rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017

Złożenie do KRS sprawozdania finansowego jednostki mikro za 2016 r.

Nasza spółka (z o.o.), na podstawie decyzji organu zatwierdzającego, za 2016 r. sporządziła sprawozdanie finansowe przewidziane dla jednostek mikro. W związku z tym mamy wątpliwość, jakie dokumenty należy złożyć do KRS.

Jednostka mikro składa do KRS zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2016 r. sporządzone zgodnie z przyjętymi uproszczeniami. Jeżeli jednostka mikro nie sporządza sprawozdania z działalności, to nie istnieje obowiązek złożenia takiego sprawozdania do KRS.

Zakres dokumentów składanych do KRS określa art. 69 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że kierownik jednostki składa, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (w podmiotach, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, złożenie dokumentów powinno nastąpić nie później niż do 15 lipca 2017 r.), we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1, w tym spółek z o.o. - także sprawozdanie z działalności.

W myśl art. 8a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700), w skład elektronicznego katalogu dokumentów spółek (informacji zawartych w KRS) w odniesieniu m.in. do spółek z o.o. wchodzą:

 • roczne sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
   
 • odpisy uchwał o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych i podziale zysku lub pokryciu straty, a także
   
 • opinie biegłych rewidentów i sprawozdania z działalności jednostek, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych.

W omawianym przypadku przepisem szczególnym będzie art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym jednostka mikro, która ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem, że w informacji dodatkowej lub w informacjach uzupełniających do bilansu przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy.

Tak więc w przypadku spółek z o.o. posiadających status podmiotu mikro, których organ zatwierdzający podjął decyzję o niesporządzaniu sprawozdania z działalności, nie wystąpi obowiązek jego przekazania do KRS. Jeżeli bowiem jednostka w ramach przyjętych uproszczeń nie sporządza takiego sprawozdania, to oczywistym jest, że takie sprawozdanie nie może podlegać złożeniu do KRS.

Przypomnijmy, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki mikro, przyjmując zastosowanie pełni uproszczeń, składa się z:

 • informacji ogólnych,
   
 • uproszczonego bilansu wraz informacjami uzupełniającymi do bilansu oraz
   
 • uproszczonego rachunku zysków i strat.

Co istotne, w każdym przypadku warunkiem koniecznym do sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego za 2016 r. było podjęcie stosownej uchwały w tym zakresie przez organ zatwierdzający (tu: zgromadzenie wspólników).

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60