rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółki jawnej

Czy obowiązkowemu badaniu podlega sprawozdanie finansowe spółki jawnej, która została utworzona w styczniu 2016 r., a następnie w kwietniu 2016 r. wniesiono do niej zorganizowaną część przedsiębiorstwa osoby fizycznej? Jak należy rozumieć art. 64 ust. 3 ustawy o rachunkowości? Czy obejmuje on wszystkie nowo powstałe spółki, czy tylko nowe spółki powstałe z połączenia innych wcześniej istniejących?

Z przepisu art. 64 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynika, że badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie. W tym przypadku jedyną okolicznością decydującą o obowiązku poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego jest więc połączenie spółek.

Zasady i procedury łączenia się spółek uregulowane są w przepisach Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). W świetle art. 491 K.s.h., spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi, przy czym spółka osobowa nie może być spółką przejmującą albo nowo zawiązaną. W odniesieniu zaś do spółek osobowych ustawodawca postanowił, że mogą się one łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej (a zatem z o.o. lub akcyjnej).

W opisanej sytuacji nie mamy do czynienia z łączeniem się spółek, ale z wniesieniem aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej. Nie znajdzie więc tutaj zastosowania przepis art. 64 ust. 3 ustawy o rachunkowości (stanowiący o obowiązku badania sprawozdania finansowego w przypadku połączenia spółek).

Przypomnijmy, iż obowiązek badania sprawozdania finansowego spółki jawnej powstaje, gdy spełni ona co najmniej dwa z trzech warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Stosownie bowiem do postanowień tego przepisu, badaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność pozostałych jednostek, w tym między innymi spółek jawnych, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

3) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Jednakże sporządzając sprawozdanie za pierwszy rok działalności jednostka nie dysponuje jeszcze danymi za poprzedni rok obrotowy. Tym samym sprawozdanie finansowe spółki jawnej za 2016 r., w sytuacji gdy spółka ta została utworzona w styczniu 2016 r., nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Natomiast sprawozdanie finansowe tej spółki sporządzone za kolejny rok, czyli 2017 r., będzie mogło podlegać obowiązkowemu badaniu, jeżeli w 2018 r. będzie ona kontynuowała działalność, a ponadto w 2016 r. spełnione zostały co najmniej dwa z trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60