rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Jak ustalić wartość materiałów bibliotecznych dla potrzeb ujęcia w księgach rachunkowych?

Od stycznia 2017 r. Centrum Usług Wspólnych przejęło księgowość miejskiej biblioteki. W jakiej kwocie ujmuje się w księgach rachunkowych materiały biblioteczne - książki? Czy koszty dostawy należy doliczyć do wartości zakupionych książek? Jeżeli tak, to czy podzielić te koszty proporcjonalnie na wszystkie książki, czy dopisać je do wybranej pozycji?

W pytaniu zaznaczono, iż od stycznia 2017 r. księgi rachunkowe miejskiej biblioteki powadzone są przez Centrum Usług Wspólnych. Ta możliwość wynika w szczególności z przepisów art. 10a-10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.). Wspólną obsługę mogą prowadzić m.in. urząd gminy lub inna jednostka organizacyjna gminy - tzw. jednostki obsługujące (art. 10b ust. 1 tej ustawy). W odniesieniu do gminnych instytucji kultury i innych osób prawnych przepis art. 10b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że jednostki te mogą, na podstawie porozumień zawartych z jednostką obsługującą, przystąpić do wspólnej obsługi, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru wójtowi (w przypadku miasta - burmistrzowi lub prezydentowi). Zakres tej wspólnej obsługi określa zawarte porozumienie, przy czym w przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych (w tym gminnych instytucji kultury) są one przekazywane w całości.

Problem przedstawiony w pytaniu dotyczy ustalenia wartości materiałów bibliotecznych dla potrzeb ujęcia w księgach rachunkowych według definicji określonej w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.). Materiałami bibliotecznymi - zgodnie z ww. art. 5 - są w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.

W kwestii dotyczącej ewidencji materiałów bibliotecznych zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. nr 205, poz. 1283). Stanowią one w szczególności, że ewidencja materiałów bibliotecznych polega na ujęciu wpływów i ubytków w sposób umożliwiający identyfikację tych materiałów oraz na ujęciu ilościowym i wartościowym ich stanu i zachodzących w nim zmian. Ewidencja tych materiałów obejmuje: sumaryczną (wstępną) ewidencję wpływów, szczegółową ewidencję wpływów, szczegółową i sumaryczną ewidencję ubytków oraz finansowo-księgową ewidencję wpływów i ubytków. Podstawą ewidencji materiałów są dowody wpływów i ubytków.

Jak wskazuje § 23 rozporządzenia w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, w ewidencji finansowo-księgowej materiałów wchodzących w skład zbiorów bibliotecznych ujmuje się ich wpływy i ubytki według rzeczywistych kosztów nabycia, a w przypadku materiałów otrzymanych bezpłatnie - według bieżącej szacunkowej wartości nabycia, o której mowa w § 15 (ustala się ją na podstawie okresowej wyceny opracowanej komisyjnie i zatwierdzonej przez kierownika biblioteki). Jednocześnie do kwot określających wartość nabycia materiałów nie wlicza się kwot wydatkowanych przez bibliotekę na oprawę i konserwację tych materiałów.

Natomiast zdefiniowana - dla potrzeb ujęcia składników majątkowych w księgach rachunkowych - w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Reasumując: W sytuacji gdy materiały biblioteczne objęte są ewidencją bilansową, zasadne jest, naszym zdaniem, przyjęcie rozwiązania polegającego na uwzględnieniu w cenie nabycia tych materiałów również kosztów dostawy - jako bezpośrednio związanych z ich nabyciem. Należy je doliczyć do tych materiałów bibliotecznych, których dostawa dotyczy.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość budżetowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60