rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016

Ujęcie zaległości czynszowej oraz jej odpracowania w księgach rachunkowych urzędu miasta

Nasze miasto wynajmuje lokale mieszkalne osobom fizycznym, które w zamian zobowiązane są do uiszczania czynszu. Często - z uwagi na trudną sytuację finansową najemców - czynsz nie jest regulowany. Miasto rozpoczęło zatem wdrażanie procedury umożliwiającej odpracowanie czynszu poprzez wykonywanie m.in. prac porządkowych. Osoby wyznaczone do takich prac będą je wykonywać na zasadzie świadczeń rzeczowych w oparciu o umowę zawartą z miastem. Nie otrzymają one wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Jak ująć powstałe zaległości czynszowe oraz odpracowanie czynszu w księgach rachunkowych urzędu miasta?

Samorządowa jednostka budżetowa, w jakiej działa urząd miasta, zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z uwzględnieniem zasad szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.).

Ewidencja należnych miastu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych od osób fizycznych dokonywana jest z wykorzystaniem kont ujętych w załączniku nr 3 "Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" do ww. rozporządzenia. Jak wynika z opisu do konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" na stronie Wn tego konta ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat. Natomiast na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności. Co do zasady konto to koresponduje z kontem wynikowym (przychodowym) 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych". Służy ono do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne oraz informacje zawarte w treści pytania przypisu należności z tytułu czynszu należy dokonać w księgach urzędu miasta, zapisem:

       - Wn konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych",
       - Ma konto 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych".

W sytuacji uznania należności za nieściągalną, tj. wystąpienia przesłanek określonych w art. 35b ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (dłużnik zalega z zapłatą należności), jednostka powinna dokonać odpisu aktualizującego wartość tej należności, zapisem:

       - Wn konto 761 "Pozostałe koszty operacyjne",
       - Ma konto 290 "Odpisy aktualizujące należności".

W przypadku gdy najemca odpracuje zaległość czynszową, a fakt ten zostanie udokumentowany np. protokołem odbioru wykonanych prac potwierdzonym przez upoważnionego pracownika urzędu miasta i zostanie umorzona należność czynszowa, powinno nastąpić odpisanie z ksiąg rachunkowych należności od najemcy. Można tego dokonać zapisem:

       - Wn konto 290 "Odpisy aktualizujące należności",
       - Ma konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość budżetowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60