rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Nieruchomości otrzymane do nieodpłatnego użytkowania od organu założycielskiego w księgach SP ZOZ

Jesteśmy podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Otrzymaliśmy od naszego organu założycielskiego aktem notarialnym nieruchomości (budynki i grunty) do nieodpłatnego użytkowania. Prosimy o wskazanie zasad ewidencji tego zdarzenia w księgach rachunkowych naszego szpitala.

Podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności wynikającej z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

W odniesieniu do kwestii dotyczącej otrzymania przez SP ZOZ od organu założycielskiego nieruchomości w postaci budynków i gruntów do nieodpłatnego użytkowania wyjaśnić należy, że użytkowanie - jako jedno z ograniczonych praw rzeczowych - uregulowane jest przepisami Kodeksu cywilnego (K.c.). Z przepisów art. 254 K.c. wynika, iż użytkowanie jest niezbywalne, co oznacza, że użytkownik nie może przenieść służących mu uprawnień płynących ze stosunku użytkowania na inne osoby. Równocześnie - stosownie do art. 256 K.c. - użytkownik powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, a po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest zwrócić rzecz właścicielowi w takim stanie, w jakim powinna się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu użytkowania (art. 262 K.c.). Jednocześnie użytkownik zobowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. Na użytkowniku ciąży ponadto obowiązek podatkowy i inne ciężary publiczne związane z przedmiotem użytkowania oraz obowiązek uiszczania składki na obowiązkowe ubezpieczenie (por. art. 258 i 260 K.c.).

W przedmiotowej sprawie należy uwzględnić również przepisy art. 54 ust. 1 w powiązaniu z art. 56 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Wynika z nich, że SP ZOZ gospodaruje posiadanym mieniem, a fundusz założycielski SP ZOZ stanowi wartość wydzielonej SP ZOZ części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie.

Składniki majątkowe w postaci nieruchomości (budynki i grunty) otrzymane od podmiotu tworzącego do nieodpłatnego użytkowania powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych SP ZOZ w korespondencji z funduszem założycielskim w wartości wynikającej z aktu notarialnego, zapisem:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe" (w analityce: Grunty, Budynki),
      - Ma konto 80 "Fundusz założycielski".

Od wartości początkowej otrzymanych budynków (grunty, co do zasady, nie podlegają amortyzacji) należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 32 ustawy o rachunkowości. W myśl tych przepisów, odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalaniu tego okresu i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:

1) liczba zmian, na których pracuje środek trwały,

2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego,

3) wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem,

4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,

5) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Na dzień przyjęcia środka trwałego (budynku) do używania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy te powinny obciążać koszty działalności operacyjnej SP ZOZ, zapisem:

      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
      - Ma konto 07 "Odpisy umorzeniowe od środków trwałych".

Oznacza to, że dla celów ustalenia wyniku finansowego stawkę amortyzacyjną, w odniesieniu do nieodpłatnie otrzymanych budynków, SP ZOZ powinien określić we własnym zakresie, uwzględniając ww. kryteria, w tym okres ekonomicznej użyteczności tych składników majątkowych.

www
Więcej na temat rachunkowości
w SP ZOZ można przeczytać
w serwisie www.serwisbudzetowy.pl
w zakładce Służba zdrowia

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość budżetowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60