uznania księgi za prawidłową jest:

1) określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi,

2) stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi,

3) przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Ponadto uchylony został ust. 2 w § 31 rozporządzenia. W rezultacie obecnie, podatnicy prowadzący księgę komputerowo nie mają obowiązku jej drukowania na koniec każdego miesiąca, z wyjątkiem sytuacji gdy posługują się programem komputerowym, który nie zapewnia jej wydruku zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W takim przypadku, stosownie do § 31 ust. 3 rozporządzenia, konieczne jest:

  • założenie księgi w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnej z obowiązującym wzorem,
     
  • wpisywanie do odpowiednich kolumn tej księgi miesięcznych sum wynikających z wydruku komputerowego, sporządzanego po zakończeniu każdego miesiąca, zawierającego podsumowanie zapisów za dany miesiąc.
Zwróć uwagę!

Przed nowelizacją przepisów dotyczących prowadzenia podatkowej księgi wymóg drukowania księgi obowiązywał również wtedy, gdy program komputerowy stosowany przy jej prowadzeniu zapewniał wydruk księgi zgodny z wzorem.


Ze stanu faktycznego opisanego w pytaniu wynika, że podatnik prowadzi podatkową księgę przy zastosowaniu programu, który umożliwia jej wydruk zgodny z wzorem obowiązującym przed wejściem w życie omawianej nowelizacji. Stąd wątpliwość, czy dotyczy go zwolnienie z obowiązku sporządzania wydruku księgi. W tym aspekcie istotne znaczenie mają regulacje przejściowe zawarte w § 3 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego. Z przepisu tego wynika bowiem, że podatnicy, którzy założyli podatkową księgę przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, mogą kontynuować jej prowadzenie według dotychczasowego wzoru. W sytuacji podatnika oznacza to, że skoro prowadzi on księgę zgodnie z obowiązującym go wzorem, to nie ma do niego zastosowania § 31 ust. 3 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi, nakazujący sporządzanie comiesięcznych wydruków i ewidencjonowanie zawartych w nim danych w księdze prowadzonej tradycyjnie (papierowo). Nie jest również konieczne wydrukowanie księgi po zakończeniu roku podatkowego. W świetle obowiązujących przepisów za wystarczające należy bowiem uznać przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób opisany w § 31 ust. 1 rozporządzenia.

2. Numerowanie dowodów i zapisów w księdze

Czy zniesienie obowiązku drukowania księgi prowadzonej komputerowo zwalnia z obowiązku numerowania dowodów księgowych?

Podatników prowadzących księgę komputerowo nadal obowiązuje wymóg oznaczania dowodów księgowych w sposób umożliwiający powiązanie tych dowodów z zapisami księgowymi dokonanymi na ich podstawie.

Przepisy nie regulują szczegółowo kwestii numeracji zapisów w podatkowej księdze oraz dowodów. Należy mieć jednak na uwadze, że zapisów w księdze należy dokonywać na podstawie dowodów księgowych, o których mowa w § 12 ust. 3 oraz § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.).

Z kolei w ust. 2 objaśnień do podatkowej księgi zawartych w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia czytamy, że: "Kolumna 1 księgi jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu".

W świetle tych uregulowań przyjmuje się, że podatnik może wybrać sposób numeracji zapisów dokonywanych w księdze i dowodów księgowych, przy czym numeracja powinna być prowadzona jednolicie w całym roku podatkowym. Numery muszą być nadawane po kolei i nie mogą się powtarzać. Natomiast każdy dowód zapisany w księdze powinien mieć nadany numer pozycji, pod którą został dokonany zapis (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 sierpnia 2011 r., nr ILPB1/415-676/11-2/AG).

Należy dodać, że nowelizacja rozporządzenia nie wniosła w tym zakresie żadnych zmian. Tak więc podatnika, który prowadzi księgę komputerowo i przechowuje ją wyłącznie na elektronicznych nośnikach danych, nadal obowiązuje wymóg oznaczania dowodów księgowych w sposób umożliwiający powiązanie tych dowodów z zapisami księgowymi dokonanymi na ich podstawie.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60