rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej w klasyfikacji budżetowej

Czy odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej (za zalanie budynku) powinno być obecnie klasyfikowane w paragrafie 097, czy 095?

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 2294). Zmiany wprowadzone tym rozporządzeniem dotyczą m.in. dodania kilku nowych paragrafów dochodów, tzn.:

 • 061 "Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów",
   
 • 062 "Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości",
   
 • 063 "Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego",
   
 • 064 "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień",
   
 • 093 "Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych",
   
 • 094 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych",
   
 • 095 "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów".

Jednocześnie zmieniono brzmienie objaśnień do paragrafów 069 "Wpływy z różnych opłat" i 097 "Wpływy z różnych dochodów". Zgodnie z nowym brzmieniem tych objaśnień, paragraf 097 obejmuje wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, w szczególności:

 • spłatę stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp.,
   
 • zwrot kosztów szkolenia pracowników,
   
 • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa,
   
 • wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych,
   
 • wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764),
   
 • wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego.

Warto przy tym zaznaczyć, iż paragrafy 061, 062, 063, 064, 093, 094 i 095 zostały wyodrębnione z dotychczasowych paragrafów 069 i 097 w związku z zastrzeżeniami Najwyższej Izby Kontroli dotyczącymi zbyt dużych kwot dochodów ujmowanych w tych paragrafach i niedostatecznie precyzyjnej informacji w zakresie źródeł dochodów budżetu państwa, co stanowi ograniczenie przejrzystości finansów publicznych.

Od 1 stycznia 2017 r. odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej nie powinno być - naszym zdaniem - klasyfikowane w paragrafie 097 "Wpływy z różnych dochodów", lecz w paragrafie 095 "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów". W paragrafie 095 należy bowiem klasyfikować kary umowne oraz odszkodowania wynikające z zawartych umów, do których zalicza się zarówno ugody, jak i polisy ubezpieczeniowe.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość budżetowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60