rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

Nagroda przyznana dyrektorowi SP ZOZ za rok ubiegły i wypłacona ze środków szpitala

Prowadzimy działalność w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W grudniu 2015 r. urząd marszałkowski przyznał dyrektorowi naszego szpitala nagrodę roczną za 2014 r. Została ona wypłacona ze środków szpitala. Nagroda jest przyznawana na wniosek rady społecznej i wynosi od jednokrotności do trzykrotności średniego wynagrodzenia dyrektora za 2014 r. Czy kwota tej nagrody powinna być ujęta w księgach rachunkowych 2015 r., czy też odniesiona na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego lat ubiegłych"?

Zasady działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) regulują przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.). Stanowią one m.in., że SP ZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. SP ZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania (art. 51 i 52 ustawy o działalności leczniczej). W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (a do takich zalicza się m.in. SP ZOZ) działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika. Do zadań rady społecznej należy m.in. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawie przyznawania kierownikowi SP ZOZ nagród (art. 48 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o działalności leczniczej).

Jednocześnie z przepisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099) wynika, że w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10 (kierownikom SP ZOZ), może być przyznana nagroda roczna. W odniesieniu do kierowników SP ZOZ przepis art. 10 ust. 6 tej ustawy określa, że jest ona przyznawana, na wniosek rady społecznej, przez organ administracji rządowej właściwy do utworzenia tego zakładu lub organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, która ten zakład utworzyła. Wysokość nagrody rocznej przyznanej m.in. kierownikowi SP ZOZ nie może przekroczyć trzykrotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody (art. 10 ust. 7 ww. ustawy).

Z punktu widzenia zasad rachunkowości nagrody roczne wypłacane ze środków jednostki traktowane są analogicznie jak wynagrodzenia i obciążają koszty działalności jednostki (w tym przypadku SP ZOZ). Oznacza to, że przyznaną przez podmiot tworzący SP ZOZ, na wniosek rady społecznej, nagrodę roczną dla kierownika SP ZOZ należy ująć w księgach rachunkowych SP ZOZ w 2015 r. Nie wydaje się być zasadne, naszym zdaniem, ujmowanie przedmiotowej nagrody w sposób określony w art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, tj. w korespondencji z kontem 82 "Rozliczenie wyniku finansowego".

Zapisy księgowe związane z naliczeniem i wypłatą nagrody rocznej dla kierownika SP ZOZ mogą być następujące:

   1) naliczona nagroda brutto:
      - Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia",
      - Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
   2) składki ZUS finansowane przez otrzymującego nagrodę:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
   3) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
   4) składki ZUS finansowane przez SP ZOZ:
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
   5) wypłata nagrody w kwocie netto:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący",
   6) zapłata do ZUS łącznej kwoty składek:
      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący",
   7) zapłata do US kwoty zaliczki na podatek dochodowy:
      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość budżetowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60