rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Podatki lokalne w organie podatkowym jednostki samorządu terytorialnego po zmianie przepisów

Nowe obowiązki sprawozdawcze organów podatkowych właściwych
w sprawach podatków lokalnych

6 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 2141), która wprowadziła coroczny obowiązek sporządzania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego sprawozdania o tych podatkach. Sprawozdanie to sporządza się począwszy od 2018 r. Szczegółowy zakres informacji objętych tym sprawozdaniem, jego wzór oraz terminy i sposób sporządzania, określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. U. poz. 2455).

Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego składa się z dwóch części, w których podaje się następujące dane:

  • informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta oraz średniej cenie sprzedaży drewna, zgodnie z treścią uchwał rad gmin obowiązujących na terenie danej gminy w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie (część A),
     
  • zagregowane dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym, a także podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin, według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest sporządzane sprawozdanie (część B).

Sprawozdanie przekazywane jest ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w postaci elektronicznej, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych (RIO).

Jak wynika z § 7 i 11 ww. rozporządzenia, pierwszą część sprawozdania (część A) organy podatkowe przekazują właściwym RIO do 10 stycznia danego roku podatkowego. Następnie izby przekazują tę część sprawozdania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 20 stycznia danego roku podatkowego. Wyjątkiem od tych terminów jest późniejszy termin przewidziany dla sprawozdania w 2018 r. W świetle ww. rozporządzenia, w 2018 r. część A sprawozdania powinna zostać przekazana przez organy podatkowe w terminie do 28 lutego oraz przez RIO - do 10 marca. Drugą część sprawozdania (część B) organy podatkowe przekazują do RIO do 20 lipca danego roku podatkowego. Następnie izby przekazują tę część sprawozdania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 31 lipca danego roku podatkowego.

Rozporządzenie w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego określa także terminy przesyłania sprawozdania w przypadku awarii systemu informatycznego (najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii) oraz w przypadku konieczności aktualizacji sprawozdania (organ podatkowy przekazuje niezwłocznie aktualizację części A sprawozdania do właściwej RIO).

Ewidencja księgowa podatków lokalnych w organie podatkowym

Organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są stosować przy ewidencji podatków przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 208, poz. 1375). W myśl tych przepisów, ewidencja podatków jest integralną częścią ewidencji księgowej urzędu i jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont urzędu jako jednostki budżetowej.

Ewidencję rozliczeń z tytułu podatków prowadzi się na:

  • kontach bilansowych (na kontach syntetycznych księgi głównej oraz na kontach analitycznych i kontach szczegółowych ksiąg pomocniczych),
     
  • kontach pozabilansowych, służących do rozrachunków z osobami trzecimi, określonymi w art. 107-117a Ordynacji podatkowej oraz z inkasentami w zakresie pobieranych przez nich wpłat z tytułu podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników (syntetycznych, analitycznych, szczegółowych).
Ewidencja bilansowa
Konta syntetyczne Konta analityczne i konta szczegółowe
Dla prowadzenia ewidencji z tytułu podatków korzysta się w szczególności z następujących bilansowych kont syntetycznych planu kont urzędu:
- konto 101 - Kasa,
- konto 130 - Rachunek bieżący urzędu,
- konto 141 - Środki pieniężne w drodze,
- konto 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych,
- konto 226 - Długoterminowe należności budżetowe,
- konto 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych.
 
Konta analityczne do kont syntetycznych prowadzone są według rodzajów podatków. Konta szczegółowe prowadzone są do kont analitycznych i służą do rozrachunków:
- z podatnikami - z tytułu podatków, które podlegają przypisaniu na ich kontach,
- z inkasentami - z tytułu poboru podatków, które nie podlegają przypisaniu na kontach podatników,
- z jednostkami budżetowymi - z tytułu potrącenia kwoty z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec jednostki samorządu terytorialnego,
- z bankami - z tytułu nieprzekazania wpłat dokonanych przez podatników przelewem do banku,
- z innymi podmiotami (niebędącymi podatnikami w danym podatku lub dla których dany organ podatkowy nie jest właściwy) - z tytułu nienależnie pobranych przez nich kwot w związku z rozliczeniami podatkowymi, w tym z tytułu zasądzonych od nich kwot.
Konta szczegółowe prowadzi się w następujący sposób:
- dla każdego podatnika i inkasenta prowadzi się odrębne konto w każdym podatku;
- dla każdej jednostki budżetowej, banku oraz innego podmiotu prowadzi się odrębne konto w każdym podatku, w związku z którym ta jednostka budżetowa, bank lub inny podmiot stał się dłużnikiem jednostki samorządu terytorialnego.
Dla podatków, które nie podlegają przypisaniu na kontach podatników, można nie prowadzić szczegółowych kont podatników. Dotyczy to w szczególności opłat lokalnych określonych w rozdziale 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Ewidencja pozabilansowa
Konta syntetyczne Konta analityczne i konta szczegółowe
- konto 990 - Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika,
- konto 991 - Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników
Konta analityczne prowadzone są według rodzajów podatków.

Konta szczegółowe prowadzone są dla poszczególnych osób trzecich i inkasentów.

Przykładowe zapisy księgowe związane z ewidencją podatków lokalnych w organie podatkowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Opis operacji Konto
Wn Ma
1. Przypis przychodów z tytułu podatków lokalnych (na podstawie deklaracji i decyzji) oraz ewidencja należności nieprzypisanych (dotyczy także pobieranych przez inkasentów podatków, które nie podlegają przypisaniu na kontach podatników 221 720
2. Przypis w ewidencji pozabilansowej rozliczeń z inkasentami w wysokości należności do pobrania oraz odsetek za zwłokę 991 -
3. Odpis należności podatkowej, w stosunku do której wcześniej dokonano przypisu 720 221
4. Zapłata należności podatkowej bezpośrednio na rachunek bankowy lub do kasy bądź za pośrednictwem inkasenta 130, 101 221
5. Wpłata na rachunek bankowy lub do kasy należności nieprzypisanych (zapis równoległy do zapisu: Wn konto 221, Ma konto 720) 130, 101 221
6. Rozliczenia z inkasentami w ewidencji pozabilansowej:     
   a) wpłaty kwot pobranych, dokonane na rachunek bieżący lub do kasy urzędu - 991
   b) odpis kwot należności przypisanych inkasentowi do pobrania, ale niepobranych - 991

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość budżetowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60